imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar: Kamu ortaklık payını düzenleyen 12. maddede hukuka aykırılık bulunmamaktadır

İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in dava konusu 12. maddesi uyarınca taşınmaz sahiplerine umumi tesis alanlarından tahsis edilen hisseler ilgili yatırımcı kamu kuruluşunca kamulaştırılacak olup, bunun ilgililerin mülkiyet hakkına yönelik bir sınırlama olduğu açıktır. Ancak bu sınırlama, Anayasa'nın 46. maddesiyle ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile kamu idarelerine verilen yetkiden kaynaklanmaktadır. Yönetmelik hükmü ile öngörülen ise, "idarelerin kamulaştıracağı söz konusu umumi tesis alanlarının hangi şahıslara tahsis edileceğinin Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesine uygun bir şekilde belirlenmesi"dir. Böylelikle idarelerin bu konuda eşitlik ilkesine uygun şekilde işlem tesis etmeleri sağlanarak, keyfi şekilde bazı şahısların mağdur edilmesinin önüne geçilmektedir.Danıştay 6. Dairesi

E:2010/5938

                Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen :

                                                              ANKARA

 

                Davalı                               : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı - ANKARA

 

                İsteğin Özeti                        : 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesinin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

                Savunmanın Özeti : Davanın süresinde açılmadığı, dava konusu yönetmelik hükmünde 3194 sayılı İmar Kanunu'na ve mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın hem usul yönünden hem de esastan reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

                Danıştay Tetkik Hakimi n Düşüncesi  : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden, yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemin reddedilmesi gerektiği düşünülmektedir.

                Danıştay Savcısı n Düşüncesi : Dava, 2.11.1985 günlü Resmi Gazetede yayımlanan İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

                3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesinde, "İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptirmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dişinda ise yukarida belirtilen yetkiler valilikçe kullanilir.

                Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarin dagitimi sirasinda bunlarin yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayisiyla meydana gelen deger artişlari karţiliginda "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alinacak düzenleme ortaklik paylari, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsalarin düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kirkini geçemez.

                Düzenleme ortaklik paylari, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyaci olan Milli Egitim Bakanligina bagli ilk ve ortaögretim kurumlari, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden baţka maksatlarla kullanilamaz.

                Düzenleme ortaklik paylarinin toplami, yukaridaki fikrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrilmasi gereken yerlerin alanlari toplamindan az oldugu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştirma yolu ile tamamlanir.

               

                Herhangi bir parselden bir miktar sahanin kamulaştirilmasinin gerekmesi halinde düzenleme ortaklik payi, kamulaştirmadan arta kalan saha üzerinden ayrilir." hükmü yer almıştır.

                İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesinde, "Düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir. " hükmüne yer verilmiştir.

                Kanun hükmü uyarınca, parselasyon işlemini yapan idarece, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların yüzde kırkına kadarlık kısmı, okul alanı, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi kamu hizmeti ve bu kamu hizmetleriyle ilgili tesislerin yapılabilmesi için düzenleme ortaklık payı olarak  düşülebilecektir.

                Düzenleme sınırı içindeki kamu tesisleri ve alanları düzenleme dahil edilen alanın yüzde kırkından fazla ise öncelikle kamulaştırma yapılması ve kamu alanları ile kamu tesis alanlarının toplam miktarının yüzde kırka indirilmesi gerekmektedir.

                Bu durumda, Kanun maddesinde düzenleme ortaklık payının kamu alanları ve kamu tesis alanları için alınacağı, bu alanların miktarının fazla olması durumunda kamulaştırma yapılacağı düzenlendiğinden Kanun hükmüne aykırı olarak İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin uyuşmazlığa konu 12. maddesinde, düzenlemeye giren parsellerin kamu tesis alanlarında hisselendirileceğine ilişkin düzenleme getirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

                Açıklanan nedenle, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

 

                                                               TÜRK MİLLETİ ADINA

                Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve 2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesi uyarınca dosya incelendikten sonra davalı idarenin süre aşımı itirazı yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü :

                Dava, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

                2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesinde idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları kuralına yer verilmiş; 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği öngörülmüş; 35. maddesinde de herkesin mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu, bu hakların ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği belirtilmiştir.

               

                Anayasa'nın "Kamulaştırma" başlıklı 46. maddesinde ise "Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir" hükmüne yer verilmiştir.

