imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Aralık 2007

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· Dop, KOP, Yoldan İhdas ve Parsel dağıtımı ?0183802007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezası verilebilmesi koşulları. Cafer Ergen İmar Hukukçusu.0122602007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· olan "kreş alanının" imar planında "özel eğitim tesisi alanı" olarak düzenlenmes0294902007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· yapı tatil zaptı (mühürleme) nasıl tebliğ edilir.0599102007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imarda kısıtlılık. Okul alanı nasıl değiştirilebilir. Cevap....0197702007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planlarının temini sırasında tahsil edilen suret ücreti harç değildir.0130902007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ilan edilmeyerek kesinleşmeyepn plana karşı dava açılabilmesi.0135002007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planının, 3194 sayılı yasa öngörüldüğü biçimde ilan edilmemesi nedeniyle ke0128302007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yeterlilik belgesine sahip müellifçe hazırlanmış bir imar planı değişikliği olma0128202007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planı değişikliklerinde plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması0133202007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİ?Kİn... 12. maddesine göre idari para cezası tutarları 20128202007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 31 Aralık 2007 Tarihli ve 26743 Sayılı Resmî Gazete0146302007-12-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194/42. maddeye göre para cezasına idare mahkemesi bakacak.0143902007-12-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 30 Aralık 2007 Tarihli ve 26742 Sayılı Resmî Gazete0160702007-12-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 VE 17 NCİ0126702007-12-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DE?İ?İKLİK YAPI0117902007-12-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 29 Aralık 2007 Tarihli ve 26741 Sayılı Resmî Gazete0146202007-12-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji çalışanları (personeli) günde 5 saat çalışacak.0130002007-12-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planının iptali halinde inşaat ruhsatları iptal edilemeyecek.0130902007-12-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· akaryakıt istasyonu ruhsatı amak için ne gerekli?0149202007-12-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Başbakanlık ile Maliye, Millî Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve T0116702007-12-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 28 Aralık 2007 Tarihli ve 26740 Sayılı Resmî Gazete0124602007-12-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· belediye gecekondu sahiplerine kendi paylarını dağıtabilir (ıslah imar uyg.)0134702007-12-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· hazine adına kayıtlı taşınmazda 2981'den hak sahibi olunmaz.0121502007-12-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· arsa olarak kiralanan taşınmaz için tapu tahsis belgesi olmaz.0132702007-12-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tapu tahsis belgesine dayanak yapı yıkılırsa hak kaybolur.0155502007-12-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Zemin+3 katlı yapıya tapu tahsis belgesi verilemez.0128002007-12-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· özürlülerin eğitim giderlerinin Bakanlıkça karşılanmasına ilişkin  26.06.2006 gü0112802007-12-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· A?RI DA?I ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİ?İ0121302007-12-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· telefon faturalarını ödemeyen borçlu aleyhine yapılan icra takibi0119002007-12-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 27 Aralık 2007 Tarihli ve 26739 Sayılı Resmî Gazete0133202007-12-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ıslah imar planı nerelerde yapılabilir ? Cafer Ergen imar hukukçusu.0348652007-12-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2008 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ0129202007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİ?İ (SERİ NO: 50)0112912007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesi Kararı0131902007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİ?İ0127702007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİ?İ (SIRA NO: 378 )0124502007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİ?İ (SERİ NO: 52)0119202007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ÖZEL İLETİ?İM VERGİSİ GENEL TEBLİ?İ (SERİ NO: 3)0120702007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MOTORLU TA?ITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİ?İ SERİ NO: 290124602007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİ?İ (SERİ NO: 34)0120802007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MEB İLKÖ?RETİM KURUMLARI YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK0120702007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 26 Aralık 2007 Tarihli ve 26738 Sayılı Resmî Gazete0135102007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Merada imar affı olmaz. Cafer ERGEN İMARHUKUKÇUSU0151702007-12-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· hak sahiplerine ancak ıslah imar planı yapılmış olan yerlerden tapu verilebilece0134002007-12-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Af başvurusunda ve halen subasmanında olan yapı için tapu tahsis belgesi tapuya0189002007-12-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· iki katlı yapıya tapu tahsis belgesi verilmez. Cafer Ergen0270602007-12-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· orman alanında tapu tahsis belgesi olmaz.0156302007-12-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· belediye ile hisseli yerde tapu tahsis belgesi hak sahibi olunmaz.0304702007-12-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tapu tahsis belgesi olmakla imar planına dava açamaz.Cafer Ergen0133802007-12-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 Aralık 2007 Tarihli ve 26734 Sayılı Resmî Gazete0122602007-12-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· gecekondunun bulunduğu alanın yüksek konutlu olması hakkı ortadan kaldırmaz.0145402007-12-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 17 Aralık 2007 Tarihli ve 26733 Sayılı Resmî Gazete0105802007-12-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar affı başvurusu yapıldığı zaman yer belediyeye ait ise hak oluşur.0188502007-12-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GİRİ?