imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Şubat 2008

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· PROJE VE KONTROLLUK İ?LERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTI? ORANLARI HAKKINDA TEBLİ?0131202008-02-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 29 ?ubat 2008 Tarihli ve 26801 Sayılı Resmî Gazete0115802008-02-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 28 ?ubat 2008 Tarihli ve 26801 Sayılı Resmî Gazete0125502008-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis özelleşiyor0133902008-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLA?MA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN0139002008-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· VAKIFLAR KANUNU0140302008-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 27 ?ubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete0137502008-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imarda kazanılmış hak ile ilgili Danıştay İçtihatları0172202008-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 26 ?ubat 2008 Tarihli ve 26799 Sayılı Resmî Gazete0131802008-02-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007 Aralık sonu itibariyle idari yargı hakimleri terfi listesi.0137202008-02-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planına karşı süreden sonra imar durumu üzerine dava açılabilir.0220252008-02-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planlarında kat yüksekliği nasıl artırılabilir ?0289102008-02-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamulaştırılan taşınmazın malikinin imar planının iptali istemiyle açtığı davada0165602008-02-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 40.maddesindeki ceza malike mi kesilecek ? Yoksa mah0187902008-02-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 25 ?ubat 2008 Tarihli ve 26798 Sayılı Resmî Gazete0119002008-02-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 24 ?ubat 2008 Tarihli ve 26797 Sayılı Resmî Gazete0137402008-02-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bina İnşaat Harcı Nedir İstisnaları Nedir01303752008-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU0826002008-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planına aykırı ya da imar planı dışı yollarla kat artırımı mümkün değil0128902008-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında0170202008-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR K0124302008-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARA?TIRMA VE SORU?TURMALARDA TAKİ0127002008-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· LPG PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARA?TIRMA VE SORU?TURMALARDA TAKİP0116602008-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 23 ?ubat 2008 Tarihli ve 26796 Sayılı Resmî Gazete0122702008-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 22 ?ubat 2008 Tarihli ve 26795 Sayılı Resmî Gazete0121502008-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 21 ?ubat 2008 Tarihli ve 26794 Sayılı Resmî Gazete0117802008-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 20 ?ubat 2008 Tarihli ve 26793 Sayılı Resmî Gazete0119102008-02-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 657 Kınama cezasına yargı yolunun kapanması Anayasaya Aykırı mı.0259502008-02-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 19 ?ubat 2008 Tarihli ve 26792 Sayılı Resmî Gazete0122002008-02-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İN?AAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMI? HAK DURUMU0672552008-02-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İN?AAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMI? HAK DURUMU01780302008-02-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 ?ubat 2008 Tarihli ve 26791 Sayılı Resmî Gazete0132602008-02-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde Yer Alan İmar Kirliliği Suçu Açı0487552008-02-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1. derece sit alanı, parselasyon, 2863 Yasa ilkeleri020414.52008-02-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HAVAALANI SA?LIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİ?İ0128102008-02-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 17 ?ubat 2008 Tarihli ve 26790 Sayılı Resmî Gazete0132002008-02-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku ile ilgili makaleler. Cafer ERGEN0149802008-02-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KIYI TESİSLERİNE İ?LETME İZNİ VERİLMESİNE İLİ?KİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNET0115802008-02-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 16 ?ubat 2008 Tarihli ve 26789 Sayılı Resmî Gazete0110402008-02-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 15 ?ubat 2008 Tarihli ve 26788 Sayılı Resmî Gazete0245352008-02-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 14 ?ubat 2008 Tarihli ve 26787 Sayılı Resmî Gazete0124702008-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SES VE GAZ Fİ?E?İ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN0129502008-02-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SU KİRLİLİ?