imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

idare hukuku: İdari Yargı Davaları (İdari yargı alanında en son çıkacak olan en güncel içtihat

İDARİ YARGI DAVALARIİDARİ YARGI DAVALARI

İÇİNDEKİLER

TOC o "1-8" h z u BİRİNCİ BÖLÜM... PAGEREF _Toc196506712 h 6

GENEL OLARAK İDARİ YARGI PAGEREF _Toc196506713 h 6

A. GİRİ?. PAGEREF _Toc196506714 h 6

B. İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ PAGEREF _Toc196506715 h 11

1. YAZILI YARGILAMA USULÜ.. PAGEREF _Toc196506716 h 11

2. İNCELEMENİN EVRAK ÜZERİNDE YAPILMASI PAGEREF _Toc196506717 h 13

3. RE’SEN İNCELEME İLKESİ PAGEREF _Toc196506718 h 15

4. KAMU YARARI DENETİMİ PAGEREF _Toc196506719 h 18

C. İDARİ YARGI MERCİİLERİ PAGEREF _Toc196506720 h 31

1. DANI?TAY.. PAGEREF _Toc196506721 h 32

a. Temyiz Merci Olarak Danıştay’ın Görevleri PAGEREF _Toc196506722 h 32

b. İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay’ın görevleri PAGEREF _Toc196506723 h 33

2. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ PAGEREF _Toc196506724 h 33

3. İDARE MAHKEMELERİ PAGEREF _Toc196506725 h 35

4. VERGİ MAHKEMELERİ PAGEREF _Toc196506726 h 35

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ile Vergi Mahkemeleri Tablosu PAGEREF _Toc196506727 h 36

İKİNCİ BÖLÜM... PAGEREF _Toc196506728 h 38

İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNUN DAYANAKLARI PAGEREF _Toc196506729 h 38

A. ULUSLARARASI ANDLA?MALAR.. PAGEREF _Toc196506730 h 39

B. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BA?VURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR PAGEREF _Toc196506731 h 45

1. MAHKEMENİN (A.İ.H.M.) GÖREV ALANI PAGEREF _Toc196506732 h 46

2. MAHKEME’ YE (A.H.İ.M.’E) NASIL BA?VURULUR.. PAGEREF _Toc196506733 h 47

3. BA?VURU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA.. PAGEREF _Toc196506734 h 49

4. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BA?VURU DİLEKÇESİ ÖRNE?İ PAGEREF _Toc196506735 h 52

C. ANAYASA.. PAGEREF _Toc196506755 h 61

D. KANUNLAR.. PAGEREF _Toc196506756 h 63

1. 2575 sayılı Danıştay Kanunu. PAGEREF _Toc196506757 h 63

2. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun. PAGEREF _Toc196506758 h 68

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu. PAGEREF _Toc196506759 h 68

4. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddeleri PAGEREF _Toc196506760 h 69

5. 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun PAGEREF _Toc196506761 h 71

6. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. PAGEREF _Toc196506762 h 72

7. 832 sayılı Sayıştay Kanunu. PAGEREF _Toc196506763 h 75

E. YÜKSEK SEÇİM KURULU.. PAGEREF _Toc196506764 h 94

F. Dİ?ER KANUNLAR.. PAGEREF _Toc196506765 h 98

G. İÇTİHATLAR.. PAGEREF _Toc196506766 h 100

Danıştay İçtihatlarına Göre İdare Hukuku İlkeleri PAGEREF _Toc196506767 h 100

H. HÂKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI PAGEREF _Toc196506768 h 104

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... PAGEREF _Toc196506769 h 107

İDARİ YARGI DAVALARI PAGEREF _Toc196506770 h 107

A. İDARİ DAVA TÜRLERİ PAGEREF _Toc196506771 h 110

1. İptal Davaları PAGEREF _Toc196506772 h 111

2. Tam Yargı Davaları PAGEREF _Toc196506773 h 111

3. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar PAGEREF _Toc196506774 h 111

B. İPTAL DAVALARI PAGEREF _Toc196506775 h 119

C. İDARİ İ?LEMLER.. PAGEREF _Toc196506776 h 120

1. İDARİ İ?LEMİN ÖZELLİKLERİ PAGEREF _Toc196506777 h 120

a. Tek yanlılık. PAGEREF _Toc196506778 h 121

b. İşlemin idari makam ya da makamlarca yapılmış olması PAGEREF _Toc196506779 h 121