İMCİLİK VE İ? GELİ?TİRME UYGULAMA VE ARA?TIRMA MERKEZİ0131902007-12-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 16 Aralık 2007 Tarihli ve 26732 Sayılı Resmî Gazete0115502007-12-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 27.Madde hükmünün uygulanabilmesi için köy yerleşik alanı ve civarının Plansız A0330252007-12-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Gecekondu mu kaçak Yapı mı, Uyugulama buna göre yapılacak. Cafer Ergen0146102007-12-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 92. maddesinin çoğu iptal edildi.0141502007-12-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· yapı tatil tutanağı ne zaman tebliğ edilmiş sayılır. Cafer Ergen0344712007-12-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 15 Aralık 2007 Tarihli ve 26731 Sayılı Resmî Gazete0112002007-12-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kadastral yoldaki yapı 3194/27. maddedeki haktan yararlanamaz.0121002007-12-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar affından yararlanan yapıya 32 ve 42. maddeler uygulanmaz. Cafer Ergen0171802007-12-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji personeli Sağlık Bakanlığından Yürütmenin Durdurulması kararının uygul0174802007-12-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARE HUKUKU, İDARİ YARGI, İMAR HUKUKU0119602007-12-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Strateji Geliştirme Başkanlığı0100302007-12-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planlarına karşı her zaman bu usul ile dava açılabilir. İmar Hukukçusu.0123202007-12-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194 sayılı imar kanunu'nun 40. maddesine aykırılık nedeniyle para cezası verile0248502007-12-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· (Yıkım) Maili inhidam durumu arzeden ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli0574102007-12-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· mühürleme üzerine ruhsata aykırılıkların giderilmesi gerekir.Yoksa yıkım kararı0132402007-12-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DO?AYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖN0138602007-12-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 14 Aralık 2007 Tarihli ve 26730 Sayılı Resmî Gazete0114502007-12-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tevhit ve ifrazın, 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesinin uygulandığından bahisle re0129202007-12-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· inşaatın bitme gününün kullanma izninden önce olduğu maddi belgelerle ispat edil0119002007-12-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yapı (inşaat) ruhsatında kazanımmış hak.0127902007-12-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· organize sanayi bölgelerinde yıkım kararı ve para cezası verme yetkisi.0137802007-12-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ0112502007-12-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 13 Aralık 2007 Tarihli ve 26729 Sayılı Resmî Gazete0129202007-12-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN0140702007-12-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YURT DI?I TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DA0195752007-12-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 12 Aralık 2007 Tarihli ve 26728 Sayılı Resmî Gazete0125502007-12-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yıkım için idarece düzenlenen yapı tatil tutanağında ruhsata aykırılıkların somu0120802007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğinin diş ücreti kısmı iptal edildi.0120342007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İlan edilmeyen imar planına karşı süre aşımından sözedilemez.0154902007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· aldırılan yeşil alana eş değer bir yeşil alanın bu bölgede oluşturulmadığı anlaş0161002007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· yola terk edilen taşınmazın sonradan yol fazlası haline gelmesi üzerine eski sah0267102007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 090102007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLI?I YAYIN YÖNETMELİ?İ0119602007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DO?AL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİ?İ0138702007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yargıtay'dan kanun yararına bozma kararları.0142102007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Any. Mah. Kararı. 