imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Ocak 2008

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· 29 Ocak 2008 Tarihli ve 26771 Sayılı Resmî Gazete0124602008-01-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 28 Ocak 2008 Tarihli ve 26770 Sayılı Resmî Gazete0109502008-01-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 27 Ocak 2008 Tarihli ve 26769 Sayılı Resmî Gazete0120602008-01-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 26 Ocak 2008 Tarihli ve 26768 Sayılı Resmî Gazete0134402008-01-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ0126302008-01-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK0130202008-01-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 25 Ocak 2008 Tarihli ve 26767 Sayılı Resmî Gazete0123302008-01-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 24 Ocak 2008 Tarihli ve 26766 Sayılı Resmî Gazete0125002008-01-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 23 Ocak 2008 Tarihli ve 26765 Sayılı Resmî Gazete0136002008-01-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5.4.1983 günlü, 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun, 5. maddesinin sekizinci fık0140452008-01-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 22 Ocak 2008 Tarihli ve 26764 Sayılı Resmî Gazete0123402008-01-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI0130902008-01-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planı ile ilgili Danıştay İmar Hukuku İçtihatları01213952008-01-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezası kesilmeden yapının durumu nasıl tespit edilecek.0125102008-01-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2872 sayılı Yasaya göre uyg. idari para ceza miktarları.(2008/1)0132002008-01-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kentsel dönüşüm imar planı serbestçe belirlenebilir mi?0247252008-01-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imarhukukcusu.com'dan açıklama0124302008-01-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 21 Ocak 2008 Tarihli ve 26763 Sayılı Resmî Gazete0116202008-01-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 20 Ocak 2008 Tarihli ve 26762 Sayılı Resmî Gazete0126702008-01-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Orman Kanunu)0177102008-01-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASI HA0128202008-01-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 19 Ocak 2008 Tarihli ve 26761 Sayılı Resmî Gazete0119902008-01-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planına karşı her zaman dava açılabilir. Cafer ERGEN0132502008-01-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Okul alanı değişikliği 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara yönelik olarak incelenm0142502008-01-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2872 sa. çevre kan. para cezası idari yargının görevinde, kabahat değil.0120702008-01-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Usulüne göre tebliğ edilmeden kamulaştırmaya dava açılamaz0116102008-01-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamulaştırmada dava açma süresi. Erken açılan dava.0145502008-01-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 Ocak 2008 Tarihli ve 26760 Sayılı Resmî Gazete0119702008-01-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kaçak yapıyı yapan ölmüş olsa da adına yıkım kararı verilebilir.0120002008-01-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 17 Ocak 2008 Tarihli ve 26759 Sayılı Resmî Gazete0135102008-01-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Durdurulan yapıda kazanılmış hak(kat adedi)0119202008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 14 Ocak 2008 Tarihli ve 26756 Sayılı Resmî Gazete0125302008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 13 Ocak 2008 Tarihli ve 26755 Sayılı Resmî Gazete0125002008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 12 Ocak 2008 Tarihli ve 26754 Sayılı Resmî Gazete0126302008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 11 Ocak 2008 Tarihli ve 26753 Sayılı Resmî Gazete0108102008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 10 Ocak 2008 Tarihli ve 26752 Sayılı Resmî Gazete0145002008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 9 Ocak 2008 Tarihli ve 26751 Sayılı Resmî Gazete0121002008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 8 Ocak 2008 Tarihli ve 26750 Sayılı Resmî Gazete0115302008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 7 Ocak 2008 Tarihli ve 26749 Sayılı Resmî Gazete0123102008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6 Ocak 2008 Tarihli ve 26748 Sayılı Resmî Gazete0119402008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5 Ocak 2008 Tarihli ve 26747 Sayılı Resmî Gazete0113902008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 16 Ocak 2008 Tarihli ve 26758 Sayılı Resmî Gazete0110902008-01-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 15 Ocak 2008 Tarihli ve 26757 Sayılı Resmî Gazete0117702008-01-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· cami binalarının imar planı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmaz.0143102008-01-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KATMA DE?ER VERGİSİ GENEL TEBLİ?İ (SERİ NO: 107)0121102008-01-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TBMM’nin 31.5.2007 günlü 118. birleşiminde yapılan 5660 sayılı Kanun’0116502008-01-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Any. Mah. iptal etti ve yürürlüğü durdurdu.0144602008-01-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Any. Mah.den yürürlüğün durdurulması kararı.0108902008-01-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4 Ocak 2008 Tarihli ve 26746 Sayılı Resmî Gazete0153632008-01-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ?ERHİ Kitabı satışa sunulmuştur.0123702008-01-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planına aykırı inş. ruhsatı geri alınabilir.0120502008-01-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· köy yerleşik alanı tespit edilmemişse yapılar ruhsatlı olmak zorunda.0121702008-01-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır0125202008-01-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3 Ocak 2008 Tarihli ve 26745 Sayılı Resmî Gazete0109102008-01-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Başvurudan itibaren 30 gün içinde redededilmemişsi yapı kul. izni verilmiş sayıl0158602008-01-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Ruhsata aykırılık varsa yapı kul. izni bu aykırılığı korumayamaz.0131602008-01-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2 Ocak 2008 Tarihli ve 26744 Sayılı Resmî Gazete0102002008-01-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]