                Yine Anayasa'nın "Yönetmelikler" başlıklı 124. maddesinde "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilecekleri" hükme bağlanmıştır.

                2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile de kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemler ve kamulaştırma işleminde uygulanacak usul ve esaslar düzenleme altına alınmıştır.

                Öte yandan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesinde "İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında 'düzenleme ortaklık payı' olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz. Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır." hükmüne yer verilmiş; aynı Kanun'un 44/1-c maddesinde de arazi ve arsa düzenlemesinin uygulanma şekil ve şartlarının Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikte belirtileceği öngörülmüştür.

                3194 sayılı İmar Kanunu'nun 44/1-c maddesine dayanılarak çıkarılan ve 02.11.1985 günlü, 18916 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in iptali istenilen "Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis" başlıklı 12. maddesinde ise "Düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir." hükmü yer almaktadır.

                Dosyanın incelenmesinden, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 05.06.2008 günlü, 690 sayılı kararıyla onaylanan parselasyon işlemi sonucunda davacının 17500 m2 yüzölçümlü taşınmazından %39,00821 oranında düzenleme ortaklık payı kesintisi yapıldıktan sonra kalan kısma karşılık davacıya 9525 m2 yüzölçümlü ve imar planında konut alanında kalan 62652 ada, 3 sayılı parselin tahsis edildiği, ayrıca davacının 1149 m2'lik hissesinin kamu ortaklık payı kapsamında planda belediye hizmet alanına ayrılan 62526 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdan tahsis edildiği, 26.01.2010 tarihinde söz konusu parselasyon işlemini öğrendiğini belirten davacının 27.01.2010 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvuruda bulunarak uygulamadan kaynaklanan zararlarının tazminini istediği, bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 04.02.2010 günlü, 352-1386 sayılı yazısı ile davacıya parselasyon işlemi hakkında detaylı bilgi verildiği ve davacının 1149 m2'lik hissesinin kamu ortaklık payı kapsamında belediye hizmet alanı kullanımlı taşınmazdan tahsis edildiğinin belirtildiği, bunun üzerine davacının 24.02.2010 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başvuruda bulunarak kendisine kamu ortaklık payı kapsamında belediye hizmet alanından tahsis yapılmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürüp parselasyon işleminin geri alınmasını istediği, bu başvurunun "uygulamanın İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesi uyarınca yapıldığı" gerekçesiyle 15.03.2010 günlü, 746-2798 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine davacının bu kez 23.03.2010 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na başvurup, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesinin geri alınmasını istediği, davacının bu başvurusunun 07.04.2010 günlü, 3331 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işlemiyle reddedilmesi ve bu işlemin 08.04.2010 gününde davacıya tebliğ edilmesi üzerine, İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesinin iptali istemiyle 20.05.2010 tarihinde bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

                3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesinde öngörülen parselasyon işlemi ile imar planına ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde, üzerinde yapı yapmaya elverişli düzgün imar parsellerinin oluşturulması ve yol, yeşil alan gibi kamu alanlarının imar parsellerinde oluşan değer artışı karşılığında düzenlemeye giren parsel maliklerinden "düzenleme ortaklık payı" adı altında bedelsiz olarak alınarak kamunun eline geçmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle parselasyon işlemi, imar planı ile yörenin konut, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra bu ihtiyaçların hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda parselasyon işlemi ile düzenlemeye giren taşınmazlardan yol, yeşil alan gibi kamu alanlarına karşılık düzenleme ortaklık payı kesintisi yapıldıktan sonra mümkün mertebe düzenlemeye giren tüm taşınmaz maliklerine yapılaşmaya elverişli imar parsellerinden tahsis yapılması hedeflenmektedir.

                Bununla birlikte imar planında öngörülen sosyal ve teknik donatı alanlarının tamamının düzenleme ortaklık payı kesintisi ile karşılanması mümkün bulunmamaktadır. Buna göre İmar Kanunu'nun 18. maddesinde düzenleme ortaklık paylarının kullanılacağı alanlar arasında sayılmayan "kamu tesis alanları (resmi tesis alanları)"nın düzenleme ortaklık payı kesintilerinden karşılanması mümkün değildir. Bu durumda bu alanlar, ilgili kamu idarelerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile tanınan yetki çerçevesinde "kamulaştırma" yoluyla karşılanacaktır.

