imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Haziran 2007

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· 29 Haziran 2007 Tarihli ve 26567 Sayılı Resmî Gazete0123102007-06-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007 yılı Adli Yargı Kararnamesi0129502007-06-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesi Kararı.270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hük0135102007-06-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   28 Haziran 2007 Tarihli ve 26566 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0139602007-06-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 27.06.2007 TARİHLİ İDARİ YARGI KARARNAMESİ0126802007-06-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK0137402007-06-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 367'ye muhalif görüşler (oylar).Cumhurbaşkanlığı Seçimi.0124502007-06-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANY. MAH. Kararı Cumhurbaşkanlığı Seçimi 367 gerekçesi0132002007-06-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı.0120402007-06-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planına aykırı olarak paralı kat imar mevzuatına aykırıdır.0183602007-06-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
·   27 Haziran 2007 Tarihli ve 26565 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0137002007-06-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planında değişiklik yapılmadan Meclis kararıyla kat artırımı imar mevzuatı0395942007-06-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İnşaatın yapıldığı döneme göre değerlendirilmesi gerekir.0181502007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Valilik izni alınmadan köyde yapılan yapının durumu. imarhukukcusu.0480502007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· inşaat ruhsatı verme ve iptal etme yetkisi belediye başkanına aittir.0468652007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR PLANINA AYKIRI ?EKİLDE VERİLEN RUHSATIN BELEDİYECE GERİ ALINMASI MÜMKÜNDÜR.0209602007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR PLANINDA BELİRLENEN İN?AAT EMSALİNİ A?ACAK ?EKİLDE VERİLEN İN?AAT UHSATININ0189702007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Hatalı ruhsat tazminat gerektiriyor, belediyeler aman dikkat.0207602007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar çapı iman planına uymak zorundadır. imarhukukcusu0255802007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kat adedi imar planına göre belirlenir. Planda hüküm varken yönetmelik uygulanma0220002007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planı olan yerlerde kat adedi nasıl belirlenir. imarhukukcusu.0317102007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planları yapılırken nelere dikkat edilmeli. imarhukukcusu.0372312007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6 Haziran 2007 Tarihli ve 26564 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0110502007-06-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İcra müdürü ve yardımcısı alınacak0104802007-06-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İlamı uygulamamak Anayasaya Aykırı. Danıştay kararı.0204602007-06-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 25 Haziran 2007 Tarihli ve 26563 Sayılı Resmî Gazete Başlıkları0106502007-06-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2577 sayılı Yasanın 13. maddesiyle ilgili Danıştay içtihatları0245602007-06-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar0189802007-06-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığı Personeline Ek Ders Görevi0117002007-06-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Resmi Gazete Başlıkları 24.06.20070111902007-06-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Resmi Gazete Başlıkları 23.06.20070121502007-06-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Resmi Gazete Başlıkları 22.06.20070110002007-06-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Resmi Gazete Başlıkları 21.06.20070111202007-06-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanı Fahri Kasırga Bakanlığa Atanmasına Karşı Açılan Davaya Müdahil Old0142102007-06-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MERA KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN0123302007-06-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Resmi Gazete 20.06.2007 Başlıklar0103002007-06-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ADLÎ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA HAZIRLANAN 2007 YILI YAZ KARAR0119602007-06-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tarihte ilk uygulama. Adli Yargı Kararname Taslağı İstatistikleri0116402007-06-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik0136802007-06-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Resmi Gazete Başlıkları 19.06.20070116202007-06-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: Resmi Gazete Başlıkları 18.06.20070167502007-06-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetmelik Değişiklikleri0172802007-06-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: Tedavi Yardımı Maliye Bakanlığı Tebliği0167302007-06-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: PTT ACENTELİKLERİ YÖNETMELİ?İ0301002007-06-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: 16.06.2007 memurlar.net haber başlıkları0167202007-06-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: İstanbulda otopark sorunu (Sabah Gazetesi Haberi)0191402007-06-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay 3. Daire Kararları0232112007-06-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: yürürlükten kaldırılan tüzükler0132102007-06-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzükler0189902007-06-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN0181602007-06-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Hukuk Genel Kurulu Kararı. İmarda kısıtlılık-kamulaştırmasız el atma0451702007-06-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: Bakanlar kurulu Kararı (Özel Çevre Bölgesi)0169302007-06-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DO?AL MİNERALLİ SULAR KANUNU0304302007-06-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YARGITAY KARARLARI0192802007-06-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: ADLÎ VE İDARÎ YARGIDA HÂKİM VE SAVCI ADAYLI?I YAZILI SINAV, MÜLÂKAT VE ATAMA YÖN0177802007-06-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: DO?AL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN0187802007-06-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: SERBEST BÖLGELERDE UYGULANACAK ELEKTRİK TARİFELERİNE İLİ?KİN KARAR0168302007-06-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İ? SA?LI?I VE GÜVENLİ?İ GENEL MÜDÜRLÜ?Ü İ? SA?LI?I VE GÜVENLİ?İ UZMAN YARDIMCILI0116002007-06-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: YSK 22 temmuz 2007 tarihindeki milletvekilliği için geçici aday listelerini yay0169502007-06-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: 2007 OKS Soru ve Cevapları0166102007-06-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK0229902007-06-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: SA?LIK BAKANLI?ININ TE?KİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DE0189202007-06-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süreleri0232502007-06-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: İÇİ?LERİ BAKANLI?I PERSONELİ YER DE?İ?TİRME VE ATAMA YÖNETMELİ?İ0529502007-06-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· News: BÜYÜK?EHİR BELEDİYESİ KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE BELEDİYE KANUNUNDA DE?İ0170202007-06-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Sıra dışı bir haber0127802007-06-07Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kimlerin milletvekili adayı olacağına Yüksek Seçim Kurulu karar verecek.0100902007-06-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Aday olamayan aday adayı memurlara geri dönüş yolu açıldı.025263.662007-06-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TBMM İÇTÜZÜ?Ü DE?İ?İKLİ?İ0128902007-06-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULMASINA DAİR KARAR0118702007-06-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HSYK KARARI.0119902007-06-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar işlerinde her zaman feragat mümkün değildir.0291002007-06-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar işlerinde yıkım kararı verilirken nelere dikkat edilmeli.0214502007-06-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planı değişikliğinde kazanılmış hak0281002007-06-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezası davasında süre0264502007-06-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar uygulamasında özel durumu olan parsellere çözüm yolları0221402007-06-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BÜYÜK?EHİR BELEDİYELERİNİN İMAR UYGULAMASI YETKİSİ0206702007-06-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KÖY KANUNUNDA VE BAZI KANUNLARDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. İmar Hukukçu0170402007-06-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SENDİKALAR KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN0104002007-06-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GAP KHK'da değişiklik yapıldı.0148502007-06-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmarda Kısıtlılık. İmarın Çözemediği Konu. İmar Hukukçusu.01140102007-06-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kaçak yapılar nasıl ruhsatlandırılır.0433702007-06-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAÇAK YAPI NEDİR. İMAR HUKUKCUSU.062762.52007-06-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]