imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Temmuz 2008

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· idare hukuku: Tören alanları, için herhangi bir taşınmazın sürekli olarak imar planında bu ama0135302008-07-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: kamu idaresine para cezası alt limitten verilmesi gerekir.0154902008-07-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Plan değişikliği yapılması istemiyle yapılan başvurunun belediye meclisince, ifr0184552008-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Parselasyonun yargı kararıyla iptali inşaat ruhsatlarının iptalini gerektirmez.0145502008-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: imarda kısıtlılığın çözümü, imar planındaki okul alanı nasıl değiştirilecek. Caf0185502008-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: idare hukuku, adil yargılanma ilkeleri, disiplin dosyasının tümünü inceleyebilme0158002008-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 5 saatlik süreyi aşmamak kaydıyla radyasyon doz limitleri içinde çalışacaklar.0194132008-07-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 29.04.2006 tarihli, 26153 sayılı RG'de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygul0206402008-07-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Danıştay İDDGK baz istasyonlarının meskun mahale nasıl kurulacağına karar verdi.0354602008-07-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: İmar Hukuku İle İlgili Terimler Ve Tanımlar (İDARE HUKUKU)0219752008-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: KENTSEL DÖNÜ?ÜM ALANLARINDA İMAR PLANLAMASI SORUNU0332432008-07-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: İmar Hukuku İli İlgili makaleler (Cafer ERGEN - İdare Hukuku Yayınları)0239302008-07-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: imar hukuku dava dilekçe örnekleri (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, ka0113114.662008-07-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİ?İ (SERİ NO: 56)0317652008-07-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 1. sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi için ilgili kurumdan görüş al0272602008-07-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Yeni bir imar affı daha geldi hayırlı olsun....0150893.882008-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİ?İ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ?ARTNAME0144802008-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 10 Temmuz 2008 Tarihli ve 26932 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0281302008-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Bankacılık Kanunu ?erhi (Yazar: Yaşar ALICI)0138102008-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Koşullar oluşmuş ise bugün de ıslah imar planı yapılabilir.0173252008-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Açık çıkma balkonun ahşap ve camekanla kapatılmasında dahi yıkım ve para cezası0249802008-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 9 Temmuz 2008 Tarihli ve 26931 Sayılı Resmî Gazete0185902008-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: bitişik nizamda yan bahçe mesafesi olmaz.0426052008-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: bitişik nizamda arka parsele bitişik yapı yapılmaz yol cephesine göre yan parsel0632302008-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: kaçak yapı hakkında 32. madde prosedürü muhakkak uygulanması gerekir. Aksi takdi0448552008-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194/13.madde kapsamında yapılan başvurunun zımnen reddi0161402008-07-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Parselin umumi hizmetlere ayrılan yerde kalması nedeniyle ruhsatın 3.katla ilgil0137402008-07-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Ruhsatsız binanın bitmiş olmasının davacıya müktesap hak sağlamıyacağı0142702008-07-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: ruhsatsız olarak yapının inşaasına başlanmış olmasının kazanılmış hak doğurmayac0150452008-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: imar planı değişikliği dava konusu edilmemiş olmakla birlikte, hukuken geçerli b0142702008-07-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]