imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar: Arsa üretimi ve değerlendirilmesi hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik

MADDE 1- 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti” ibaresi “Hazineye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait arazi ve arsalar.”ARSA ÜRETİMİ VE DE?ERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

 

 

MADDE 1- 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti” ibaresi “Hazineye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait arazi ve arsalar.”

 

MADDE 3- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 14-  28/3/2001 tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ve ortaklıklarından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz.

EK MADDE 15- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.”

 

MADDE 4- 2985 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ve ortaklıklarına karşı yargı mercilerinde açılmış veya husumet yöneltilmiş devam eden davalar ile icra takipleri ek 14 üncü madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.”

 

 MADDE 5- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Finans sektörünün gelişimini sağlamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü alınmak kaydıyla, aralarındaki mesafe bir kilometreyi geçmeyen ve toplam büyüklüğü en az 250.000 metrekare olan parsellerden veya en az bu büyüklükteki tek parselden oluşacak şekilde finans alanlarının sınırlarını belirlemek ve bu alanlarda her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını, ruhsatlandırma ve denetleme işlemlerini yapmak.” 

 

MADDE 6- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine hisse senedi olarak ödeme yapılması işlemi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde hisse senedi talep eden hak sahiplerine verilecek hisse senetleri hariç durdurulur ve bu tarihten sonra hak sahiplerine nakit olarak ödeme yapılır.”

 

MADDE 7- 5664 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 8- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa;

            a) Ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (e) bendine “Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

            b) Ekli (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2.Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkan Yard. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcısı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 9- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİSTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMU      : TOPLU KONUT İDARESİ BA?KANLI?I

 

TE?KİLATI   :  MERKEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

 

 

 

SINIFI

UNVANI

KADRO
DERECESİ

SERBEST
KADRO
ADEDİ

GİH

Başkan Yardımcısı

1

1

GİH

Daire Başkanı

1

3

GİH

Uzman

1

3

GİH

Uzman

2

5

GİH

Uzman

3

4

GİH

Uzman

4

4

 TH

Uzman

1

6

 TH

Uzman

2

9

 TH

Uzman

3

9

 TH

Uzman

4

6

AH

Müşavir Avukat

1

1

AH

Müşavir Avukat

2

2

AH

Müşavir Avukat

3

1

 

TOPLAM

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

            Ülkemizde çok önemli boyutlara ulaşmış bulunan konut ve kentleşme sorunlarının çözülmesi ile üretimin artırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla, Anayasanın 56 ncı ve 57 nci maddeleri ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca ve “Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi” programı kapsamında başlatılan konut seferberliği çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2009 yılı Temmuz ayı itibarıyla 367.355 konuttan 251.000 adedini tamamlamıştır. Bu konutlarla birlikte, sosyal donatılar kapsamında; 516 adet okul (ilköğretim ve lise), toplam 15.343 adet derslik, 487 adet spor salonu, 45 adet hastane, 75 adet sağlık ocağı, 35 adet kütüphane, 36 adet yurt ve pansiyon (9.524 kişilik), 342 adet ticaret merkezi, 275 adet cami, 16 adet sevgi evi (247 bina) ve 11 adet engelsiz yaşam merkezi (164 bina)’nin yapımına devam edilmektedir.

            Ayrıca; 8 adet köprülü kavşak, 16 milyon metrekare asfalt yol, 7 milyon metrekare kaldırım, 2 dere ıslahı, 7 milyon metre uzunluğunda elektrik altyapısı, 3 milyon metre uzunluğunda telekom altyapısı, 2 milyon metre uzunluğunda yağmur suyu altyapısı, 2 milyon metre uzunluğunda kanalizasyon, 17 milyon metrekare yeşil alan, 2,5 milyon ağaç ve 3,5 milyon çalı peyzajı tamamlanmıştır.

            Başkanlığın bu faaliyetleri; belediyelerle işbirliği halinde Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projeleri, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik sosyal konut uygulamaları, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerimizde uydukentler, özel sektörün gitmediği ihtiyaç bölgelerinde (81 il ve 520 ilçede) ve orta ölçekli il ve ilçelerimizde örnek yerleşim birimleri oluşturma, tarihi doku ve yöresel mimarinin geliştirilmesi ve tarımköy uygulamaları, eğitim tesisleri, sosyal donatılar, ağaçlandırma ve çevre düzenlemelerinin artırılması ve altyapılı arsa üretimi kapsamında sürdürülmektedir.

            Ayrıca; son beş yılda kamu yönetiminde yapılan yasal ve idari düzenlemelerle;

            - Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketinin ve Konut Müsteşarlığının kapatılmasıyla bu kurumların faaliyetleri,

            - Göçmen Konutları Koordinatörlüğü ve Ahıska Türkleri İskân Koordinatörlüğü, 

            - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mesken İşleri Daire Başkanlığının görevleri,

            - Başbakanlık Proje Uygulama Biriminin görevleri,

            Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir.

