imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Kasım 2007

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ali YERLİKAYA ?ırnak Valiliği görevine a0191102007-11-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Hâkim ve Savcıların Terfi Listesi Yayımlandı. (HSYK Kararı)0488802007-11-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti.0124302007-11-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKIN0133102007-11-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007/12859 Bazı Valiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar0125102007-11-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 30 Kasım 2007 Tarihli ve 26716 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0161202007-11-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ilan edilmeksizin uygulamaya konulan imar planının iptali gerekir.0144702007-11-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MEB Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirecek0136702007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İlçe belediyesince hazırlanan imar planını büyükşehir ret edebilir mi? Hayır0354202007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tapu Sicilindeki yanlışlıklardan kaynaklanan davalarda Tapu Sicil Müdürlüğü hası0142002007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TBMM İçtüzüğü’nün 121. maddesinin birinci fıkrasındaki “Anayasanın 10136702007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5310 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve  Görevleri Hakkında    Kanun  0148702007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu’nun 12. maddesinin birinci ve ikin0196702007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 9. maddesinin n “... yar0137402007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 8. maddesinin (ı) bendinde yer0175302007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 29 Kasım 2007 Tarihli ve 26715 Sayılı Resmî Gazete0113802007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay Dergisi 114 nolu sayısındaki Danıştay Altıncı Dairesi kararları (içtiha0227802007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İnşaat izni verilmemesi işlemi ile birlikte dayanağı planlara karşı dava açılabi0128202007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İN?AAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMI? HAK0601302007-11-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji personeline Danıştaydan müjdeli haber geldi.0135302007-11-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mahkemece iptal edilen imar planı yürürlüğe nasıl girer.0165202007-11-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planındaki kısıtlılığın kaldırılması için dava dilekçesi örneği.0228102007-11-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Taşınmazın okul alanı kullanımından çıkarılarak farklı bir kullanıma ayrılmasına0172502007-11-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamulaştırma işlemi tebliğ edilmeden idari yargıda açılan iptal davasının vaktin0127102007-11-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU0878602007-11-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ASKERLİK KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN0136802007-11-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA İLİ?KİN KANUN0127102007-11-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 28 Kasım 2007 Tarihli ve 26714 Sayılı Resmî Gazete0114702007-11-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SEKTÖR KOMİTELERİNİN KURULU?,GÖREV, ÇALI?MA USUL VE ES0125002007-11-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· AVRUPA BİRLİ?İ VE ULUSLARARASI KURULU?LARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJ0125502007-11-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BÜYÜK?EHİR BELEDİYELERİNİN İMAR UYGULAMASI YETKİSİ. Cafer ERGEN0150302007-11-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0134902007-11-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 27 Kasım 2007 Tarihli ve 26713 Sayılı Resmî Gazete0126002007-11-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planında kısıtlılığa çözüm var mı. Evet demek mümkün değil.0863802007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· www.imarhukukcusu.com site editöründen açıklama ve teşekkür.0169942007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Mevzuatı Kitabınızı temin etmediyseniz işte şimdi tam sırası.0123202007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1.1000 ölçekli plan 1.5000 ölçekli nazım plana uygun ise dava ret edilmelidir.0196302007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Plan tadilatı isteği zımnen reddedilmiş ise bel. mec. redetmiş sayılır.0325502007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kaçak yapıyı yapan belli değilse malik olarak görülen davacıların murisi adına y0191902007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezası kaça yapıyı yapana kesilecek. Kiracı ise kiracıya.0332302007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Ankarada kooperatiflerin bahçe duvarı yapabilmesi özel durum içermektedir.0204302007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 26 Kasım 2007 Tarihli ve 26712 Sayılı Resmî Gazete0115902007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Planı Değişikliğinin Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından hazırlanamaz.0230102007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin davanın son ilan tarihini izley0467102007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Okul alanının değiştirilmesinin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara yönelik olarak0195902007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yoldan ihdas imar parseli olamaz, KOP'tan yer verilmez.0449402007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2981 sayılı yasanın 10/c maddesinde KOP alınır.0260402007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· lokanta, gazino, kahvehane gibi taşınmazlar DOP'tan karşılanmaz.0179502007-11-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· eylem meydana getirdiği tarihte belirlenen para cezası miktarının uygulanması ge0167202007-11-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ E?