imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih
23.01.10
· Tam Gün kanun çıktı, Radyoloji Personeli haftada 35 saat
10.01.10
· Belediyece hatalı verilip iptal edilen ruhsat nedeniyle tazminat gerekir

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Imar Hukukcusu: imar

Bu Konuda Ara:   
[ Ana Sayfaya Git | Yeni Bir Konu Seçin ]

imar: 6306 sayılı Kanun Uyarınca Yıkılan Taşınmazlar Nasıl Değerlendirilebilir

Değiştirilmesi gereken hükümler:

 

1-      Üçte iki çoğunluk ibaresi,

2-      İptal davalarında yürütmenin durdurulması,

3-      Her türlü imar kurallarına aykırı davranma, hiçbir imar kuralıyla sınırlı olmama,(Nasıl olur da eski eserlere müdahale getirilir, imar planlama ile ilgili düzenlemelere aykırı olarak proje bazında nasıl standart getirilir. Gerçekte geleceğin taş yığınlarını yapmak üzereyiz. Mevcut imar planları ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun düzeltilmesi gerekir. Eğer yoksa o zaman mevcut kuralların uygulanması gerekmez mi? Tek amaç aşırı yoğunluk. Gelecek nesillere utanacağımız bir şehir bırakmamalıyız. Bu şekilde hazırlanan metinin kanun özelliği bulunmamaktadır. Sanki hiçbir kurala tabi değiliz diye kanun çıkartılmıştır.)

4-      Sınırsız yapılaşmanın durdurulması,

5-      Rezerv alanı ayrılmasında mera gibi genel kullanıma ayrılan yerlere müdahale edilmemesi,

6-      Kanunda yapılabilir, edilebilir, uygulanabilir gibi geniş takdir yetkisi veren ifadelerin somutlaştırılması gerekir. (Yani bunların somutlaştırılması yönetmelik ile de yapılması mümkün iken yayımlanan yönetmelikte bu hususların netleştirilmediği görülmektedir.)

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 15.12.2012 Saat: 00:03 (3274 okuma)
(Devamı... | 23260 byte kaldı | imar | Puan: 3.33)

imar: 6306 sayılı Kanun Uygulamaları

Afet riskli yapıların malikler veya kanuni temsilcilerce yapılması:

 Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir.

 Malikler veya kanuni temsilciler tarafından yapılacak tespitler; lisanslandırılacak üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları ve 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren yapı denetimi kuruluşları ile bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde lisanslandırılacak kurum, kuruluş ve şirketlere tespit ettirilir.

Kanun, afet riskli yapıların tespitini öncelikle ifadesiyle başlayarak sıraladığı için birinci aşamanın, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden istenmesi gerekir. Afet riskli yapılar Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca da yapılmış olsa masrafları yapı maliklerine aittir.

 Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 14.12.2012 Saat: 23:14 (3915 okuma)
(Devamı... | 66849 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: 6306 sayılı Yasa ve İptal Davalarında Yürütmenin Durdurulması

Bu Kanun, imar mevzuatına sıkıyönetim getiren bur kanundur. Bu tanımlama şahsımdan ziyade kanun koyucuya aittir.

 Nitekim, kanun koyucu 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile getirilen düzenlemenin olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali benzeri olduğunu kabul etmektedir.Not:

Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 13.12.2012 Saat: 14:05 (5945 okuma)
(Devamı... | 46438 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: Kamu ortaklık payını düzenleyen 12. maddede hukuka aykırılık bulunmamaktadır

İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik'in dava konusu 12. maddesi uyarınca taşınmaz sahiplerine umumi tesis alanlarından tahsis edilen hisseler ilgili yatırımcı kamu kuruluşunca kamulaştırılacak olup, bunun ilgililerin mülkiyet hakkına yönelik bir sınırlama olduğu açıktır. Ancak bu sınırlama, Anayasa'nın 46. maddesiyle ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile kamu idarelerine verilen yetkiden kaynaklanmaktadır. Yönetmelik hükmü ile öngörülen ise, "idarelerin kamulaştıracağı söz konusu umumi tesis alanlarının hangi şahıslara tahsis edileceğinin Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesine uygun bir şekilde belirlenmesi"dir. Böylelikle idarelerin bu konuda eşitlik ilkesine uygun şekilde işlem tesis etmeleri sağlanarak, keyfi şekilde bazı şahısların mağdur edilmesinin önüne geçilmektedir.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 04.12.2012 Saat: 21:24 (3885 okuma)
(Devamı... | 36931 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: Danıştay’dan da imarda kısıtlılığa çözüm önerisi.

