imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Mayıs 2007

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· TBMM bir günde 10 Kanunda değişiklik yaptı.0126002007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18. madde uygulamasına girmeyen parselin dava açma ehliyeti yoktur.0234802007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kadastral yolları belediyeye kazandırmak için 18. madde uyg. olmaz.0214502007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Paselasyonda okul alanında değer artışı olamayacağından DOP alınamaz.0220302007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planı değişsede 18. maddesi uygulaması yürürlülüğünü korur.0228102007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18. madde uygulamasında kıyıda ve sahildeki parsele karşılık aynı yerden tahsis0236802007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18. madde uygulamasının, imar planına ve Yönetmeliğe uygun olması gerekir.0217202007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· dava açma süresinin başlaması için dava açmaya yeterli düzeyde bilgi sahibi olun0225702007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18. madde uygulamasında düzenlemeye giren tüm parsellerin numaralarının belirtil0203402007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Nazım imar planında parselasyon işlemi niteliğinde not yazılamaz.0247402007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· parselasyon EK Madde 1 Uygulamasında tahsis0213202007-05-31Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tuğcu, Erdoğan'ın sözleri nedeniyle soruşturma isteyeceklerini açıkladı.0110302007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1/5000 ölçekli plana uygun 1/1000 lik plana dava açılırken üst ölçeklinin de ipt0243302007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planına karşı her zaman dava açılabilir. süreyi kaçırdım diye düşünmeyiniz.0265302007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18. madde uygulamasına karşı dava açılırken imar planına karşı da dava açılabili0316102007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planı ilan edilmemiş, ama uygulanıyor, durum ne olacak. imar hukukcusu.0277302007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İlan edilmeyen imar planı kesin ve yürütülür bir işlem değildir. İmar Hukukcusu.0211702007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· yeterliliğe haiz plan müellifince hazırlanmayan plan meclisin onaylaması ile geç0210802007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planı değişikliklerinde plan müelliflerinin hakları.0297002007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planı. belediye meclis kararı dava konusu.vesayet makamı karar veremez. İma0261602007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194 sayılı kanunun 26. maddesine göre yapı ruhsatı istisnaları. İmar hukukcusu.0251602007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığına Fahri Kasırganın Atanması Dava konusu Edildi.0147102007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YARSAV Açıklaması0119502007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdari yargıda Dava Açma Süreleri Kitabında Neler Var. İmar Hukukçusu0149502007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Mevzuatı Kitabında neler var. İmar hukukcusu Cafer ERGEN0159502007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezası miktarının belirlenmesi.0202702007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Para cezası verilirken dikkate alınacak hususlar.0205802007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Belediye ve mücavir alan dışındaki yapı için belediye yıkım kararı veremez.0247502007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· UKOMENİN Yetkileri özel belediye halk ötobüsleri.0192402007-05-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Büyükşehirlerde UKOME kararı ile hatlar ve güzergahlar belirlenir.0278202007-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ÜNVERSİTE HASTANELERİ KAMU HASTANESİ OLDU?UNDAN FARK ÜCRET ALAMAYACAK0128302007-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesi kararı infaz hakimliği0228302007-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İnternet dünyası yasa kurallarına uyacak.0155302007-05-29Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamulaştırma İmar Planı Uyumu. İmar Hukukçusu Cafer ERGEN0175702007-05-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KÖYLERDE YAPILA?MA0182502007-05-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194 sayılı Yasa açısından Kümesler0206402007-05-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay'ın tarihçesine bakış0152002007-05-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Any. Mah. Kararı. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 4648 s0243002007-05-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Süresi içinde bitirelemeyen inşaatın ruhsatı yenilenirken yürürlükteki plana uym0796912007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194 SAYILI YASANIN 39. MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN MASRAFA KDV ilave edilemez.0440602007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KIYI KANUNU HER NEHİRDE UYGULANMAZ.0174402007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SİT ALANLARINDA KALAN TA?INMAZ İÇİN YASADA ÖNGÖRÜLEN PARA CEZASININ İKİ MİSLİ UY0183002007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MAR PLANI DE?