imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Mart 2007

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· idare hukuku: 3194 sayılı İMAR KANUNU’NUN  18. MADDESİNE GÖRE0510004.272007-03-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ANAYASA MAHKEMESİ KARARI .1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan0157502007-03-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GECEKONDU KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN imar hukuku, idare hukuku,0178002007-03-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İSKÂN KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Cafer Ergen imar hukukçusu ima0130502007-03-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesi Kararı 506 sayılı SSK Yasası0395052007-03-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI0229002007-03-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRELERİ İSİMLİ KİTAP SATI?A SUNULDU.0134302007-03-26Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Mahkemesi Kararı0203202007-03-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezasına karşı görevli mahkeme idare mahkemesi0200802007-03-24Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi0166233.662007-03-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasa Kahkemesi Kararı, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu imar hukukçusu Ca0398902007-03-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar mevzuatı kitabı satışta0199052007-03-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· idari yargıda dava açma süreleri kitabı0208502007-03-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar ile ilgili tüm tanımlar imarhukukçusu Cafer Ergen idari yargı uzmanı0166002007-03-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kabahatlar kanunu kabahat doğuruyor imar hukuku imarhukukçusu 0207202007-03-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar mevzuatı kitabı yayında imar hukuku imarhukukcusu Cafer ERGEN idari yargı u0175202007-03-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kaçak Yapı imar hukuku imarhukukçusu Cafer ERGEN idari yargı uzmanı0206202007-03-20Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku0186952007-03-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku0179502007-03-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku0178502007-03-19Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 23.Fasıl Yargı ve Temel Haklar imarhukukçusu Cafer ERGEN idari yargı uzmanı0183202007-03-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Adalet Bakanlıınca hazırlanıp 2004, 2005 ve 2006 yılında kanunlaşan çalışmalar i0169602007-03-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görüşe Gönderilen Kanun Tasarıları imarhukukçusu Cafer ERGEN idari yargı uzmanı0167502007-03-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· I. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL KURULU GÜNDEMİNDE BULUNAN KANUN TASARILARI0136502007-03-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜ?Ü imarhukukçusu Cafer ERGEN idari yargı uzma0116502007-03-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Çalışması Devam Eden Kanun Tasarıları imarhukukçusu Cafer ERGEN idari yargı uzma0173402007-03-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı imarhukukçusu Cafer Ergen idari yarg0162902007-03-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BA?BAKANLIKTA BULUNAN KANUN TASARILARI imarhukukçusu Cafer Ergen idari yargı uzm0189702007-03-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı i0212802007-03-18Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLI?INCA YEREL YÖNETİMLERİN, DERNEKLERİN, VAKIFLARIN VE ÖZE0133702007-03-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN (A) BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DI0131902007-03-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMU TA?INMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DE?İ?İKL0138132007-03-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Memura Müjde Görev Tazminatı geliyor imarhukukcusu Cafer ERGEN0163352007-03-16Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 506 sayılı SSK Kanununa göre idari para cezalarına karşı açılacak davalarda göre0163402007-03-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KARAYOLLARI KENARlNDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK'te yer0154102007-03-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE0155702007-03-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tip İmar Yöneütmeliğinde yer alan tanımlar imarhukukcusu Cafer ERGEN0145002007-03-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİ?KİN ÇE?İTLİ KANUNLARDA DE?İ?İKLİK YAPILMASI HAKKI0506522007-03-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· FİNANSAL KİRALAMA KANUNU imarhukukcusu Cafer ERGEN0133202007-03-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİ?İ PEYZAJ MİMARLARI ODASI MESLEK İÇİ E?