            Konut, sosyal donatı ve altyapı yatırımlarıyla ikiyüzün üzerinde sektörde üretim ve istihdam artışına katkı veren Başkanlık yatırımlarıyla 2003’te canlanmaya başlayan inşaat sektörü, 2005’ten itibaren üst üste % 20’lik büyümelerle genel ekonomik büyümeye de katkı yapmıştır.

            Son altı yılda, yatırım maliyeti 30 milyar TL olan 2.500 ayrı ihale gerçekleştirilmiş, bugüne kadar 20 milyar TL yatırım harcaması yapılmıştır. Doğrudan ve dolaylı olmak üzere 800 bin kişilik istihdam sağlanmıştır.

            Planlamalar çerçevesinde söz konusu yatırımlara devam edilecektir. Ancak mevcut uygulamalar çerçevesinde tereddüt yarattığı tespit edilen ya da değiştirilmesinde yarar bulunduğu kanaatine varılan bazı hukuki düzenlemelerin yeniden ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan giderek artmakta olan faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için kadro takviyesiyle Başkanlığın organizasyon yapısında değişikliğe gidilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Tasarı; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının faaliyetleri çerçevesinde 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve finans sektörünün gelişimine yönelik merkezler oluşturulmasını teminen büyükşehir belediyelerinin yetkilerini düzenlemek üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili düzenlemeler yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

 

          MADDE 1- Hazineden Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılan devirleri düzenleyen anılan Kanunun ek 4 üncü maddesinde,  arazi ve arsa ibaresinin kullanılmış olması bu arsa ve araziler üzerinde bina ve sair yapıların bulunması halinde yapılacak işlemler bakımından tereddüt oluşturmaktadır. Madde ile; arsa ve arazi ibaresi yerine,  arsa, arazi, bina ve benzeri yapıların tümünü kapsaması bakımından taşınmaz ibaresi kullanılması öngörülmüştür.

 

   MADDE 2- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından üretilen konutların % 85’i yoksullara, dar ve orta gelirlilere yönelik sosyal amaçlı projeler kapsamında üretilmektedir. Dolayısıyla İdarenin mülkiyetinde bulunan arazi ve arsalar bu sosyal amaçlı projelerde kullanılmaktadır. Bu projelerin planlanan sosyal amaca ulaşması maliyetlerin en aza indirilmesi suretiyle yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşların alım gücüne hitap etmesiyle mümkün olabilmektedir. Oysa bu projelerde kullanılmak üzere Hazineden İdareye geçen arazi ve arsalar Hazinede iken emlak vergisinden muaf olduğu halde İdareye geçtikten sonra vergiye tabi hale geldiğinden ödenen emlak vergileri proje maliyetlerini artırarak konut satış bedellerinin hedef kitlenin alım gücünün üstüne çıkmasına sebebiyet vermekte, her yıl 1.250 sosyal konut üretmeye ayrılabilecek bir kaynak emlak vergisi olarak ödenmektedir. Emlak Vergisi Kanununda özellikle sosyal niteliği dikkate alınarak pek çok kurum ve kuruluşa ait arazi ve arsalar için muafiyet getirildiği nazara alındığında aynı gerekçeyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait arazi ve arsalar için de muafiyet getirilmesi uygun görülmektedir. Kaldı ki bu arazi ve arsalar üzerinde binaların yapımını müteakip cins tahsisi yapılarak binalar için daha yüksek emlak vergisi ödenecektir. Dolayısıyla İdarenin arazi ve arsalarına emlak vergisi muafiyeti sağlanarak maliyetlerin aşağıya çekilmesi suretiyle bina yapım ve satımının hızlandırılması belediyelerin sonuçta daha fazla emlak vergisi almasını sağlayacaktır.

 

MADDE 3- Madde ile; 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa iki ek madde eklenmiştir.

Ek 14 üncü maddede; Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yapılan devirlerle ilgili düzenlemeye yer verilmiştir. 28/3/2001 tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketinin bankacılık faaliyetleri dışında kalan mal varlıkları ve bu konuda faaliyet gösteren iştiraklerindeki hisse payları ve ticarî gayrimenkulleri ile ihtiyaç fazlası gayrimenkullerinin bilanço değeri üzerinden olmak üzere bedeli mukabilinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesi düzenlenmiştir.

