imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar: Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişikli

          22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, ilan edilen listede isimleri yer almadığı halde konut edindirme yardımına müstehak olduklarını ileri sürenler için bir hak sahipliği tanımlanmış ve bu durumda olanlara başvuru süresi tanınmıştır. Anılan hükümde, bu hak sahiplerine ilişkin bilgilerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketine bildirilmesi için kurumlara 8 aylık süre tanınmıştır. Bu süre, 29/6/2009 tarihinde sona ermiştir. Ancak, bazı kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen veriler Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketine 8 aylık süre içerisinde teslim edilememiştir.

 

             Tasarı ile, söz konusu sürenin uzatılarak herhangi bir hak kaybının önlenmesi ve uygulamada karşılaşılan diğer sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.

 KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA İLİ?KİN KANUN TASARISI

 

 

            MADDE 1- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

Bu fıkra uyarınca ana para ve fer’ilerinin ayrımı yapılmaksızın 410 numaralı hesaba aktarılan tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.”

 

            MADDE 2- 5664 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 8 aylık süre içinde” ibaresi “bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde” şeklinde değiştirilmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve ikinci fıkranın ikinci cümlesi ile mevcut üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“(3) İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, Banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilir. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31/12/2010 tarihinde sona erer. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde Bankaya gönderir. Bu düzeltme sırasında, 30/6/2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka, ikinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31/3/2010 tarihine kadar, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO’ya gönderir. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31/3/2011 tarihine kadar EGYO’ya gönderilir. Bankaca EGYO’ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmi Gazetede ilan edilir.

 

(4)  Üçüncü fıkraya göre Resmi Gazetede ilan edilen ilk listede yer alan hak sahipleri için 4 üncü maddeye göre yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için % 10 artış uygulanır. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki % 10 artışa ilave olarak  basit usulde % 1,25 artış uygulanır.

 

(5) Deprem, sel, yangın gibi sebeplerle konut edindirme yardımı hak sahiplerinin bildirimlerini bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde yapamayan kurum ve kuruluşların, bu bilgilerin yukarıda belirtilen sebeplerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını ekleyerek hak sahiplerinin kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları tarihleri 30/6/2010 tarihine kadar bu Kanuna ekli (2) sayılı cetveldeki formatta ve elektronik ortamda Bankaya bildirmeleri halinde, hak sahiplerinin bu kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları tarihlere isabet eden kanuni yardım dilimleri dikkate alınmak suretiyle dördüncü fıkra çerçevesinde nema hesaplaması yapılır.

 

(6) Birinci fıkra uyarınca Resmi Gazetede ilan edilen listelerde yer aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle yardım tutarını alamayanların bilgileri de üçüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işleme alınarak Resmi Gazetede iptal ve düzeltme listesi olarak ilan edilir. Bu listelerdeki hak sahiplerinin alacakları da dördüncü fıkra çerçevesinde nemalandırılır.

 

(7) Birinci fıkra uyarınca Resmi Gazetede ilan edilen listelerde yer aldığı halde, yardım tutarını eksik alan hak sahiplerinin alacakları ile Resmi Gazetede ilan edilen listelerde yer almayıp hak sahibi oldukları ilgili kurum ve kuruluşlarca bildirilen kişilerin alacakları ile ilgili olarak; düzeltme, nemalandırma ve ilan işlemleri üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen esaslar uyarınca yapılır.

 

(8) Belediyeler, bu Kanunda belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilir.

 

(9) Bu madde uyarınca yapılan ilan tarihlerinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.

 

(10) Bu maddede yapılan düzenlemeler uyarınca ilan edilen listelerde yer alan;

            a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde ve bu maddenin ikinci ve beşinci fıkralarında tanımlanan gruptaki hak sahiplerine 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici       18 inci maddesi uyarınca,

            b) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan gruptaki hak sahiplerine 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca,

       ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO’ya kaynak aktarılır.”

 

            MADDE 3- Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesi ve 2 nci maddesiyle 5664 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen sekizinci fıkra 30/5/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

            MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

            22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, ilan edilen listede isimleri yer almadığı halde konut edindirme yardımına müstehak olduklarını ileri sürenler için bir hak sahipliği tanımlanmış ve bu durumda olanlara başvuru süresi tanınmıştır. Anılan hükümde, bu hak sahiplerine ilişkin bilgilerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketine bildirilmesi için kurumlara 8 aylık süre tanınmıştır. Bu süre, 29/6/2009 tarihinde sona ermiştir. Ancak, bazı kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen veriler Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketine 8 aylık süre içerisinde teslim edilememiştir.

