imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Mayıs 2008

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· idare hukuku: yıkım işlemine karşı, 2577 sayılı yasanın 11.maddesinde öngörülen usule göre dav0326902008-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Tebligat kanununda öngörülen usule aykırı olarak davacıya muhtar eliyle yapılan0144702008-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Muğla-Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak belirl0206102008-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 1. yerel imar kongresi soruları ve cevapları...0150302008-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: inşaatın ruhsat süresi içinde bitirilmemesi nedeniyle para cezası verilemez.0151302008-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Mevzi imar planına dayalı olarak 3194/18. madde uygulanabilir.0153002008-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: bodrum+5 katlı yapıya tapu tahsis belgesi verilmez.0217802008-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: hazine ile mülkiyet davalı ise gecekondu kan. 18 uygulanmamalı.0136702008-05-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: kendi arsası üzerine kaçak yapı hk. genel hükümler uygulanacak0175302008-05-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: imar affından ruhsatlı yapılara göre imar planı yapılamaz.0151402008-05-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Hangi hallerde inşaat ruhsatları kazanılmış hak olur ve yapı yıkılmaz.0264774.662008-05-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Belediye ve mücavir saha dışında yıkım yetkisi İl İdare Kuruluna ait bulunmaktad0150602008-05-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Mücavir alanların plan yetkisi İl Özel İdarelere geçti.0266602008-05-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Planlamada kamu yararı vardır. Bu yola girince geri dönülmez.0145202008-05-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: yapı kullanma izninden sonraki ilave ruhsat iptalini gerektirmez0333452008-05-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 1. Yerel İmar Kongresi0139202008-05-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: Bütün akarsu ve göller kıyı kanununa tabi değildir.0142202008-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: Kıyı Kanununa göre kısmi yapılaşma oranı0212102008-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: İmar para cezasına gecikme zammı uygulanmaz.0538952008-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: parselasyon yapılmayan alanda koşulları varsa yapı ruhsatı verilir.0125902008-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: 1. Yerel İmar Kongresi ANTALYA GÖYNÜK0118252008-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Ruhsatsız yapı tespitinin malike tebliği gerekmez.0143102008-05-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: imar affı başvurusu değerlendirilmeden 32 ve 42 uygulanmamalıdır.0191002008-05-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: Eylemin meydana geldiği tarihteki para cezası uygulanacak0133302008-05-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: Belediye başkan ve encümen üyelerinin taşınmazları...0141902008-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: 10/c uygulamasında kamu katılım payı alınabilir.0141202008-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: imar planı olmayan yerde yapılaşma için hisselendirme mümkün değil.0169902008-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: 1. sınıf tarım arazisinin imar planına alınması.0137602008-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: para cezası ruhsatsız yapılan ek kısma göre verilmesi gerekir.0145302008-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: Köy Yerleşik alanı Tespit edilmemişse yapı ruhsata tabidir.0132002008-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: Valilik görüşü olmaması yıkım nedeni değil. eğer fen ve sağlığa uygunsa.0125302008-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: imar durum belgesi üzerine imar planına dava açılabilir.0289602008-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 60 gün içinde cevap yoksa 2. 60 içinde dava açılması gerekir.0143702008-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: YARGITAY BA?KANLAR KURULU BİLDİRİSİ (21.5.2008)0134602008-05-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: İDARE HUKUKU0181902008-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: 2872/15. madde uyarınca faaliyetin durdurulması kararına karşı 60 gün içinde dav0123502008-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Radyoloji 5 saat0186102008-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Düzenleyici işlem iptal edilirse bireysel işlem kazanılmış hak doğurmaz.0272302008-05-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Yargı Reformu Stratejisi Taslağı (Tam Metin)0137702008-05-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Yargı Reformu Stratejisinde Yargıda ?effaflık Konusu0143402008-05-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Parselasyonda amac kamuya taşınmaz kazandırmak değil, DOP'tan sonra yeşil alanda0133602008-05-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: “YARGI REFORMU STRATEJİSİ TASLA?I” BİLGİ NOTU0142702008-05-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: yoldan ihdas parsel olmaz. Kop alanında parsel üretilmez.0157002008-05-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Tazminat doğabilmesi için zarar ile idare işlemi arasında nedensellik bağı olmas0142802008-05-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Dava sırasında malik değişirse yeni malik adına karar verilmelidir.0172502008-05-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: idari para cezasının miktarını idare mahkemesi belirleyemez.0171602008-05-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: ödeme emrine karşı süre başlangıcı 2577/8. maddeye göre hesaplanır.0130702008-05-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Yürütmesi durdurulan işleme dayalı yen işlemler tesis edilemez.0132702008-05-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: İdari Yargı Davaları (Yürütmenin Durdurulması...)02347502008-05-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: işlemin uygulama tarihinde yürürlükte olan yasalara uygun olması gerekmektedir.0127902008-05-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: kimyager kadrosunda görev yapanların ek gösterge rakamlarının kadro unvanının e0325302008-05-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: ÖYK' ca onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin y0169952008-05-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar: Dolgu alanında belediyenin planı hazırlaması ve bu yolda Valiliğe teklifte bulu0206202008-05-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: resmi araçta meydana gelen hasarın memurdan tazmini0154502008-05-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: kamu ihale uygulamaları0128502008-05-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Dayanağını kanundan almayan devir yetkisine dayalı işlemde hukuka uyarlık yoktur0135502008-05-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: İdari Yargı Davaları (İdari yargı alanında en son çıkacak olan en güncel içtihat02428702008-05-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: adil yargılanma hakkı (İdari Yargı Davaları)0141502008-05-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: İDARİ YARGI DAVALARI KİTABI ÇIKIYOR (SEÇKİN YAYINEVİ A.?.)0129102008-05-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare hukuku: Korunması gerekli sit alanında kalan yapıların yıkılmış olsa bile oranlarının, i0140702008-05-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji çalışanlarının günde 5 saat çalışabilmesi için başvuru örneği.0156402008-05-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bu kararı okuyan her idareci yargı kararını muhakkak uygulayacaktır.0151902008-05-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· köyde yola tecavüzlü yapı 3194.27 maddeye sığınamaz.0153702008-05-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Açık çıkma balkonun kapatılması inşaat ruhsatı gerektirir.0553252008-05-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]