c. İcrailik. PAGEREF _Toc196506780 h 121

2. İDARİ İ?LEM TÜRLERİ PAGEREF _Toc196506781 h 122

a. İdari İşlemin Konusu Ve İçeriğine Göre Türleri PAGEREF _Toc196506782 h 122

1) Kural işlemler PAGEREF _Toc196506783 h 122

2) Koşul İşlemler PAGEREF _Toc196506784 h 122

3) Sübjektif İşlemler PAGEREF _Toc196506785 h 122

b. İdari İşlemi Tesis Eden Makama Göre Türleri PAGEREF _Toc196506786 h 122

1) Yasama Organı İşlemleri PAGEREF _Toc196506787 h 122

2) Yürütme Organı İşlemleri PAGEREF _Toc196506788 h 122

3) Yargı Organı İşlemleri PAGEREF _Toc196506789 h 122

c. İdari İşlemin Yapılış Biçimine Göre Türleri PAGEREF _Toc196506790 h 123

1) Tek Yanlı İşlemler PAGEREF _Toc196506791 h 123

2) Çok Yanlı İşlemler PAGEREF _Toc196506792 h 123

3. İPTAL DAVASINA KONU OLAMAYACAK İ?LEMLER.. PAGEREF _Toc196506793 h 123

a. İdarenin İç İşleyişi İle İlgili İşlemler PAGEREF _Toc196506794 h 123

b. Hazırlık İşlemleri PAGEREF _Toc196506795 h 125

c. Görüş Bildiren İşlemleri PAGEREF _Toc196506796 h 137

d. Açıklayıcı ve Bilgi verici İşlemler PAGEREF _Toc196506797 h 143

e. Uygulama İle İlgili İşlemler PAGEREF _Toc196506798 h 145

f. İdari Başvuru yolu Tüketilmemiş İşlemler PAGEREF _Toc196506799 h 148

g. Uygulama Kabiliyeti Kalmamış İşlemler PAGEREF _Toc196506800 h 157

h. Adli ve Askeri Yargının Denetiminde Bulunan İşlemler PAGEREF _Toc196506801 h 163

i. Yok Hükmünde Olan İşlemler PAGEREF _Toc196506802 h 168

j. Yasalarla Yargı Denetim Dışında Tutulan İşlemler PAGEREF _Toc196506803 h 176

k. Devlet Tüzel Kişili İçerisinde Ve Aynı Kademede Yer Alan Bakanlıkların Birbirleri Olan İlişkileri PAGEREF _Toc196506804 h 183

l. Hükümet Tasarrufları PAGEREF _Toc196506805 h 184

4. İDARİ İ?LEMİN GERİ ALINMASI (İPTAL EDİLMESİ) PAGEREF _Toc196506806 h 186

a. İdari İşlemin Durdurulması PAGEREF _Toc196506807 h 186

b. İdari İşlemin Kaldırılması PAGEREF _Toc196506808 h 189

c. İdari İşlemin Geri Alınması PAGEREF _Toc196506809 h 190

5. İDARİ İ?LEMİN UNSURLARI VE İPTAL SEBEPLERİ PAGEREF _Toc196506810 h 202

a. YETKİ UNSURU ve YETKİ YÖNÜNDEN SAKATLIK.. PAGEREF _Toc196506811 h 203

1) İdari işlemleri yokluğa götüren yetki unsuru sakatlıklar PAGEREF _Toc196506812 h 204

a) Yetki Gasbı PAGEREF _Toc196506813 h 204

b) Fonksiyon Gasbı PAGEREF _Toc196506814 h 209

c) Açık ve Ağır Yetki tecavüzü. PAGEREF _Toc196506815 h 210

2) İdari işlemlerin iptalini gerektiren yetki sakatlıkları PAGEREF _Toc196506816 h 215

a) Kişi itibariyle Yetkisizlik. PAGEREF _Toc196506817 h 217

b) Yer itibariyle yetkisizlik. PAGEREF _Toc196506818 h 219

c) Zaman itibariyle yetkisizlik. PAGEREF _Toc196506819 h 221

d) Konu itibariyle yetkisizlik. PAGEREF _Toc196506820 h 222

3) Yetki Devri - İmza Devri PAGEREF _Toc196506821 h 224

4) Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı Taslağında İmza Devri Ve Yetki Devri PAGEREF _Toc196506822 h 231