İTİM,0130002007-03-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Belediye encümeni acaristanbul villaları için yıkım kararı aldı - imarhukukcusu0125102007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BÜYÜK?EHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE MAHALLÎ0180802007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK imarhukukcusu Cafer ERGEN0185402007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAP0183602007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YAPI, TESİS VE ONARIM İ?LERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İ0153202007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Alan yönetimi, müze yönetimi ve anıt eser kurulu0166202007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kültür varlıklarını bulanlara verilecek ikramiye İmarhukukcusu Cafe0160702007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları İmarhukukcusu CAFER ERGEN0179402007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile koruma0248302007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları İmarhukukcusu CAfer ERGEN0198502007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2863 sayılı Yasadaki Tanımlar İmarhukukcusu Cafer ERGEN0213802007-03-13Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR YOLU GÜZERGAHINDA KALAN KAÇAK YAPININ YIKTIRILMASI NEDENİYLE U?RANILAN ZARA0160702007-03-12Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev tazminatı konusunda Hükümet DANI?TAY kararına uymak zorunda mı İmarhukukcu0246752007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay kararına göre görev tazminatı alanlara ilave olarak kimler bu tazminatı026384.752007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev tazminatı için başvurunun sonucu ne olabilir İmarhukukcusu Cafer ERGEN0242302007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev tazminatı verilmemesine karşı dava açmayanlar için başvuru dilekçesi İmar0283342007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştaya göre görev tazminatı alacaklar açısından Bakanlar kurulunun Yetkisi. İ0231352007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştayın görev tazminatı kararı0260152007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bakanlar kurulu görev tazminatı öderken hangi kriterlere uyacak0237602007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev tazminatı miktarı nasıl belirlenecek İmarhukukcusu Cafer ERGEN0220602007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştaydan 5 yıl kamu hizmeti olan herkese görev tazminatı ödemesi İMARHUKUKCUS0227252007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev tazminatı hakkında D A N I ? T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU ima0276352007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· HAYVAN SA?LI?I KABİNİ AÇILI?, ÇALI?MA VE DENETLENME USUL VE DENETLENME USUL VE E0222002007-03-08Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mortgage Mortgage Mortgage yani, KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİ?KİN ÇE?İTLİ KANU0134702007-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tahakkuk fişi idari davaya konu olabilir Cafer ERGEN0339502007-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMU İHALE KURULU'NUN İTİRAZEN ?İKÂYET BA?VURULARI ÜZERİNE HANGİ KARARLARI ALACA0183702007-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· danıştay karar Özetleri Cafer ERGEN026894.662007-03-06Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mortgage Yasası denilen Yasa cumhurbaşkanlığınca onaylandı. Cafer ERGEN imarhuku0213802007-03-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bodrum’da imar yetkisi mahkemelik0176402007-03-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yeni Turizm Merkezleri Cafer Ergen İmarhukukcusu0160102007-03-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GERE?İNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK Ö0169602007-03-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GERE?İNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YA0184702007-03-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mehmet Sarıcan'ı RAHMETLE hatırlıyoruz.0158402007-03-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bu gün Kandıra Kaymakamı Mehmet Sarıcan'ı Hakkın Rahmetine Uğurluyoruz.0115502007-03-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kandıra Kaymakamı Sn. Mehmet SARICAN VEFAT ETTİ.0173152007-03-05Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Geçmişe yönelik görev tazminatı almak için bireysel başvuru gerekmektedir.0177952007-03-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev tazminatı alamayanlar bu tazminatı geçmişe yönelik alabilecek mi?0203052007-03-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev tazminatını öngören 631 sayılı K.H.K. Cafer ERGEN İMAR HUKUKÇUSU İDARİ YA0166952007-03-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· görev tazminatı alanlar geri ödeyecek mi Cafer ERGEN İmar Hukukçusu İdari Yargı0153902007-03-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev Tazminatı Oranlarının Bakanlar Kurulunca belirlenmesi Hâkim ve Cumhuriyet0145252007-03-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev tazminatı için dava açanlara umut doğdu. Cafer Ergen İmarhukukçusu İdari Y0148102007-03-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görev tazminatı hakkında Bakanlar Kurulu Kararı0184402007-03-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay görev tazminatı kararını bozdu Cafer ERGEN İMARHUKUKÇUSU İDARİ YARGI UZ0157052007-03-02Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar idare mahkemesi kurulsun mu0153652007-03-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Hukuku0161502007-03-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 18. madde uygulamalarında (arazi ve arsa düzenlemelerinde) hukuka aykırılık nede0216502007-03-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planlarının (plânlarının) iptal sebepleri0231652007-03-01Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]