 

             Tasarı ile, söz konusu sürenin uzatılarak herhangi bir hak kaybının önlenmesi ve uygulamada karşılaşılan diğer sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

            MADDE 1- Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ?irketi (Banka)’nin, tasfiye sürecine girmesi nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ünitelerince takibe konu olan konut edindirme yardımı (KEY) tutarlarının tahsil edilmesini müteakip, Bankanın ilgili hesaplarına aktarılma işlemi mümkün olamadığından, tahsilatı gerçekleştirilen tutarlar sigorta il müdürlüklerince veya sigorta müdürlüklerince ilgili hesaplarda topluca bekletilmektedir. Başlangıç tarihi itibarıyla 22 yıl öncesine dayalı olan uygulamaya ilişkin tutarların detaylı bilgileri tespit edilemediğinden, SGK’nın ilgili birimleri tarafından 5664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Hazinenin 410 numaralı hesabına toplu olarak aktarılan tutarların, Devlet hesaplarına kayıtları açısından ana para ve fer’ilerinin ayrımı yapılmaksızın gelir kaydedilmesi amacıyla bu hüküm düzenlenmiştir.

 

            MADDE 2- 5664 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, hak sahiplerine ilişkin bilgilerin Bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara 8 aylık süre verilmiş ve bu süre 29/6/2009 tarihinde sona ermiştir. Ancak,  bazı kurum ve kuruluşlar ek bildirim çalışmalarını bu süre içinde tamamlayamamış ve ek süre talebinde bulunmuştur. Madde ile; kurum ve kuruluşlara bildirim yapabilmeleri için Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 ay süre verilmektedir.

 

          5664 sayılı Kanunda, hatalı bildirimlerin düzeltilmesine yönelik bir süreç ve yetki tanımlanmamıştır. Madde ile ayrıca, hataların düzeltilmesine ilişkin bir sistem tanımlanması ve hatalar nedeniyle olabilecek hak kayıplarının önlenmesi ve düzeltilerek ilan edilecek hatalı bildirimlerin nemalandırılması  öngörülmektedir.

 

            5664 sayılı Kanunda, kayıtları deprem, sel, yangın gibi nedenlerle zayi olan KEY hak sahiplerine ilişkin bir düzenleme bulunmamakta ve bu hak sahipleri KEY ödemelerinden yararlanamamaktadır. Madde ile; kurum ve kuruluşların Kanuna eklenen (2) sayılı cetvel formatında yapacakları bildirimlerde, bu hak sahiplerinin bilgilerinin anılan sebeplerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını eklemelerinin ve bu kişilerin çalıştıkları tarihleri bildirmelerinin KEY ödemesi yapılması için yeterli olması hüküm altına alınmaktadır.

 

            5664 sayılı Kanunda, ilan edilen listelere ilişkin bir iptal ya da düzeltme işlemine yönelik düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, 5664 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Resmi Gazetede ilan edilen listelerde isimleri bulunmasına rağmen, ilgili kurum ve kuruluşlarca Bankaya yapılan bildirimler doğrultusunda hatalı ya da eksik olduğu için yardım tutarını alamayan hak sahiplerinin bulunduğu tespit edilmiştir. İlgili kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda getirilen yeni düzenleme ile, Resmi Gazetede iptal ve düzeltme listesi ilan edilmesi ve ilk ilanda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi öngörülmektedir.

 

Diğer taraftan, belediyelerin, Kanunda belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilmesi öngörülmektedir.

 

Ayrıca, 5664 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen son fıkra ile, ödemelerin usul ve esasları belirlenmektedir.

 

            MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

 

            MADDE 4- Yürütme maddesidir.

Tarih: 02.12.2009 Saat: 22:47 Gönderen: imarhukukcusu

 
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla imar
· Haber gönderen imarhukukcusu


En çok okunan haber: imar:
İdari Yargı Davaları (İdari yargı alanında en son çıkacak olan en güncel içtihat

Haber Puanlama
Ortalama Puan: 0
Toplam Oy: 0

Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü

Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa

İlgili Konular

imar