imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Nisan 2007

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· T.C. ANAYASASINA GÖRE CUMHURBA?KANLI?I SEÇİMİ TAKVİMİ0114302007-04-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· T.C. Anayasasının 96 ve 102. maddeleri0130802007-04-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel0133302007-04-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BAZI KANUNLARDA DE?İ?İKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN0104702007-04-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Başbakanlık Genelkurmay Başkanlığı Diyoloğu0117102007-04-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Genelkurmay Başkanlığının 27 Nisan 2007 tarih ve BA- 08 / 07 sayılı basın açıkla0117002007-04-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0189102007-04-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 19/12/2006 TARİHİNDEN ÖNCE GÖREVLENDİRİLEN ÜDAFİ VE VEKİLLERİN ALMAYI HAK ETTİKL0115202007-04-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HÂKİM VE SAVCILARA BİLGİSAYAR VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK0131402007-04-30Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMUDA GEÇİCİ İ? POZİSYONLARINDA ÇALI?ANLARIN SÜREKLİ İ?Çİ KADROLARINA VEYA ÖZLE0152752007-04-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idari yargı hakimlik sınavının durdurulması kararının tam metni.0231002007-04-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan Yönetmelik0191802007-04-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay İDDGK idari hakimlik sınavının mülakatının durdurdu.0160602007-04-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar bank zedeleri kurtaran karar (Ank. 1. İdare Mah. kararı)0170212007-04-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007 YILI SULAMA VE KURUTMA TESİSLERİ İ?LETME VE BAKIM ÜCRET TARİFELERİ0127802007-04-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından iki karar.0123202007-04-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İstanbul'da TOKİ satışı0148202007-04-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Samsun ?okta !0200652007-04-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· şemdinli kararı0130402007-04-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yargıtay karar arama rehberi0146502007-04-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Başbakanlığa ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde belirtildiği şekilde de0118002007-04-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK0114602007-04-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANY. MAH. Kararı 26.12.2006 günlü, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe K0159502007-04-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANY. MAH. Kararı 4.11.2004 günlü, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun, 10. ma0143802007-04-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİ?İ0134602007-04-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku konusunda en çoksatan kitaplar0116102007-04-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TOKİ'nin satılık evlerine yoğun talep var.066203.42007-04-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Eğitim-İş Sendikası, MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği'nin0124002007-04-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay temsil tazminatı için Anayasa Mahkemesine gitti.0116802007-04-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİ?KİN TEBLİ? (SAYI: 2007-1)0131602007-04-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİ?İ SERİ NO: 840125902007-04-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİ?İ (SIRA NO : 371)0131502007-04-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN0113102007-04-17Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare mahkemeleri ve yargı çevreleri0117602007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DNA VERİLERİ VE TÜRKİYE MİLLİ DNA VERİ BANKASI KANUNU GEREKÇESİ0140302007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DNA VERİLERİ VE TÜRKİYE MİLLİ DNA VERİ BANKASI KANUNU TASARISI0128302007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Türkiyedeki tüm il ve ilçe belediyelerinin web adresleri0135602007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTasarısı0170102007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· gecekondunun yıkımı. imarhukukcusu Cafer ERGEN0617602007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Mevzuatı Kitabının içerdiği kanun ve yönetmelikler0198002007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idari yargıda dava açma sülerelerinin özellikleri0359202007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18. madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu Cafer ERGEN0206424.532007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planlarına karşı dava açma süreleri konusunda Danıştay İçtihatları. imarhuk01055702007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planlarına karşı dava açma süresi0223002007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6831 sayılı Orman KTanunu'na göre orman alanlarında yapılaşma koşulları. İmarhuk0289032007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TBMM Cumhurbaşkanını seçecek.0113202007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HSYK Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine seçimi oybirliğiyle yaptı.0112202007-04-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİ?İ imarhukukcusu Cafer Ergen0133302007-04-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· acaristanbul, danıştayın onayladığı İst. 3. İdare Mah. kararının tam metni. imar0136802007-04-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· acarkent, acaristanbul, Danıştayın onayladığı İstanbul 3. İdare Mahkemesinin ipt0113902007-04-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SÖZLE?MELİ SA?LIK PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA0109202007-04-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GÜMRÜK MUHAFAZA KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİ?İ0126202007-04-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GÜMRÜKLER KONTROL GENEL MÜDÜRLÜ?Ü KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİ?İ0111602007-04-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SA?LIK BAKANLI?I ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİ?İNDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNET0126602007-04-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MİLLÎ E?İTİM BAKANLI?I E?İTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA YÖNETMELİ?İ0128902007-04-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönemelikte değişiklik yapıldı.0116702007-04-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2007 Hakim ve Savcıların Yaz Kararnamesi ile İlgili Sorulan Sorular ve Cevapları0150502007-04-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlığında yeniden yapılandırma çalışması devam etmektedir.0120102007-04-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak İmar Uygulaması ile 290262702007-04-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· bir taşınmazın değirini etkileyen faktörler nelerdir. imar hukukçusu0173452007-04-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku ile ilgili pratik bilgiler. imarhukukcusu.0240202007-04-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· mera yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. imar hukukçusu.0178202007-04-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Acaristabul için zor dönemeç. imarhukukcusu0114602007-04-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesi, 5335 Sayılı Yasa’nın 32. maddesinin “askı süresi0110002007-04-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imarhukukcusu. BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİ?İ0149902007-04-11Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukukunun merkezi0109602007-04-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR HUKUKÇUSU. TOKİ'DEN UCUZ KONUT SATI?I DEVAM EDİYOR.0179743.612007-04-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· SEFER BÖLGELERİ YÖNETMELİ?İ Resmi Gazetede yayımlandı.0118202007-04-10Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştaya göre sicili dayanaksız olarak 60 puan verilmesine ilişkin kararın ipta0180702007-04-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştaya göre dayanağı olmadan sicil notu 60 olarak düzenlenemez.0190502007-04-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 27/9/2006 tarihli ve 5547 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “(0205402007-04-09Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İptal edilen bir düzenleyici işlemden dolayı, kişisel hakkı etkilenen kişinin, i0194202007-04-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 21.4.2005 günlü, 5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanu0258832007-04-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Maliye Bakanlığı, bütçe uygulama sürecinin ana unsurlarını oluşturan serbest bır0166802007-04-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul0165602007-04-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİNCE, 17.7.1964 günlü, 506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanun0236202007-04-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Toplu Konut Kanununda değişiklik yapıldı.0163202007-04-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idari yargıda mahkemeler, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri, vergi mahk0168102007-04-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idare mahkemeleri imar para cezalarını kısmen iptal edemeyecek.0218102007-04-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tarım arazileri doğrudan konuta açılamaz.0217202007-04-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yapı kullanma (oturma) izninin alınmış olması binada izinsiz değişiklik yapılaca0244502007-04-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Geçici İşçiler Kadrolu olacak.0127102007-04-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bir yargıç adaleti AİHM'de buldu.0129002007-04-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Hariçte İşletme Rejimi Kararı 5.4.2007 tarih ve 26484 sayılı Resmi Gazetede Yayı0134502007-04-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Sabah Gazetesinin Manşeti: 'Yargı görevini yapmıyor'0128902007-04-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BA?LI BULUNDUKLARI KONFEDERASYONLARIN B0116302007-04-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik yapıldı, Vergi İadesine Son verildi.0174802007-04-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Radyoloji Personeline darbe !0164902007-04-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdari Yargıda Dava Açma Süreleri Kitabı0132202007-04-04Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Memurların Görev Tazminatı alabilmeleri için başvuru dilekçe örneği.0178802007-04-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Ankara 10. İdare Mahkemesi, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerine yapılan zammı0161202007-04-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· bankanın ödedediği promosyon ücreti kanuni ölçüler doğrultusunda memura ödenmesi0245902007-04-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay Ücretsiz Kitap İhalesinin yürütmesini Durdurdu.0170602007-04-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kalkınma ajansları hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildi.0175002007-04-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kalkınma ajansları hakkında Anayasa mahkemesine başvuruldu.0217102007-04-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· vakıflara vergi muafiyeti0165102007-04-03Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KIYI TESİSLERİNE İ?LETME İZNİ VERİLMESİNE İLİ?KİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNET0119802007-04-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI0143102007-04-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TA?INMASI HAKKINDA YÖNETMELİK0165202007-04-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]