İTİM MERKEZİ YÖNETMELİ?İ0125302007-11-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 25 Kasım 2007 Tarihli ve 26711 Sayılı Resmî Gazete0127302007-11-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0123802007-11-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0128402007-11-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 24 Kasım 2007 Tarihli ve 26710 Sayılı Resmî Gazete0113502007-11-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji çalışanları Danıştay'ın yürütmenin durudurulması kararını bekliyor.0106402007-11-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· T.C. Başbakanlık İnternet sitesinde yer alan kanun tasarıları.0117402007-11-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜ?Ü SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DA0107602007-11-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· POLİS BAKIM VE YARDIM SANDI?I TÜZÜ?ÜNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK0121502007-11-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0137502007-11-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 23 Kasım 2007 Tarihli ve 26709 Sayılı Resmî Gazete0113202007-11-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· iş hukuku ve sosyal güvenlik uzmanı İhsan Çakmak0121502007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idari yargıda dava açma süresinin özellikleri nelerdir.0165302007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idari yargıda tanık ya da şahit dinlenilmesi mümkün müdür?0160902007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idari yargıda yemin teklifi usulü var mı?0174702007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· adil yargılanma ilkeleri0122502007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI092202007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0128902007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0130602007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0115202007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI0140802007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3717 sayılı Yasadaki HAVUZ İPTAL EDİLDİ: ANY. MAH. KARARI0154302007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0127802007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0113902007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0134502007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ VERİMLİLİK ÖDÜLLERİ YÖNETMELİ?İ0120402007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 21 Kasım 2007 Tarihli ve 26707 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0125602007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 22 Kasım 2007 Tarihli ve 26708 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0125002007-11-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev tazminati bu görüş sayesinde herkese ödenecek.0148502007-11-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa mahkemesi Kararı.0140802007-11-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ?ERHİ Kitabı çok yakında satışa sunulacaktır.0113402007-11-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5018 sayılı Yasaya Göre Gerçekleştirme Görevlisi Kimdir ?0354002007-11-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 20 Kasım 2007 Tarihli ve 26706 Sayılı Resmî Gazete0120602007-11-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığı 2008 yılı Bütçe konuşma metni0163602007-11-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Sınavıyla İlgili Açıklama yapıldı.0123202007-11-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İNTERNET TOPLU KULLANIM SA?LAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK0138802007-11-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adil yargılanma hakkı. Danıştay. Görevsizlik kararı ile idari yargıya gelen dosy0167802007-11-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 19 Kasım 2007 Tarihli ve 26705 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0119202007-11-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Manavgat ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi belli oldu.0154402007-11-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 Kasım 2007 Tarihli ve 26704 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0119802007-11-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yeniden değerleme oranı 2007 yılı için % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edi0123502007-11-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 17 Kasım 2007 Tarihli ve 26703 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0127202007-11-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Köydeki yapı valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamaz.0124802007-11-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamulaştırmada idare adına tescil dilekçe eklerinin ilgilisine tebliğ edilmeden0123302007-11-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· T. İmar Bankası T.A.?. aracılığıyla devlet iç borçlanma senedi satın alanların u0113502007-11-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Ruhsatsız ilavelerden bahisle tüm yapının veya bağımsız bölümünün su ve elektriğ0135402007-11-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 