İ?İKLİ?İNİN İLGİLİ BELEDİYESİNCE İLAN EDİLMEDİ?İNDEN BAHİSLE KESİNL0188452007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA KALDI?INDAN DOLAYI, "KISMİ YAPILA?MA" DE?ERLENDİR0197702007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İÇİNDE BULUNAN DOLGU ALANINA İLİ?KİN OLARAK YAPILAN UY0214602007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Defin belediyelerce kurulan mezarlıklara yapılır.0191402007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Belediyeler imar planı dışında da kamulaştırma yapabilir.0260602007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· taşınmaz maliki ya da yetkili temsilcisi ile yapılacak pazarlıkla ve anlaşarak k0202202007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Teknik ?artlaşma0203802007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· köyde ev nasıl yapılır.01213652007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İstanbulun imar planları. İmarhukukçusu Cafer ERGEN0144702007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığı PGM'den DUYURU0152902007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Resmi Gazete Başlıkları 22.05.20070116402007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ E?İTİM MERKEZİ VE BELGELENDİRME YÖNETMELİ0114602007-05-25Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yargı idari istikrar dedi.0272942007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· hukuka aykırı olarak görevine son verilen memura yargı çözüm oluyor.0154102007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Hatalı tedavi önce can sonra cep yakıyor.0152302007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezasını en büyük mülki amir keser, Vali Yardım. kesemez.0248102007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mera vasfının kaldırılmsanın koşulları vardır. İmarhukukcusu Cafer ERGEN0546002007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kıyı kanununa göre para cezası kanuni tanımdaki kıyıyı bozanlar için verilir.0155202007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar yolunu açmak için tek küçük bir taşınaz kamulaştırılamaz.0287152007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· iptal edilen para cezası için ödeme emri düzenlenemez.0191902007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yasal dayanak olmadan para cezası verilemez. İmarhukukcusu Cafer ERGEN0147202007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezası miktarı keyfi belirlenemez. İmarhukukçusu Cafer ERGEN0184002007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· belediyelerin sorumluluğunu gündeme getirmek için gecikmedik mi. İmarhukukcusu C0252202007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tebliği0151402007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesi Kararı. İmarhukukçusu Cafer ERGEN0196702007-05-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SSK İdari Para Cezasına karşı 30 günde İdare Mahkemesine itiraz yolu geldi.0372512007-05-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Deprem tazminat yarattı. İmarhukukcusu Cafer ERGEN (İdari Yargı Uzmanı)0135902007-05-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· http://www.imarhukukcusu.com'da yayımlanan tüm haberler. imarhukukcusu Cafer ERG0140502007-05-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Uygulamaları (Parselasyon) Sırasında Aynı Yerden İmar Parseli Verilmesini E0684702007-05-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmarın Bilinmeyenleri. İmarhukukcusu Cafer ERGEN (İdari Yargı Uzmanı)0168402007-05-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İ?LENE0112402007-05-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Resmi Gazete 22 mayıs 2007096802007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM BORCU OLAN İ?VERENLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASINA DA0109402007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kapanan kadastro yollarından belediye adına parsel oluşturulamaz.0361202007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18. madde uygulamasında dava açma süresi.0220102007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Düzenleme Ortaklık Payı ile ilgili genel geçerli ilkeler0423752007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar uygulamalarında DOP sadece umumi hizmet alanları için alınır.0189702007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18. madde uygulamasında hisseli mülkiyet ferdileştirilemez.0185902007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Arazi ve Arsa Düzenlemeleri (En çok satan kitap)0191802007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18. madde ile 10/c maddeleri sözde aynı özde farklıdır.0446902007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Ek Madde 1 uygulaması nedir.0310422007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Parselasyon yapma yetkisi belediye encümenine aittir.0177402007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamuya taşınmaz kazandırılması amacıyla parselasyon yapılamaz.0167802007-05-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· http://www.imarhukukcusu.com 'da yer alan tanımlar0135002007-05-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KIYMETLİ MADENLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK0121202007-05-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA DE?İ?İKLİ?