b. ?EKİL UNSURU ve ?EKİL YÖNÜNDEN SAKATLIK.. PAGEREF _Toc196506823 h 232

c. SEBEP UNSURU ve SEBEP YÖNÜNDEN SAKATLIK.. PAGEREF _Toc196506824 h 240

1) Bağlı Yetki PAGEREF _Toc196506825 h 247

2) İdari Takdir Yetkisi PAGEREF _Toc196506826 h 269

d. KONU UNSURU ve KONU YÖNÜNDEN SAKATLIK.. PAGEREF _Toc196506827 h 285

e. MAKSAT UNSURU ve MAKSAT YÖNÜNDEN SAKATLIK.. PAGEREF _Toc196506828 h 288

D. İPTAL DAVALARINDA SÜBJEKTİF EHLİYET, MENFAAT. PAGEREF _Toc196506829 h 297

1. Taraf (Hak) Ehliyeti PAGEREF _Toc196506830 h 300

2. Fiili Ehliyeti PAGEREF _Toc196506831 h 300

3. Tüzel Kişilikler PAGEREF _Toc196506832 h 301

a. Hak Ehliyeti PAGEREF _Toc196506833 h 301

b. Fiil Ehliyeti PAGEREF _Toc196506834 h 302

c. Fiil Ehliyetinin Kullanılması PAGEREF _Toc196506835 h 302

E. MEMUR SENDİKALARININ ÜYELERİ HAKKINDAKİ BİREYSEL İ?LEMLERE KAR?I DAVA AÇMA EHLİYETİ PAGEREF _Toc196506836 h 332

1. MEVZUAT AÇIKLAMASI PAGEREF _Toc196506837 h 332

2. KONU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER.. PAGEREF _Toc196506838 h 333

3. KONUNUN ESASTAN İNCELENMESİ PAGEREF _Toc196506839 h 334

4. DANI?TAY İÇTİHATLARI BİRLE?TİRME KURULUNUN 3.3.2006 GÜNLÜ VE ESAS NO: 2005/1 KARAR NO: 2006/1 SAYILI İÇTİHATLARI BİRLE?TİRME KURULU KARARI SONUCU PAGEREF _Toc196506840 h 338

F. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI PAGEREF _Toc196506841 h 338

1. Anayasaya göre Yürütmenin Durdurulması PAGEREF _Toc196506842 h 340

2..... Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesi İçin Aranan Koşullar PAGEREF _Toc196506843 h 340

3. Yürütmenin Durdurulması İsteminin Yapılması İçin Süre. PAGEREF _Toc196506844 h 342

4. Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Kararlara itiraz. PAGEREF _Toc196506845 h 342

5. İkinci Kez Yürütmenin Durdurulması İstemi PAGEREF _Toc196506846 h 343

6. Temyizde Yürütmenin Durdurulması PAGEREF _Toc196506847 h 343

7. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Uygulanması PAGEREF _Toc196506848 h 344

G. TAM YARGI DAVALARI PAGEREF _Toc196506849 h 363

H. TAM YARGI DAVA TÜRLERİ PAGEREF _Toc196506850 h 386

1. Tazminat Davaları PAGEREF _Toc196506851 h 386

2. İstirdat Davaları PAGEREF _Toc196506852 h 391

3. İdari Sözleşmeden Doğan Davalar PAGEREF _Toc196506853 h 392

4. Vergi Davaları PAGEREF _Toc196506854 h 396

İ...... İDARE HUKUKU BAKIMINDAN İDARENİN SORUMLULU?U PAGEREF _Toc196506855 h 397

1. A?IR HİZMET KUSURU.. PAGEREF _Toc196506856 h 404

2. HİZMET KUSURU.. PAGEREF _Toc196506857 h 411

a. Hizmetin Geç İşlemesi PAGEREF _Toc196506858 h 422

b. Hizmetin Kötü İşlemesi PAGEREF _Toc196506859 h 426

c. Hizmetin Hiç İşlememesi (Eylemsizlik) PAGEREF _Toc196506860 h 432

3. KUSURSUZ SORUMLULUK.. PAGEREF _Toc196506861 h 434

a. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik. PAGEREF _Toc196506862 h 441

b. Sosyal Hasar – Sosyal Risk. PAGEREF _Toc196506863 h 452

4. SORUMLULUK NEDENLERİ PAGEREF _Toc196506864 h 466

a. Zarar PAGEREF _Toc196506865 h 466

b. İdari İşlem veya Eylemin Bulunması PAGEREF _Toc196506866 h 478

c. İlliyet Bağı (Nedensellik) PAGEREF _Toc196506867 h 480

5. ZARARI HAFİFLETEN NEDENLER.. PAGEREF _Toc196506868 h 494

a. Mücbir Sebep. PAGEREF _Toc196506869 h 504

b. Zarara Uğrayan Kişinin Kusuru. PAGEREF _Toc196506870 h 507

c. Üçüncü Kişinin Eylemi PAGEREF _Toc196506871 h 512

J. TAZMİN BORCUNUN KAPSAMI PAGEREF _Toc196506872 h 519

1. Maddi Tazminat PAGEREF _Toc196506873 h 520

2. Manevi Tazminat PAGEREF _Toc196506874 h 524

3. Yasal Faiz. PAGEREF _Toc196506875 h 529

4. Maddi ve Manevi tazminatlarda Yasal Faizin Başlangıç Tarihi: PAGEREF _Toc196506876 h 530

K. İDARİ SÖZLE?MELER.. PAGEREF _Toc196506877 h 553

1. İdari sözleşme. PAGEREF _Toc196506878 h 553

2. Kamu Hizmeti PAGEREF _Toc196506879 h 553

Tarih: 07.05.2008 Saat: 15:40 Gönderen: imarhukukcusu

 
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla imar
· Haber gönderen imarhukukcusu


En çok okunan haber: imar:
İdari Yargı Davaları (İdari yargı alanında en son çıkacak olan en güncel içtihat

Haber Puanlama
Ortalama Puan: 0
Toplam Oy: 0

Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü

Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

İlgili Konular

imar