imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Mart 2008

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· Düzenleme ortaklı payı ile ilgili uyulması zorunlu olan ilkeler0334002008-03-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Düzenleme ortaklı payı ile ilgili uyulması zorunlu olan ilkeler0314902008-03-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Kitabı tüm süre sorunlarına çözüm getirdi.0273502008-03-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 28 Mart 2008 Tarihli ve 26830 Sayılı Resmî Gazete0133502008-03-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 27 Mart 2008 Tarihli ve 26829 Sayılı Resmî Gazete0113502008-03-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 26 Mart 2008 Tarihli ve 26828 Sayılı Resmî Gazete0157202008-03-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK BA?VURULAR HAKKINDA TEBLİ?0142102008-03-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 25 Mart 2008 Tarihli ve 26827 Sayılı Resmî Gazete0163002008-03-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Özel orman alanında yer alan yapılar için verilen inşaat ruhsatlarının iptalini0190702008-03-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 24 Mart 2008 Tarihli ve 26826 Sayılı Resmî Gazete0134102008-03-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 23 Mart 2008 Tarihli ve 26825 Sayılı Resmî Gazete0111902008-03-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 22 Mart 2008 Tarihli ve 26824 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer0310002008-03-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 21 Mart 2008 Tarihli ve 26823 Sayılı Resmî Gazete0143502008-03-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay Daireleri arasında görev değişikliği yapıldı.0130802008-03-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 20 Mart 2008 Tarihli ve 26822 Sayılı Resmî Gazete0136302008-03-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 375 sayılı KHK ile memurların görev tazminatına el konuldu.0129902008-03-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 19 Mart 2008 Tarihli ve 26821 Sayılı Resmî Gazete0126302008-03-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 Mart 2008 Tarihli ve 26820 Sayılı Resmî Gazete0125902008-03-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 17 Mart 2008 Tarihli ve 26819 Sayılı Resmî Gazete0100402008-03-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planlarına ne zamana kadar dava açabilirim. Süreden sonra ne yapabilirim.0270902008-03-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 16 Mart 2008 Tarihli ve 26818 Sayılı Resmî Gazete0115302008-03-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194 sayılı imar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulaması0155302008-03-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 15 Mart 2008 Tarihli ve 26817 Sayılı Resmî Gazete0120502008-03-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Haklı Beklenti İlkesi (Teorisi) Cafer ERGEN0208402008-03-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİ? (SAYI: 2008/1)0170952008-03-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 14 Mart 2008 Tarihli ve 26816 Sayılı Resmî Gazete0157902008-03-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 13 Mart 2008 Tarihli ve 26815 Sayılı Resmî Gazete0134602008-03-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· organize sanayi bölgesi imar planlarına dava nerede görülecek ?0194102008-03-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 12 Mart 2008 Tarihli ve 26814 Sayılı Resmî Gazete0117102008-03-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Uygulama işleminin dayanağı düzenleyici işleme birlikte dava açılabilir.0140302008-03-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay İDDGK da imar planlarına karşı her zaman dava açılabilir düşüncesinde.U0131002008-03-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 uygulaması ile 10/c mevzuatını karıştırıyoruz bu iki uygulama birbirinden far0127102008-03-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Plan notları (lejantlar) ayrıcalıklı uygulanamaz.0547452008-03-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Nazım imar planlarında yol genişliğinin gösterilmesi gerekir.0229402008-03-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukukunda ulaşamadığımız içtihat kararları.0148702008-03-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 11 Mart 2008 Tarihli ve 26813 Sayılı Resmî Gazete0122702008-03-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 madde Uygulamasında Aynı Yerden Parsel Alınabilir mi ?0929602008-03-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 10 Mart 2008 Tarihli ve 26812 Sayılı Resmî Gazete0126202008-03-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 9 Mart 2008 Tarihli ve 26811 Sayılı Resmî Gazete0102202008-03-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MİLLÎ E?İTİM BAKANLI?I ÖZEL Ö?RETİM KURUMLARI YÖNETMELİ?İ0101102008-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 8 Mart 2008 Tarihli ve 26810 Sayılı Resmî Gazete026802.52008-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DE?ERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİ?İ0124302008-03-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 7 Mart 2008 Tarihli ve 26809 Sayılı Resmî Gazete0230902008-03-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· maddi ve manevi tazminata yasal faiz hangi tarihten başlatılacak.0163602008-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5252 sayılı kanunla belirlenen para cezasını aşacak şekilde imar para cezası ver0119002008-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Parselasyonda belediye enc ve meclis üyelerinin taşınmazları varsa toplantıya ka0132702008-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· taşınmaza yönelen yıkım işleminin davacının taşınmazı edinmesinden önce tesis ed0125502008-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Binada teknik standartlara uygun olmayan ve yetersiz malzeme kullanıldığı ve tem0129002008-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planını öğrenmiş sayılacağı haller0131102008-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6 Mart 2008 Tarihli ve 26808 Sayılı Resmî Gazete0127202008-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATINDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA İLİ?KİN TA0115402008-03-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5 Mart 2008 Tarihli ve 26807 Sayılı Resmî Gazete0111402008-03-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· adli yargı yerinde açtığı davanın görev yönünden reddi üzerine yeni miktar la id0129602008-03-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planı değişikliğinden önceki imar durumuna uygun olarak düzenlenen proje0146502008-03-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLA?MA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN GEN0190602008-03-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4 Mart 2008 Tarihli ve 26806 Sayılı Resmî Gazete0119802008-03-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3 Mart 2008 Tarihli ve 26805 Sayılı Resmî Gazete0133502008-03-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TARIMSAL KURAKLIK YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ, ÇALI?MA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETME0127002008-03-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2 Mart 2008 Tarihli ve 26804 Sayılı Resmî Gazete0267602008-03-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ÇE?İTLİ KANUNLARDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN0124502008-03-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1 Mart 2008 Tarihli ve 26803 Sayılı Resmî Gazete0119802008-03-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]