İ0112302007-05-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığından Yönetmelik Değişikliği0149202007-05-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bazı Kanunlarda değişiklik Yapıldı.0148002007-05-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kaçak Yapılaşmaya Af Söylentisi bile üzücü.0164602007-05-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar uygulaması iptal ettikten sonra ne olacak.0621302007-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev Tazminatı nasıl alabilirim.0198452007-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· temyizde yürütmenin durdurulması kararına itiriz yolu yok.0167702007-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· taşınmaz kültür varlığından kopan parca taşınır değildir.0144302007-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bugün yayımlanan bazı kanunlara karşı Any. Mah. Yolu0145602007-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Beş kanun yürürlüğe girdi.0134802007-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HSYK Kararı.0167902007-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Zulmü Alkışlayamam M. Akif Ersoy0129302007-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mortgage'de temerrüde düşmeyin.0145802007-05-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imarbank hizmet kusuru idari eylem nedeniyle açılan davadır.0151302007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· iptaledilen düzenleyici işlemden dava açmayan da yararlanır.0136402007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezasının dayanağı 3194 sayılı Yasa olmalıdır.0152402007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· yapı kulanma izni alınması0163602007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· sit alanı kaça yapı para cezası iki katın iptal yetkisi0202402007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İfraz Tevhit 18. madde uygulaması0287302007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yönetim planı varsa muvafakat gerekmez.0310352007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay Kararı. Kümes.0172002007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Gömme Balkonun Kapatılması. Danıştay Kararı.0580502007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Valilik görüşü olmadan yapılan köy evi0193902007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yeniden TÜRK LİRASI0107902007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Özelleştirme Yüksek kurulu Kararı.0141302007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yargıtay İçtihatları0106102007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Kararı.0122202007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesi Kararı0178702007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararı0355902007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yargıtayın ?emdinli Kararı.0156302007-05-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamu görevlileri mahkeme kararını uygulamazsa ne olur?0397802007-05-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığı merkez kadro durumu0118202007-05-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığı merkez birimleri ve görevleri0132002007-05-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığı Tarihçesi0149202007-05-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· adalet bakanlığı 2006 Faaliyet Raporu Müsteşar Sunuşu0104702007-05-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığı 2006 Faaliyet Raporu Bakan Sunuşu0133102007-05-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mortgage'yi biliyor muyuz?0152202007-05-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· konut kredisinde tercih uyarısı0153702007-05-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay kararı. Düzenleyici işlemin iptali üzerine uygulama0177702007-05-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· T.c. ADALET BAKANLI?I FAALİYET RAPORU 200602127102007-05-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· T.C. ADALET BAKANLI?I FAALİYET RAPORU 2006 (İÇERİK)02305802007-05-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· mahalli idare birliklerinin kurulmasına dair BKK.0130502007-05-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği GENELGESİ0114902007-05-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay kararı. MEB Yöneticileri Atama Yönetkmeliği0126002007-05-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği0116302007-05-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TOKİ, Ankara Turkuaz Vadisi’nde 1006, İstanbul Halkalı’da 1007 konut0413122007-05-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi0126302007-05-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YURTDI?I YÜKSEKÖ?RETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİ?İ0124202007-05-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:0410952007-05-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· A.İ.H.M. BA?VURU DİLEKÇESİ ÖRNE?İ (WORD BELGESİ)0856152007-05-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamu Personeli Hukuku ve İdari Yargı Mevzuatı İçindekiler0135902007-05-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamu Personeli Hukuku ve İdari Yargı Mevzuatı0107602007-05-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 22 Temmuz 2007 seçim takvimi0124402007-05-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Geliyor0117702007-05-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]