İ KONTROLÜ YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK0146202008-02-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 13 ?ubat 2008 Tarihli ve 26786 Sayılı Resmî Gazete0113802008-02-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 12 ?ubat 2008 Tarihli ve 26785 Sayılı Resmî Gazete0123602008-02-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Uygulama işlemine karşı süre geçmişse genel düz. işlem için de geçmiştir.0133102008-02-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 11 ?ubat 2008 Tarihli ve 26784 Sayılı Resmî Gazete0109602008-02-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mücavir alan dışında belediyelerin yıkım yetkisinin bulunmadığı hk.0164202008-02-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· nazım imar planı çevre düzeni imar planına aykırı olamaz.0227402008-02-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tel örgü yapı olmadığı için yıkım ve para cezasına konu olamaz.0121802008-02-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· üst ölçekli plan iptal edilince alt ölçekli planların hukuki durumu ne ?0124502008-02-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tescilli ve tehlikeli yapının yıkım yetkisi koruma kurulunda.0122702008-02-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 10 ?ubat 2008 Tarihli ve 26783 Sayılı Resmî Gazete0122002008-02-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 9 ?ubat 2008 Tarihli ve 26782 Sayılı Resmî Gazete0106702008-02-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ?ERHİ Kitabı0117902008-02-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 8 ?ubat 2008 Tarihli ve 26781 Sayılı Resmî Gazete0229902008-02-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdare Hukukunda yerleşmiş ilkelerden biri de usulde paralellik ilkesidir.0143602008-02-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 7 ?ubat 2008 Tarihli ve 26780 Sayılı Resmî Gazete0117102008-02-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İnşaatın 5 yıl içinde bitmediğinden bahisle imar para cezası kesilemeyeceği0135202008-02-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Ruhsata aykırı yapıya para cezası, ruhsata aykırılığın tespiti, tutanığın ehli k0214802008-02-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DOP Hesabı, Yoldan İhdaslar, Düzenleme ortaklık payı oranı.0367602008-02-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Alt ölçekli plana dava açılırken üst ölçekli planda dava konusu yapılabilir.0107402008-02-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· inşaat izni imar planının uygulama işlemi olduğundan birlikte dava konusu edileb0127602008-02-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tebliğ edilmeyen kamulaştırma işlemi tebliğden dolayı iptal edilemez.0132702008-02-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tebliğ edilmeyen kamulaştırma işlemi tebliğden dolayı iptal edilemez.0119902008-02-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planı değişikliği isteminin reddi işlemi için keşif yapılması gerekir.0129302008-02-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6 ?ubat 2008 Tarihli ve 26779 Sayılı Resmî Gazete0121902008-02-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİ?İ0124502008-02-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5 ?ubat 2008 Tarihli ve 26778 Sayılı Resmî Gazete0120802008-02-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 32. maddeye göre yıkım kararı alınabilmesi için yapılması gerekenler.0145502008-02-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 madde uyg da yönetmelik uygulanması gerekirken 2981 sayılı Yasa uygulanamaz.0138902008-02-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar plan notlarının (lejandının) bütün yapılar için uygulanması gerekir.0150702008-02-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yolun genişliğinin gösterilmediği 1/5000 ölçekli imar planının kabul edilemez.0132802008-02-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Uygulama imar planına göre imar uygulaması 2981 sayılı Yasaya göre yapılamaz.0138002008-02-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· uygulama imar planıın yapımını harita ve kadastro mühendisinin üstlenmesi mümkün0121402008-02-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Geçici inşaat ruhsatı verilirken uyulması gerekenler.0450802008-02-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Parselasyonda düzeltmeyi iyne belediye encümeni yapacak.0121902008-02-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4 ?ubat 2008 Tarihli ve 26777 Sayılı Resmî Gazete0118502008-02-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GENEL İDARÎ USUL KANUNU TASARISI0155402008-02-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yoldan ihdas ve düzenleme ortaklık payı hesabı0141102008-02-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· yapı ruhsatı verilirken belediyelerin sorumluluğu0138802008-02-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· özel ormandaki yapıların inş. ruh. iptali Mim. Odası dava açabilir.0121002008-02-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· organize sanayi bölgesi imar planı davası idare mahkemesinin görev alanı içinde0167602008-02-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kararın düzeltilmesi aşamasında davadan feragat isteminde kamu yararına uyarlık0267502008-02-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3 ?ubat 2008 Tarihli ve 26776 Sayılı Resmî Gazete0116402008-02-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2 ?ubat 2008 Tarihli ve 26775 Sayılı Resmî Gazete0140502008-02-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1 ?ubat 2008 Tarihli ve 26774 Sayılı Resmî Gazete0126502008-02-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 31 Ocak 2008 Tarihli ve 26773 Sayılı Resmî Gazete0125702008-02-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 30 Ocak 2008 Tarihli ve 26772 Sayılı Resmî Gazete0120802008-02-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]