imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Temmuz 2007

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği0188832007-07-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adil Yargılanma hakkı, silahların eşitliği. İşte Danıştay'ın emsal kararı.0408202007-07-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Devlet Memurluğundan çıkarma cezasına itiraz yolu yok. Ancak dava açılabilir.0358702007-07-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 31 Temmuz 2007 Tarihli ve 26599 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0150802007-07-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· uyuşmazlık Mahkemesi Kararları0220602007-07-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği0173202007-07-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA VEKİLLERİ SINAV VE SİCİL YÖNETMELİ?İ0133702007-07-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·    25 Temmuz 2007 Tarihli ve 26593 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0128802007-07-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Kitabının İçeriği. İmarhukukçusu Cafer ERGEN0217302007-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kaçak Yapı Kitabının İçeriği. İmarhukukçusu Cafer ERGEN0165702007-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Kitabının İçeriği. İmarhukukçusu Cafer ERGEN0216802007-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Planları Kitabında Neler Var. İmarhukukçusu Cafer ERGEN0179902007-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Mevzuatı Kitabında Neler Var. İmarhukukçusu Cafer ERGEN0159142007-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Recep Tayyip ERDO?AN (Başbakan) Başkanlığında Kurulan 59 uncu Hükümetin İstifas0119502007-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·    24 Temmuz 2007 Tarihli ve 26592 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0124202007-07-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   23 Temmuz 2007 Tarihli ve 26591 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0118802007-07-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. M. Akif ERSOY0196902007-07-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   21 Temmuz 2007 Tarihli ve 26589 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0147302007-07-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmün0146802007-07-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007/12375  İstanbul İli, Eminönü İlçesinde Bulunan Bazı Alanların “Yeni0124802007-07-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Banka Promosyonları ile İlgili 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi0147902007-07-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KONTROL MEMURLARI YÖNETMELİ?İ0128902007-07-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0140702007-07-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvell0148952007-07-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TÜRKİYE BİRLE?Mİ? MİLLETLER KALKINMA YARDIMI ÇERÇEVESİ0132202007-07-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 19 Temmuz 2007 Tarihli ve 26587 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0115702007-07-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdari yargı hakim adayları HSYK huzurunda kura çekti.0204902007-07-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HUKUK UYU?MAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI MADDE GEREKÇELERİ0211352007-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HUKUK UYU?MAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI GENEL GEREKÇESİ0139502007-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HUKUK UYU?MAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI0133502007-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HSYK'nın Samsun için müstemir yetki kararı.0150402007-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HSYK adli yargı için müstemir yetkileri kararar bağladı.0136402007-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HSYK İdari yargı için yetkileri belirledi.0150002007-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Disiplin Cezası Nedeniyle Döner Sermaye Ek Ödemesi Kesilemeyecek. İmarhukukçusu0159402007-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Diyanet hac ve umre için yurt dışı gündelikleri yeniden belirledi.0123202007-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HAYAT SİGORTALARI YÖNETMELİ?İ. İmarhukukcusu Cafer ERGEN0141302007-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   18 Temmuz 2007 Tarihli ve 26586 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0141402007-07-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YSK'dan seçim günü içki ve silah taşıma yasağı ile yayın yasağı0139002007-07-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   17 Temmuz 2007 Tarihli ve 26585 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0114302007-07-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK0123202007-07-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   16 Temmuz 2007 Tarihli ve 26584 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0126502007-07-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK0121102007-07-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   15 Temmuz 2007 Tarihli ve 26583 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0119802007-07-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   14 Temmuz 2007 Tarihli ve 26582 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0128002007-07-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   13 Temmuz 2007 Tarihli ve 26581 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0115602007-07-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007 ÖSS Sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. (Saat:10.30)0123002007-07-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Maliye Bakanlığı sağlık kontrolünü sıkı tutuyor.0115002007-07-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Maliye Bakanlığı Yönetmeliklerini yeniledi.0127502007-07-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Askerî Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik0148702007-07-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3285 sayılı Yasaya Göre İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 20142802007-07-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   12 Temmuz 2007 Tarihli ve 26580 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0130402007-07-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Seçimde oy nasıl kullanılır. Eyvah seçim de geldi