16 Kasım 2007 Tarihli ve 26702 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0117302007-11-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdarî yargı hâkim adaylığı ek mülâkatı Danıştay kararına uyularak durduruldu.0106502007-11-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar para cezasınana karşı görevli mahkeme ile ilgili Any. Mah. Kararı.0137402007-11-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 15 Kasım 2007 Tarihli ve 26701 Sayılı Resmî Gazete0112302007-11-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay'a göre dava açma süresi tebligatla başlar.0156402007-11-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji Personeline müjdeli haber Danıştaydan geldi.0214812007-11-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Hukukçusu Cafer Ergen TODAİE'de sunum yaptı.0142902007-11-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planında kısıtlı taşınmazların durumu hakkında Danıştay Görüşü.0142202007-11-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Dava hakkında feragat, kesin hükmün bütün sonuçlarını doğurur.0133302007-11-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Rekreasyon alanında, lokanta, gazino, kahvehane gibi taşınmazların yapılabilir.0193402007-11-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezası görev. Kabahatler Kanunu.0129402007-11-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GSM BAZ İSTASYONLARI0171202007-11-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Ankarada bazı semtlerde su kesintisi 47 saati bulacak.0133402007-11-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DEVLET SU İ?LERİ GENEL MÜDÜRLÜ?Ü SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİ?İ0118602007-11-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 13 Kasım 2007 Tarihli ve 26699 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atama kararları.0129002007-11-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 13 Kasım 2007 Tarihli ve 26699 Sayılı Resmî Gazete0112002007-11-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar uygulaması temyiz dilekçesi örneği.0195102007-11-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmel0181702007-11-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 10 Kasım 2007 Tarihli ve 26696 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0112502007-11-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesinin E: 2003/81, K: 2007/50 Sayılı Kararı (17/10/1983 Tarihli ve0121302007-11-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 9 Kasım 2007 Tarihli ve 26695 Sayılı Resmî Gazete0105402007-11-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DSİ GENEL MÜDÜRLÜ?Ü PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DE?İ?İKLİ?İ YÖNETMELİ?İ0153002007-11-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 8 Kasım 2007 Tarihli ve 26694 Sayılı Resmî Gazete0112602007-11-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kapanan kadastral yolların belediyeye aktarılmasına karşı dava dilekçe örneği.0174802007-11-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3198/18 madde Uyg. da hisseli mülkiyetin ferdileştirmesine karşı açılacak dava d0192102007-11-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Nazım imar planına aykırı uygulama imar planı ile inşaat ruhsatına karşı açılaca0132602007-11-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Para cezasına karşı açılacak davada dilekçe örneği.0270002007-11-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planındaki kısıtlılığın kaldırılması için dava dilekçesi örneği.022914.52007-11-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planına aykırı olarak düzenlene imar durumu belgesinin iptali için açılacak0138702007-11-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İnşaat ruhsatıyla birlikte dayanağı imar plânına karşı açılacak davada dilekçe0130302007-11-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Kaldırılan Meteo0145102007-11-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· AİKİDO KU?AK SINAV YÖNETMELİ?İ Cafer ERGEN0298602007-11-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TERÖRÜN FİNANSMANINA YÖNELİK ?ÜPHELİ İ?LEMLERİN BİLDİRİMİ GENEL TEBLİ?İ0104602007-11-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesinin E: 2005/127, K: 2007/42 Sayılı Kararı (23/3/2005 tarihli 530135002007-11-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 7 Kasım 2007 Tarihli ve 26693 Sayılı Resmî Başlıkları0122602007-11-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6 Kasım 2007 Tarihli ve 26692 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0112002007-11-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planı dava dilekçesi örnekleri0131802007-11-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5 Kasım 2007 Tarihli ve 26691 Sayılı Resmî Gazete0101402007-11-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4 Kasım 2007 Tarihli ve 26690 Sayılı Resmî Gazete0119402007-11-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3 Kasım 2007 Tarihli ve 26689 Sayılı Resmî Gazete0115002007-11-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· http://caferergen.sitemynet.com hizmet vermeğe başladı.0113202007-11-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2 Kasım 2007 Tarihli ve 26688 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0112002007-11-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İNTERNET TOPLU KULLANIM SA?LAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK0136802007-11-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1 Kasım 2007 Tarihli ve 26687 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0167152007-11-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]