imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Eylül 2007

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· 30 Eylül 2007 Tarihli ve 26659 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikler0118902007-09-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİ?İ Cafer Ergen İmarhukukçusu0135402007-09-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 28 Eylül 2007 Tarihli ve 26657 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0125702007-09-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tarafları konusu ve sebebi aynı olan iki dava açılamaz. Cafer ERGEN İmar hukukçu0238302007-09-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Açıktaki süreye ilişkin fazla çalışma ücreti. Cafer ERGEN idari yargı uzmanı.0160202007-09-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ıslah imar planının belediye meclisince onaylanması gerekir. Cafer ERGEN imar hu0304202007-09-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mahkeme kararını uygulamayan kamu görevlisinin cepi yandı. Cafer ERGEN İmar huku0203002007-09-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kaçak yapıların imara uygun hale getirilmesinin tek yolu. Cafer ERGEN imar hukuk0223702007-09-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezasına karşı nasıl dava açarım.0182102007-09-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI0146902007-09-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 27 Eylül 2007 Tarihli ve 26656 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0127402007-09-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI0131402007-09-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· http://basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan kanun tasarıları.0138702007-09-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 60. Hükümetin Görev Dağılımı0119302007-09-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 26 Eylül 2007 Tarihli ve 26655 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0116202007-09-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI KARARI.0182902007-09-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kaçak yapı, yıkım, mühürleme, para cezası, köydeki yapı, imar kirliliği suçu...0378002007-09-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 uygulaması, 10/c uygulaması, EK-1. Madde Uygulaması, 10/b uygulaması..hepsi b0291302007-09-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Planları ile ilgili her konuyu içeren tek kitap.0216902007-09-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Kitabını İncelediniz mi?0179302007-09-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Uyuşmazlık Mahkemesi kararları. İmar Hukukçusu Cafer ERGEN0153502007-09-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Mevzuatı Kitabında Hangi Kanun ve Yönetmelikler Var.0163302007-09-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Affa uğrayan kademe cezası ile kayıp kademe telafi edilecek.0197402007-09-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 25 Eylül 2007 Tarihli ve 26654 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0135102007-09-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştayın imar içtihatları.0197302007-09-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Belediye Meclisi üst yetkilerle sözleşmeyi feshi davası idari yargının görevin0183302007-09-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 uygulamasında tebligat olmadan öğrenme üzerine dava açma süresi başlar.0237302007-09-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SSK Görevde Yükselme Sınavı Mahkemece iptal edildi.0159502007-09-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ E?İTİM VE Ö?RETİM YÖNETMELİ?İ Cafer Ergen İma0113152007-09-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DNA VERİLERİ VE MİLLİ DNA VERİ BANKASI KANUNU TASARISI0121502007-09-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 23 Eylül 2007 Tarihli ve 26652 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikler0159902007-09-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Değerli İnternet Dünyasına Açıklama0105002007-09-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atama yapıldı.0112602007-09-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 22/09/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler096302007-09-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 22 Eylül 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikler0122102007-09-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine atama yapıldı.0109402007-09-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Valiler Kararnamesi Yayımlandı.0122702007-09-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 20 Eylül 2007 Tarihli ve 26649 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikler0115902007-09-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Enerji Piyasası Kurumundaki uzmanların tedavi harcamaları.0102102007-09-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 19.09.2007 gün ve 26648 sayılı R.G. de yayımlanan Yönetmelikler.0103602007-09-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HUKUK UYU?MAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI0115102007-09-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezasında hangi tarihteki ceza miktarı uygulanacak ?0176302007-09-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI E?İTİM-Ö?RETİM VE SINAV0162202007-09-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18 Eylül 2007 Tarihli ve 26647 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0108702007-09-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yeni Anayasa Taslağının Tam Metni.0111802007-09-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YENİ ANAYASA TASLA?INDAN BAZI MADDELER0134302007-09-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 13.09.2007 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikler0108102007-09-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 13.4.2007 den sonraki MEB yönetici atamaları Danıştayca iptal edildi0127302007-09-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TKGM PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DE?İ?İKLİ?İ YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK Y0140502007-09-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ÇERÇEVE SÖZLE?ME İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİ?KİN YÖNETMELİK0129402007-09-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Haksız alınan yolluk0150802007-09-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Geciken Adalete Eleştiri.0117302007-09-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Köy yerleşim planı olmadan da yıkım ve para cezası verilebilir.0329652007-09-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Eski esere yapılan müdahale eski eser özelliğini kaybettirmez.0170802007-09-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücre0168652007-09-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar sorunları dünyasına merhaba0140902007-09-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Alt ölçekli palana dava açılırken üst ölçekli plan da dava konusu olabilir.0219102007-09-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planı bel. mec. kar., il idari kurulu ve Danıştay0171102007-09-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1/5000 plana uygun 1/1000 lik plan mevzuata uygundur.0410702007-09-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yeni Adli yıl Hayırlı olsun.0135102007-09-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adli tatil bugün sona eriyor0145202007-09-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Plan dava konusu değilse plana uygun ruhsat geçerlidir.0182502007-09-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Köyde ruhsatsız yapı 32. madde uygulanabilir.0338552007-09-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Asliye Hukuk mahh. den idari dava açılması.0164602007-09-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adli tatilde süre.0170202007-09-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]