imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Ekim 2007

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· İmar Hukuku alanında En çok satan kitapları burada bulabilirsiniz.0131502007-10-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Üniversite öğrencilerine af geliyor.0132702007-10-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 31 Ekim 2007 Tarihli ve 26686 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0106902007-10-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ?ERHİ Kitabı Yayına Hazırlanıyor. Cafer ERGEN0131002007-10-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· sayıştay genel Kuruluna göre harcama yetkililerinin sorumluluğu Cafer ERGEN0206802007-10-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Sayıştay Genel Kurul Kararı ( Karar Tarihi : 14.6.2007 Karar No : 5189/1) na gö0125202007-10-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HÂKİMLER VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA UYGULANACAK ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİ?İ0124102007-10-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SİGORTA SÖZLE?MELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİ?KİN YÖNETMELİK0113502007-10-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5018 sayılı Yasanın uygulanmasında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 50127102007-10-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5018 sayılı Yasanın uygulanmasında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 50122502007-10-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5018 sayılı Yasanın uygulanmasında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 50149302007-10-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK E?YA YAKALANMASI HALİNDE M0312952007-10-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 30 Ekim 2007 Tarihli ve 26685 Sayılı Resmî Gazete0117602007-10-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ADLİ SİCİL KANUNU0126902007-10-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİ?İ (2004/108/AT)0124402007-10-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ BA?KANVEKİLLİ?İNE SEÇME KARARI0126402007-10-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 24 Ekim 2007 Tarihli ve 26680 Sayılı Resmî Gazete'da yayımlanan atamalar.0121402007-10-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara Faa0103802007-10-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 24 Ekim 2007 Tarihli ve 26680 Sayılı Resmî Gazete0117402007-10-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adli Yargıdan Görevsizlikle gelen davaya yeni bir dilekçe olmadan idari yargı ye0249902007-10-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi0112002007-10-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi0116302007-10-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SSK Kanunu İle Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması H0123702007-10-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 23 Ekim 2007 Tarihli ve 26679 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0116802007-10-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ödeme emirleri ancak kesinleşen alacağın tahsili için düzenlenir.Cafer ERGEN0165102007-10-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Sn. Haşim KILIÇ0124302007-10-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 21 EKİM 2007 Terör Zirvesinde Alınan Karar0113302007-10-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 22 Ekim 2007 Saat: 01.30 itibariyle Referandum Sonuçları0113802007-10-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 22 Ekim 2007 Tarihli ve 26678 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0144402007-10-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Türk Milleti bugün referandum için sandık başına gidiyor.0106402007-10-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı0153902007-10-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 21 Ekim 2007 Tarihli ve 26677 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0118612007-10-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 20 Ekim 2007 Tarihli ve 26676 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0116502007-10-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 19 Ekim 2007 Tarihli Atama Kararları0107602007-10-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 19 Ekim 2007 Tarihli ve 26675 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0116702007-10-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· inşaatın tespit tarihini esas alınarak ceza uygulamasına gidilebilecek. Cafer ER0168902007-10-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bütçede aslan pay hazinenin.0114802007-10-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bütçede Adalet Bakanlığı’na ayrılan ödenek 2 milyar 847 milyon 927 bin YTL0118802007-10-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji personeli (doktorları ve teknisyenleri) çalışma (mesai) saatlari haber0111902007-10-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Sigortada ikinci emekliliği TBMM iptal etti. Cafer ERGEN0106002007-10-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radiyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkı0151002007-10-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji, Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname0136202007-10-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 21.11.2007 Tarihinde Ek Bina Konferans Salonunda Mülâkata Katılacak İdari ve Adl0114602007-10-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 17 Ekim 2007 Tarihli ve 26673 Sayılı Resmî Gazete başlıkları0122202007-10-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 16 Ekim 2007 Tarihli ve 26672 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0110602007-10-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji Personeli Hukuk Savaşı Başlatıyor. Cafer ERGEN0225752007-10-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA DAİR YÖNETMELİK0117302007-10-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TEDAVİ YARDIMINA İLİ?KİN UYGULAMA TEBLİ?