Bilahare 4684 sayılı Kanun ile, Bankanın tasfiyesi öngörülmüştür. Tasfiyeden amaç, Bankanın kanunî takipteki alacaklarının tahsili ile gayrimenkul faaliyetlerinden doğan borçların ödenmesi ve alacakların tahsilini müteakip hissedarlara dağıtım yapılarak Bankanın tüzel kişiliğinin sona erdirilmesidir. Bu nedenle devir konusu varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce Banka tarafından yapılmış akitlerden doğan yükümlülüklerin de Banka tarafından yapılmış işlemlerden doğduğu nazara alınarak Bankanın tasfiyesi çerçevesinde karşılanması gerekmektedir. Zira tasfiye halindeki Bankanın mevcut işlevi alacak tahsili ve borç ödemesinden ibarettir, bu işlemler bitirildiğinde de tüzel kişiliği sona erecektir.

Bu çerçevede maddede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ve ortaklıklarının devraldığı varlıklar ve bu varlıklara dair devirden önce yapılmış akitlerle ilgili yükümlülüklerden sorumlu olmaması hüküm altına alınmıştır.

Ek 15 inci madde ile; Toplu Konut İdaresi Başkanlığında gerekli organizasyon değişiklikleri yapılarak işlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesini teminen bir adet Başkan Yardımcısı, üç adet Daire Başkanı, kırkaltı adet uzman ve dört adet müşavir avukat olmak üzere toplam ellidört adet kadro ihdası öngörülmüştür.

 

MADDE 4- Madde ile; 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun geçici 4 üncü maddesi değiştirilerek, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının ve ortaklıklarının Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketinden devraldığı varlıklar ve bu varlıklara dair devirden önce yapılmış akitlerle ilgili borçlardan sorumlu olmamasına ilişkin getirilen hükmün, devir tarihinden sonra açılmış dava ve icra takiplerinde veya devir tarihinden önce Banka aleyhine açılmış olup devir tarihinden sonra dava ihbarı ve sair suretle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ve ortaklıklarına husumet yöneltilmek suretiyle sürdürülen dava ve icra takiplerinde de uygulanması öngörülmüştür.

 

MADDE 5- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak görev ve yetkisi büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Finans sektörü küreselleşme ile birlikte ülke ekonomileri için yönlendirici ve belirleyici bir işlev gördüğünden ve yine küreselleşmeyle birlikte şehirlere odaklı bir özellik gösterdiğinden büyükşehir belediyelerinin, bu faaliyetlerin aynı yerden verimli ve etkin yürütülmesini sağlamak üzere, şehirlerde finans merkezi olarak kullanılacak alanları belirlemekle ve bu alanlarda her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını, ruhsatlandırma ve denetleme işlemlerini yapmakla da yetkili kılınması uygun görülmüş ve madde ile bu yönde düzenleme yapılmıştır.

 

MADDE 6- 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun gereği,  konut edindirme yardımı hak sahiplerine,  hisse senedi veya nakit ödeme için ayni sermaye olarak vazolunan 395.730.255.00.-TL karşılığı,  39.500.025.500 adet paya tekabül eden ödeme, hisse senedi veya nakit olarak yapılmış olup,  bakiye ödeme Hazinece karşılanmaktadır. Bu bağlamda ?irket sermayesinden nakit olarak ödenen 395.730.255.00.-TL tutar için sermaye azaltımı yoluna gidilecektir. Hisse senedi taleplerinin beş yıla yayılması halinde ?irketin sermaye yapısı ve ortaklar arası pay dağılımında sürekli işlem ve değişim yapılması gerekeceğinden, hisse senedi taleplerinin de son derece az olduğu göz önünde bulundurularak halka arz süreci içinde hisse senedi talep başvurularının bir ay süre ile kısıtlanması ve sadece nakit ödeme yapılması uygun bulunmuştur.

 

MADDE 7- 5664 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ?irketinin konut edindirme yardımı hak sahiplerine ödeme yapılması işlemlerini yürütebilmesi için beş yıl süreyle sermaye piyasası mevzuatına tabi olmaması hükmü getirilmiştir. Ancak nakit ödeme işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış olup hisse senedi olarak ödeme işlemleri de sınırlanmakta olduğundan mevcut durumda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ?irketinin faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına tabi olarak yürütülmesinde bir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle anılan Kanunda yer alan beş yıllık süre beklenilmeden bu hükmün yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir.

 

MADDE 8- Madde ile; Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları için uygulanan ek gösterge hükmünün yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır.

          

             MADDE 9- Yürürlük maddesidir.

 

            MADDE 10- Yürütme maddesidir.

Tarih: 02.12.2009 Saat: 22:52 Gönderen: imarhukukcusu

 
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla imar
· Haber gönderen imarhukukcusu


En çok okunan haber: imar:
İdari Yargı Davaları (İdari yargı alanında en son çıkacak olan en güncel içtihat

Haber Puanlama
Ortalama Puan: 0
Toplam Oy: 0

Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü

Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

İlgili Konular

imar