                Davacı tarafından iptali istenilen yönetmelik hükmünde ise, parselasyon işlemine konu oluşturan düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parsellerinin, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirileceği öngörülmüştür. Buna göre, parselasyon işlemine konu olan alanda kalan ve düzenleme ortaklık payı kesintisi ile karşılanamayan umumi tesis alanı parselleri tek bir taşınmaz malikine tahsis edilmeyecek; üzerinde yapı yapılabilmesi mümkün olmayan ve ileride kamulaştırma işlemine konu oluşturacak parselin tahsisinden kaynaklanan külfet bir kişi üzerinde bırakılmayarak, düzenlemeye giren tüm parsel maliklerine hisseleri oranında eşit bir şekilde dağıtılacaktır. Bu madde uyarınca, düzenlemeye giren tüm taşınmaz maliklerine hisseleri oranında eşit bir şekilde umumi tesis alanından tahsis yapıldıktan sonra, kalan hisseler yine tüm taşınmaz maliklerine yapılaşmaya uygun düzgün imar parseli olarak tahsis edilecektir.

                Aksi halde, yani iptali istenilen yönetmelik hükmünün olmaması durumunda, düzenlemeye giren diğer taşınmaz sahiplerine yapılaşmaya uygun düzgün imar parselleri tahsis edilirken, sadece bir taşınmaz malikine resmi tesis alanından tahsis yapılabilecektir. Bu durumun ise Anayasa'nın 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesinde düzenlenen parselasyon işleminin amacına aykırılık oluşturacağı açıktır.

                İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in dava konusu 12. maddesi uyarınca taşınmaz sahiplerine umumi tesis alanlarından tahsis edilen hisseler ilgili yatırımcı kamu kuruluşunca kamulaştırılacak olup, bunun ilgililerin mülkiyet hakkına yönelik bir sınırlama olduğu açıktır. Ancak bu sınırlama, Anayasa'nın 46. maddesiyle ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile kamu idarelerine verilen yetkiden kaynaklanmaktadır. Yönetmelik hükmü ile öngörülen ise, "idarelerin kamulaştıracağı söz konusu umumi tesis alanlarının hangi şahıslara tahsis edileceğinin Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesine uygun bir şekilde belirlenmesi"dir. Böylelikle idarelerin bu konuda eşitlik ilkesine uygun şekilde işlem tesis etmeleri sağlanarak, keyfi şekilde bazı şahısların mağdur edilmesinin önüne geçilmektedir.

 

                Bu nedenle anılan Yönetmelik hükmünün mülkiyet hakkı bakımından Anayasa'da öngörülmeyen bir sınırlama getirdiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır. Zira anılan düzenleme, Anayasa ve kanunla idarelere zaten tanınmış bulunan kamulaştırma yetkisi kullanılırken kamulaştırmadan kaynaklanacak külfeti bölgede bulunan tüm taşınmaz maliklerine eşit şekilde dağıtmakta ve parselasyon işlemi sonucunda tüm maliklerin yapılaşmaya müsait imar parseli elde etmesini garanti altına alarak, mülkiyet hakkının kullanımına ilişkin bir güvence oluşturmaktadır.

                Dolayısıyla parselasyon işlemi sonucunda oluşan parsellerin dağıtımının Anayasa'nın 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine uygun şekilde yapılmasını temin eden ve düzenlemeye giren tüm taşınmaz maliklerine düzgün imar parseli tahsis edilmesini sağlayarak parselasyon işleminin amacının gerçekleşmesini sağlayan uyuşmazlık konusu yönetmelik maddesinin Anayasa'ya, İmar Kanunu'nun 18. maddesi ile 44/1-c maddesine uygun olduğu sonucuna ulaşılmış ve maddede hukuka aykırılık görülmemiştir.

                Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinde sayılan koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine, bu kararın tebliğini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz edilebileceğinin duyurulmasına, 17.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Tarih: 04.12.2012 Saat: 21:24 Gönderen: imarhukukcusu

 
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla imar
· Haber gönderen imarhukukcusu


En çok okunan haber: imar:
İdari Yargı Davaları (İdari yargı alanında en son çıkacak olan en güncel içtihat

Haber Puanlama
Ortalama Puan: 1
Toplam Oy: 1


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü

Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

İlgili Konular

imar