Davacıların başvurusu üzerine 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle maliki oldukları taşınmazın davalı belediyece imar programına alınması , bu program dahilinde geciktirilmeksizin kamulaştırılması zorunludur.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 04.12.2012 Saat: 21:06 (3453 okuma)
(Devamı... | 52298 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: Yerel Yönetim Yönet, Eğer Yönetmesen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetecek

yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevleri arasındadır.Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 28.11.2012 Saat: 23:34 (4027 okuma)
(Devamı... | 12396 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: İmar planı iptal edilince bedeli ödenerek plana dayalı yapı da yıkılır

Sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması bakımından, yürürlükte bulunan plan hükümlerine aykırı olarak inşa edilen yapıların, yapının inşa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilse dahi, bu planın hukuka ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yargı merciince iptal edilmesi durumunda kazanılmış hakkın bulunmaması nedeniyle yıkılması gerekmektedir.

Ancak, yıkım işlemi tesis edilmeden önce, hukuka aykırı bir şekilde plan oluşturan ve bu plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı nedeniyle, iyi niyetli kişilere taşınmaz bedelinin ödenmesi gerekmektedir.Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 28.11.2012 Saat: 23:24 (3385 okuma)
(Devamı... | 4513 byte kaldı | imar | Puan: 3)

imar: Parselasyon iptal kararında yargı kararının uygulanması nasıl yapılır

Özeti : Parselasyon işleminin yargı kararı ile iptali sonucunda iptal kararının gereğinin yerine getirilmesinin ilk koşulunun, ilgilisi açısından parselasyon öncesi hukuki duruma yeniden gelinmesinin sağlanması olduğu, bu itibarla davalı idarece ileri sürülen hususların iptal gerekçeleri çerçevesinde irdelenmesi ve yargı kararının uygulanıp uygulanmadığı hakkında bir karar verilmesi gerektiği hakkında.Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 18.11.2012 Saat: 23:36 (5106 okuma)
(Devamı... | 13202 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: Arazi ve arsa düzenlemesi (imar uygulaması) yapılmadan, kamulaştırma yapılabilir

 

Özeti : Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi (imar uygulaması) yapılmadan, kamulaştırma yapılamayacağına yönelik bir sınırlama bulunmadığından, kanunlarla sınırlanmayan bir hususun yorum yoluyla sınırlandırılmasında ve kamulaştırma yetkisinin daraltılmasında, hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

 Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 18.11.2012 Saat: 23:33 (3209 okuma)
(Devamı... | 13014 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: Daha önce ifraz suretiyle elde edilen parsel olması

Özeti : İfraz yapılması istenilen parselin, daha önce ifraz suretiyle elde edilen parsel olması nedeniyle yeniden ifrazının mümkün olmadığı hakkında.Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 18.11.2012 Saat: 23:29 (4768 okuma)
(Devamı... | 9550 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: Özel parselasyondaki umumi hizmet alanlarının bedelsiz terki gerekir

Özeti : Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanlarının karşılığı olarak tapuda ana parsel maliki adına kayıtlı olarak kalmış bulunan hisselerin tapu sicilinden bedelsiz olarak terkini gerektiğinden halen ana parsel maliki üzerinde görülen veya satışlar sonucu üçüncü kişiler üzerinde bulunan bu gibi paylar karşılığı olarak ana parsel malikine veya bu hisseleri satın alan kişilere parselasyon sonucunda tahsis yapma olanağı bulunmadığı hakkında.Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 18.11.2012 Saat: 23:25 (5044 okuma)
(Devamı... | 17257 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: İlan edilmeyen plan şekil eksikliğinden iptali gerekir

