imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Haber Arşivi

Imar Hukukcusu: Şubat 2007

HaberyorumokumaPuanTarihHareketler
· 1996 YILINDA YAPILAN KAMULA?TIRMA İLE TA?INMAZIN MÜLKİYETİ İDAREYE0193502007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· UYU?MAZLIK KONUSU TA?INMAZIN TRAFO YERİ OLARAK KAMULA?TIRILMASINA İLİ?KİN İ?LEML0225702007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULA?TIRMA NETİCESİ ORTAYA ÇIKAN TAPU HARÇLARININ KAMULA?TIRMAYI YA-0158702007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULA?TIRMA KANUNUNUN 23.MADDESİ UYARINCA AÇILAN DAVANIN ÇÖZÜM YERİNİN ADLİ YAR0293202007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULA?TIRMA KARARINI İPTAL EDEN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ0192102007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GERİ ALMA DAVASININ, ANILAN YASANIN 24.MADDESİ GERE?İNCE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜ0184802007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Arsa ofisinin görevinde olan kamu hizmetinin yürütüldüğü sırada uğranılan zararı0163902007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kısmen kamulaştırmadan vazgeçme işlemine karşı dava adli yargıda açılacak0189452007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULA?TIRMADAN VAZGEÇİLMESİ NEDENİYLE U?RANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILA0195102007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULA?TIRILAN YERİN BO?ALTILMASI İÇİN 2942 SAYILI YASANIN 20.MADDESİ0166052007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULA?TIRILAN YERİN TAHLİYESİ KONUSUNDA DÜZENLENEN İ?LEMİN KESİN VE0227202007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TAPUDA MALİK HANESİ BO? BULUNAN TA?INMAZ ÜZERİNDE MÜLKİYET SAVIYLA AÇI0184402007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BELEDİYEYE AİT UYU?MAZLIK KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI İLE TESBİT0182552007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DAVACININ YAPISINA ENKAZ BEDELİ YERİNE BİNA BEDELİ ÖDENMESİ GEREKTİ?İ İDDİASI Dİ0508952007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· köy yararına kamulaştırmada tebligat0169202007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırma nedeniyle uğranılan zarara karşı idari yargı yerinde dava açılması0184802007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamulaştırma Kanunu'nun 12. maddesinin uygulanmasından doğan davanın, anılan mad0162802007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KISMEN YOLA İSABET EDEN TA?INMAZIN BU BÖLÜMÜ DI?INDA KALAN KISMININ0164202007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· acele kamulaştırma0437702007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırmada dava açma süresi0189602007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KADASTRO GÖRMEMİ? YERLERDEKİ TA?INMAZLARIN 2942 SAYILI KANUNUN 9. MADDEDE BELİRT0168002007-02-28Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırmada dava açma süresi asliye hukuk mahkemesi tebligatından itibaren ot0311452007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Belediyelerin, mezarlık yeri olarak kullanılmak amacıyla belediye veya mücavir a0191402007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırma işlemine karşı öğrenme üzerine dava açılmaz muhakkak tebligat yapıl0197102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ölü şahıs adına kamulaştırma yapılamaz.0223902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırmasız el atma davası adli yargıda görülecektir.0177602007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planına dayalı kamulaştırmalarda ayrıca kamu yararı alınmasıan gerek olmadı0169102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İLÇE BELEDİYESİNİN BÜYÜK?EHİR BELEDİYESİNCE TESİS EDİLEN UCUZ KONUT YAPILMASI AM0155902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırmayı yapan idare bankadaki bedel üzerine bolke koyamaz.0191702007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· köyün çay bahçesi yapma amacıyla kamulaştırma yapamayacağı hk.0171602007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· belediyeler kendi sınırları dışındaki taşınmazları kamulaştıramazlar.0176702007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırmada pazarlıkta anlaşılması halinde dava açmanın anlamı yoktur.0160602007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN İLE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN ARASINDAKİ MEVCUT UYU?MAZLI?IN NAZIM0229302007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1/5000 dava konusu değil ise buna uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal0194202007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1/5000 ölçekli nazım imar plânı yapılmadan 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapı0251202007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· organize sanayi bölgesinde yıkım kararını belediyeler verecektir.0192102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· mücavir alan sınırını genişletilebilmesi için muhakkak karar alınması