çattı.0111652007-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Seçim ile ilgili en geniş ve pratik bir kitap Kartal Yayınevinden..0116552007-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Sermaye Piyasası Kurulundan Tebliğ0122002007-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SİGORTA BRAN?LARINA İLİ?KİN TEBLİ? TEBLİ? NO: (2007/1)0128202007-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI0118102007-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KTVKYK’nun CAMİ, MESCİT, TÜRBE VB. KÜLTÜR VARLIKLARININ MÜDAHALE BİÇİMLERİ0119902007-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KTVKYK’nun KÜLTÜR VE TABİAT VARLI?I OLARAK TESCİLLİ MEZARLIK ALANLARINDAKİ0122802007-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KTVKYK’nun ANIT-HEYKELLER İLE İLGİLİ İLKE KARARI0121802007-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KTVKYK’nun DO?AL (TABİİ) SİTLER, KORUMA VE KULLANMA KO?ULLARI İLE İLGİLİ İ0125402007-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   11 Temmuz 2007 Tarihli ve 26579 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0129902007-07-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· T.C. Nüfus Cüzdanı ile Oy kullanılabilinir mi.0132302007-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ÖSS Sonuçları Açıklandığında Sonuç öğrenme adresi.0111002007-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdari yargı hakimliği mülakatı sonuçları belli oldu.0128302007-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığı hakim-savcı alacak.0136302007-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007 Fındık Fiyatları Açıklandı.0125602007-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SAKARYA İPEKYOLU SERBEST BÖLGESİ’NİN YER VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ VE K0133752007-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Yönetmelik Değişikliği.0108802007-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI0157002007-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   10 Temmuz 2007 Tarihli ve 26578 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0125702007-07-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4/B'Lİ Personelin Naklen Atama Durumu.0143702007-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Sınav Sonuç Bilg0106202007-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Belediyelerdeki sözleşmeli personel maaşları belirlendi.0120302007-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   9 Temmuz 2007 Tarihli ve 26577 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0106302007-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Memur maaşı 1.7.2007'den itibaren artırıldı.0125302007-07-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmarhukukcusu Hâkim Cafer ERGEN Birinci Sınıfa Ayrıldı.0133002007-07-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Başbakanlık 2006 Yılı Faaliyet Raporu (pdf)0108902007-07-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   8 Temmuz 2007 Tarihli ve 26576 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0109402007-07-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 15/5/2007 tarihi itibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonları0102402007-07-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti0116502007-07-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· — İçişleri, Millî Eğitim, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıkları0114302007-07-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   7 Temmuz 2007 Tarihli ve 26575 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0105002007-07-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Avukatlara e-dava yolu.0175702007-07-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Tapu iptali ve tescil konulu karar.0486302007-07-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6 Temmuz 2007 Tarihli ve 26574 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0115502007-07-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2008-2010 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi.0107602007-07-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin0108302007-07-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SA?LIK BAKANLI?I ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNET0124002007-07-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARA?TIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMELİ?İ0115502007-07-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5 Temmuz 2007 Tarihli ve 26573 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0123502007-07-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İcra İflas Daireleri Modern hale Getiriliyor.0134802007-07-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığından AVUKAT MÜDAFİ ÖDEME DUYURUSU0117102007-07-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4 Temmuz 2007 Tarihli ve 26572 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları.0118502007-07-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· mera Kanunu yaylada mülkiyet getirdi, davalar etkileniyor.0321202007-07-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulu Kararı0151302007-07-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3 Temmuz 2007 Tarihli ve 26571 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0122902007-07-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Belediye başkanlarının dikkatinin yoğunlaşması gerekiyor.0176702007-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· parselasyonda düzeltme encümen kararıyla ve yine askıya çıkarılması grekir.0330802007-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194/32. maddedeki usule aykırı tutanağa göre yıkım kararı verilemez.0166502007-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Açık çıkma balkonun panjur ve seyyar kapansa da ruhsat gerektirdiği hk.0220102007-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Para cezası verilmesine neden olan tutanakta ruhsat ve eklerine aykırılık durumu0185902007-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Deprem Sonucu Yıkılan Yapının İnşası Aşamasında Yürütülmesi Gereken Faaliyetleri0191202007-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Kaldırıldı.0183702007-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ORMAN YOL A?I PLANLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK0145302007-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlan Edilmesi ve Bazı Turizm Merkezleri Sın0120352007-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Son üç günlük Resmi Gazete Başlıkları0143002007-07-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]