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca onaylanmakla yürürlüğe giren imar planlarının kesinleşmesi için anılan madde hükümlerine göre bir ay süreyle askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmeleri gerektiği; onaylandıktan sonra ilan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planı Yasa'da öngörülen usul tamamlanmaksızın tesis edilmiş bir işlem olacağından, bu şekil eksikliği nedeniyle iptalinin gerekeceği, bu şekildeki bir planın iptali istemiyle açılan davada; ortada kesin ve uygulanabilir, idari davaya konu edilebilecek nitelikte bir imar planının bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasa'nın 15/1-b maddesi uyarınca davanın reddine ilişkin olarak verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 18.11.2012 Saat: 23:22 (4569 okuma)
(Devamı... | 22203 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyona dava açabilecekler

Özeti : 3194 sayılı Yasa'nın 18. maddesi uyarınca parselasyon işlemleri arsa ve arazilerin malikleri ve diğer hak sahiplerinin muvafakatı alınmaksızın tesis edilebileceğinden, bu işlemlere karşı açılan davaların da tapuda kayıtlı malikler veya diğer hak sahipleri tarafından açılabileceği hakkında.Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 18.11.2012 Saat: 23:17 (5845 okuma)
(Devamı... | 12220 byte kaldı | imar | Puan: 3)

imar: Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmel

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; riskli alan ve rezerv yapı alanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların ve riskli alan dışında bulunan riskli yapıların değerinin hesaplanmasına, idare ile taşınmaz sahipleri arasında yapılacak anlaşmaya, riskli alan ve rezerv yapı alanları ile riskli alan dışında bulunan riskli yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak planlamaya, riskli yapıların tespitine, bu tespite karşı yapılacak itirazlara ve bu itirazların değerlendirilmesinde görev alacak teknik heyetlerin teşkiline ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 3 üncü, 6 ncı ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 29.09.2012 Saat: 00:18 (4859 okuma)
(Devamı... | 37890 byte kaldı | imar | Puan: 1)

imar: Konut alanında zemin kat ticari kullanım olabilir.

1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında konut alanında kalan uyuşmazlık konusu taşınmazın zemin katında ticari amaçlı kullanıma imkan verecek şekilde 1/1000 ölçekli imar planına plan notu ilavesi getirilmesinin üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ama kararlarını bozucu fonksiyonel bir değişiklik niteliğinde olmadığı hk.(Danıştay Altıncı Dairesinin 05/10/2007 tarih ve E:2005/4142,  K;2007/5432 sayılı kararı.)Not:
 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 25.09.2012 Saat: 00:09 (5608 okuma)
(Devamı... | 8914 byte kaldı | imar | Puan: 0)

Üye Menüsü
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Üye Adı
Şifre
(Kayıt Ol)
Üyelik:
Son Üye: ChesterPr
Bugün: 0
Dün: 0
Toplam: 10260

Şu An Bağlı:
Ziyaretçi: 9
Üye: 0
Toplam: 9

Resmi Linkler
RESMİ LİNKLER

İletişim

Soru ve Cevaplar

Sitemizi Önerin

İdari Yargı

İdari Yargılama Usulü Kanunu ?erhi

Arazi ve Arsa
Düzenlemeleri

İdari Yargıda
Dava Açma Süreleri
İmar Mevzuatı

İmar PlanlarıKaçak Yapı

İmar Davaları Rehberi

İmar Davaları Rehberiİdari Yargı Davaları

 

hava tahminleri
Yeni Sayfa 10

serbest piyasada döviz
Yeni Sayfa 2

GAZETELER
Yeni Sayfa 1

RESMİ GAZETE
Yeni Sayfa 2

BA?BAKANLIK MEVZUAT
Yeni Sayfa 3

DANI?TAY BA?KANLI?I
Yeni Sayfa 4

YARGITAY BA?KANLI?I

ANAYASA MAHKEMESİ
Yeni Sayfa 8

T.B.M.M.
Yeni Sayfa 9

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yeni Sayfa 1

Entrance of the ECHR building

imar,imar hukuku ile ilgili içtihatlar
Yeni Sayfa 2

Anayasa Mahkemesi Kararları
Yeni Sayfa 29