İ (SIRA NO: 11)0139402007-10-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ E?İTİM-Ö?RETİM VE SINAV YÖNET0133102007-10-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 15 Ekim 2007 Tarihli ve 26671 Sayılı Resmî Gazete başlıkları0131302007-10-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· www.imarhukukcusu.com'dan Ramazan Bayramı Mesajı. (Cafer ERGEN)0118702007-10-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 11 Ekim 2007 Tarihli ve 26670 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0110802007-10-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa mahkemesine göre eşitlik kavramı.0175702007-10-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Sağlık Bakanlığı Radyoloji Personeli Danıştay'a dava açıyor.0165652007-10-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji Personeli Ne Yapacak ?0214302007-10-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyasyon kaynakları ile çalışan kamu sağlık personeli hakkında genelge yayımlan0193302007-10-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 10 Ekim 2007 Tarihli ve 26669 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0107002007-10-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bankaların ödediği maaş promosyonları memurlara aktarılıyor.041813.52007-10-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına  a0232402007-10-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Nazım imar planı olmadan uygulama imar planı yapılamayacağı hk0219302007-10-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması gerektiği hk.0198302007-10-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Mevzuatına göre alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uyumlu olması ge0219102007-10-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ise0296802007-10-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planı değişikliği isteminin nazım imar planı ara kararlarına aykırı olup ol0223702007-10-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· uygulama imar planı değişikliğinin üst ölçekli nazım imar planı hükümlerine uygu0348352007-10-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· uygulama imar planının üst ölçekli nazım imar planına uygun olup olmadığı araştı0221902007-10-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 9 Ekim 2007 Tarihli ve 26668 Sayılı Resmî Gazete0115602007-10-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Enerji tüketen malların kılavuzunda malın enerji tüketimi açısından verimli kull0112102007-10-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 8 Ekim 2007 Tarihli ve 26667 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0122502007-10-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji Personelinin 5 saat mesai hakkını koruması için dava dilekçesi örneği.0425152007-10-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMU SA?LIK HİZMETLERİNDE İYONLA?TIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALI?AN PERSONE0193502007-10-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji Personelinin çalışma saati konusunda AYİM Görüşü. Cafer Ergen0445802007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bakanlığa hitaben yapılan başvuruya valilik cevap veremez.0188602007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamu memur atanmak istediği yere başkasının atanmasını dava edebilir.0237102007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Dava açma süresi sınırsız değildir. Any. Mah. kararından sonra birinci başvuru ü0203202007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay7a göre kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem. Cafer Ergen0197002007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kişiler başka şehirde yaşada asıl evinini bulunduğu yerin menfaati için ehliyeti0190802007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Harcırahta süre genel zaman aşımı olan 5 yıl. Cafer ERGEN0223202007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay'a göre duruşmadan kararda bahsedilmemesi bozma nedeni. Cafer Ergen0205202007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Genel Düzenleyici İşlem iptal edildiği zaman bunun sonuçlarından herkes yararlan0189402007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Hukukunda Kiracının da Dava Ehliyeti vardır. Cafer ERGEN0219202007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6 Ekim 2007 Tarihli ve 26665 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0157902007-10-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 02.10.2007/33 SAYILI ADLÎ YARGI SONBAHAR KARARNAMESİ0266702007-10-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 02.10.2007/33 SAYILI ADLÎ YARGI SONBAHAR KARARNAMESİ0139402007-10-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 02.10.2007/34 SAYILI İDARÎ YARGI SONBAHAR KARARNAMESİ0131002007-10-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· RADYOLOJİ PERSONELİ GÜNDE KAÇ SAAT ÇALI?TIRILMALI050544.552007-10-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji Çalışanları Çıkacak Yönetmeliği Beklemekte.0245152007-10-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imarhukukcusundan açıklama0113502007-10-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]