imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Haziran 2008

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· idare hukuku: Sahil şeridi içinde kalan taşınmazda geçici inşaat ruhsatı verilemez.0259202008-06-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Hâkim ve Savcıların 2008 yılı yaz kararnamesi açıklandı.0299112008-06-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: parselasyonun iptali inş. ruhsatının iptalini gerektirmez.0190802008-06-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 2008 Yılı Hâkim ve Savcılar Kararnamesi0301102008-06-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Suçsuzluk Karinesi (Yazarı Dr. Yalçın ?AHİNKAYA)0149202008-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Mülhak vakıflara ait taşınmazların kat karşılığı yoluyla satışı0350552008-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: kurumları arasında bedele ilişkin ihtilafın, 2942 sayılı Yasanın 30'uncu maddesi0219002008-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 1/5000 ölçekli planı 1/50.000 ölçekli plana aykırı ise iptali gerekir.0172402008-06-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: imar planını hangi idare yapacak ? (Cafer ERGEN)0177602008-06-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: İmar planının iptali halinde yapılan kısım kadar inşaat kazınılmış hak olur.0369202008-06-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Yolun genişliğinin gösterilmediği 1/5000 ölçekli imar planının kabul edilmesine0164102008-06-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: mahkemece iptal edilen ruhsat nedeniyle belediye tazminat ödeyecek.0216902008-06-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: kaçak yapıyı yapan satsa da para cezasını ödeyecek.0157002008-06-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 1. Yerel İmar Kongresi Sonuç Bildirgesi0229002008-06-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 1.1000 ölçekli uyg. imar planı uygulaması 2981 sayılı yasanın 10/b.c mad.lerine0207702008-06-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 3194 sayılı Yasanın 17.maddesi uyarınca bedelsiz terk bedelsiz geri verilmez0430542008-06-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Plan değişikliği isteminin reddinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gere0176602008-06-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Kamulaştırma için Asliye hukuk Mahkemesi tebligatından önce dava açılamaz0261702008-06-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Arazi ve arsa düzenlemeleri (parselasyon) iptal edilince inşaat ruhsatı da iptal0190102008-06-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Parselasyon (arazi ve arsa düzenlemesi) nelere göre incelenecek.0184202008-06-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: imar planında yapılaşma ile ilgili hüküm varsa yönetmelik uygulanmaz.0162302008-06-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: imar yol güzergahı belirlenirken neler dikkate alınmalı.0265902008-06-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: plan notları (lejand) önemli, bu hükümler planın aslı gibidir.0497502008-06-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Encümen kararı olmasa da yıkım nedeniyle tazminata idari yargı bakacaktır.0300402008-06-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: komşu parseldaki yapı iptal kararına rağmen yıkılmassa tazminat gerektirir.0154302008-06-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: imar planına ilişkin hazırlık sürecinde yapılan başvuru cevabı hazırlık işlemid0168702008-06-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Yeni Danıştay Üyeleri0159602008-06-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: T.C. Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Any Mah Ka0234102008-06-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: İdare Mahkemesi para cezasını kısmen iptal edemez.0190402008-06-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: köyde muhtarlık izinli yapı fenne uygunsa para cezası yok0187302008-06-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: yargı kararını uygulamayan görevli tazminatı ödemek için şimdiden nakit ayırmalı0213652008-06-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Ulus, Hacıbayram Camii ve Civarı, Bentderesi İle Ankara Kalesi ve Civarını0282702008-06-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: üst ölçekli planların iptali halinde alt ölçekli planların geçerlilik durumu ned0170602008-06-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Tel örgü yapı olmadığı için yıkım ve para cezasına konu olamaz.0170852008-06-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Belediyelerde inşaat ruhsatı verme yada iptali yetkisi belediye başkanlarına ait0222202008-06-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: idari yargıda davanın reddi kesin hüküm niteliğinde değildir.0182402008-06-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: imar planları imar yönetmeliklerine göre öncelikle uygulanır.0212402008-06-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 3194/18. madde uyarınca parselasyon tapu kayıtlarına göre yapılacak.0168152008-06-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Yargı kararının uygulanmaması üzerine tam yargı davası süresi. (Önemli)0178802008-06-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: imar durumu üzerine imar planına her zaman dava açılabilir.0187302008-06-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: ruhsatlı olan yapının sonradan imar planı uyarınca imar yoluna tecavüzlü hale ge0207002008-06-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: temel üstü vizesinin olmaması yapıya başlanmadığı anlamına gelmemektedir.0416602008-06-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada-Eminönü İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hk.0182802008-06-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİ?KİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK0158202008-06-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: yapı kullanma izni verilmesi yıkım kararına engel değil0253102008-06-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Hisseli taşınmazda ruhsat için hissedarların muvafakatı şarttır.0272402008-06-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: plan değişikliği doğrudan ruhsatlı yapılan kısmın yıkımı sonucunu doğurmaz.0174202008-06-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Başvuru tarihi değil şapı ruhsatı verildiği tarihteki kurallar uygulanır.0181802008-06-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: DOP oranında aykırılık tüm uygulamayı iptal ettirir.0171802008-06-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 1956 yılından önce yapılan yapı için ruhsata gerek yoktur.0183202008-06-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hattı çalışması yapı kullama izni verilmesine engel değildir.0168902008-06-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]