5371 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle 7.5.1987 günlü, 33590143302007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 11 Aralık 2007 Tarihli ve 26727 Sayılı Resmî Gazete0119202007-12-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Plan değişikliği görevi ile ifraz-tevhid görev aynı makamda değildir.0130502007-12-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2981 sayılı yasa uyarınca ifraz işlemi yapılamayacağı, ifraz işleminin diğer pay0148102007-12-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamulaştırmadan vazgeçilmediğine dair görüş dava konusu edilemez.0123202007-12-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planına uygun olarak yapılan ve biten yapıya ait ruhsat ve yapı kullanma be0121302007-12-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar para cezalarında para cezası miktarı nasıl belirlenecek ?0149702007-12-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194 sayılı İmar Kanununun 15.maddesi uyarınca yapılan tevhit ve ifraz işlemi ne0183602007-12-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 10 Aralık 2007 Tarihli ve 26726 Sayılı Resmî Gazete0107502007-12-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Belediye hizmet alanında taşınmazın hangi amaçla kullanılacağı belirtilmesi gere0132202007-12-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2981 sayılı yasanın ek-1 maddesinin 3194 sayılı yasanın 18.maddesinden farklı ol049194.22007-12-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· vergi borcu nedeniyel pasaport verilmemesini Any. Mah. iptal etti.0125102007-12-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GIDA GÜVENLİ?İ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİK0136602007-12-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4077 sayılı Yasaya göre 2008 yılında uygulanacak idari para cezaları miktarları0218502007-12-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 9 Aralık 2007 Tarihli ve 26725 Sayılı Resmî Gazete0108202007-12-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 8 Aralık 2007 Tarihli ve 26724 Sayılı Resmî Gazete0143102007-12-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planlarına karşı dava açma süresinde ince ayrıntılar.0264802007-12-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 7 Aralık 2007 Tarihli ve 26723 Sayılı Resmî Gazete0126302007-12-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· verilen inşaat ruhsatının imar planının hukuken geçerli olmadığından bahisle ipt0121302007-12-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar kanunun imar planlarının yapılması hususunda ilgili idarenin yetkisini yer0127402007-12-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· OSB'lerde imar para cezası verilmesi yolunda karar almaya belediye ve mücavir al0138102007-12-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri.0127902007-12-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· T.C. Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konus0125002007-12-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HAZİNE TA?INMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR0115602007-12-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TÜİK PERSONELİNİN YER DE?İ?TİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK0128502007-12-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6 Aralık 2007 Tarihli ve 26722 Sayılı Resmî Gazete0105302007-12-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya ve İstinye mahallelerinde bulunan ve ekli0135102007-12-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bazı Taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılm0121102007-12-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5 Aralık 2007 Tarihli ve 26721 Sayılı Resmî Gazete0119202007-12-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KOLEKSİYONCULARIN ENVANTERİNDE BULUNAN TA?INMAZ VE TA?INMAZ PARÇALARI İLE İLGİLİ0118502007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI0114202007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU0118702007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 106 Kişinin 1. Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar0138302007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN0116702007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILM0111102007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN0122202007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4 Aralık 2007 Tarihli ve 26720 Sayılı Resmî Gazete0163502007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· davanın son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük süre içerisinde açıl0136002007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamulaştırılan taşınmazın maliki imar planının iptali istemiyle açtığı davada da0138002007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· altmış günlük sürenin geçmesinden sonra kendiliğinden veya ilgilinin başvurusu ü0122702007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· zımni ret işleminin kesin ve yürütülmesi gerekli işlem olduğu hk.0123002007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· dava açma süresinin başlangıcının 2577 sayılı Yasa'nın 8. maddesinde öngörülen g0119002007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Açık çıkma niteliğinde bulunan balkonun ruhsat gerektirdiği, kullanılan malzemen0112702007-12-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mücavir alanlarda (Belediye sınırları dışında) imar uygulamaları ?0201202007-12-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ?ERHİ çok yakında satışa sunulacaktır.0121202007-12-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İşlemin tesisinde uygulanan usul ve esasların, işlemin kaldırılması veya geri al0142602007-12-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare yerine geçerek para cezasının kısmen iptaline kısmen reddine karar verilme0122102007-12-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Daa açma süresi ili ilgili ince bir nokta.0133202007-12-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3 Aralık 2007 Tarihli ve 26719 Sayılı Resmî Gazete0123602007-12-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Hukukçusu Tarafından Yapılan Çalışmalar.0122602007-12-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİ?İ0142302007-12-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2 Aralık 2007 Tarihli ve 26718 Sayılı Resmî Gazete0116902007-12-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1 Aralık 2007 Tarihli ve 26717 Sayılı Resmî Gazete0103102007-12-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]