gerektiği0347252007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· camiler kamunun ortak kullanımına ait yapı değil umumi yapadır dolaysıyla planın0169602007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· belediye mücavir alanı dışındaki taşanmaz belediyenin para cezası veremeyeceği h0200802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· belediyelerin kendi sınırları içinde imar planı yapma yetksinin bulunduğu hk.0222502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· organize sanayi bölgelerenide para cezalarını belediyeleri vereceği0158502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· belediye hizmet alanının hangi hizmet için kullanılacağının belirtilmesi gerekti0272012007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tel örgü yapı olmadığı için ruhsata tabi değildir ve yıkım kararına konu olmaz.0222802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GSM baz istasyonu yer seçimi0288502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR PLANI DE?İ?İKLİKLERİNDE PLAN MÜELLİFİNİN GEREKÇELİ UYGUN GÖRÜ?ÜNÜN ALINMASI0262302007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ÜST ÖLÇEKLİ PLAN VARSA ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ UYGULAMA İ?LEMİ NİTELİ?İNDE0189102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3194 sayılı İmar Kanunu, planlama ilke ve esaslarını düzenleyen, 5393 sayılı Bel0209902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· AYNI TÜZEL Kİ?İLİ?İ TEMSİL EDEN BAKANLIKLARIN BİRBİRLERİNE KAR?I İPTAL0246602007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imara aykırı durumda işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilebilir.0847802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planına aykırı kullanım mümkün değildir.0238502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· özelleştirilen alanda belediyelerin yetkisi kalkmaktadır.0191902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· dükkan ibadet yeri olarak kullanılamaz0174402007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırma kararının imar planına uygun olması gerektiği hk.0180402007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tamamlanmamış bir yapı için yapı kullanma izni düzenlenemeyeceği hk.0199302007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· köy yerleşim planının bulunmaması halinde Plansız Alanlar Yönetmeliğinin uygulan0282202007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kümes için yapı ruhsatı gerekip gerekmediği hk.0256552007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tek hakimle verilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman0146102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Olumlu da olsa sicil notunu yetersiz bulan ve mesleki geleceğini olumsuz yönde e0262852007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kalbe takılan stenin bedelinin tamamını ödenmesi gerektiğinden işlemin iptali ha0222452007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Anayasanın 152/3 maddesinde öngörülen “Anayasa Mahkemesinin kararı esas ha0158552007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Serbest meslek kazancında katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay mal0167802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Davacının ilk önce adli yargıda açtığı dava dosyası adli yargı yerinin verdiği g0205802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· T.İmar Bankasına, Bankanın mevduat kabul etme izni kaldırılıp, faaliyeti sona er0201702007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdari para cezası uygulanmasını öngören Yönetmelik kuralının yasal dayanağının0201802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Üst ölçekli plan varsa alt ölçekli imar planlarının uygulama işlemi niteliğinde0230952007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Uyuşmazlık konusu alana ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/5000 v0211452007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 19'uncu maddesinin (f) bendi0206102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2576 sayılı BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE AHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KU0126502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2575 sayılı DANI?TAY KANUNU0117002007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DANI?TAY DAVA DAİRELERİNİN VE İDARİ DAİRENİN GÖREVLERİ0129002007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdareler tarafından görev alanına giren konularda yönetmelikler yapılırken dayan0172802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tütün mamülleriyle ilgili olarak basında yer alan fiyat listelerinin, marka ve a0133002007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Özelleştirme yöntemlerinden olan işletme hakkı devrinde, Devletin mülkiyet hakkı0214902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4734 sayılı Yasa'nın 58. maddesinin değişik 4. fıkrasında öngörülen ve yasaklama039494.332007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamu İhale Kurulu'nun itirazen şikâyet başvuruları üzerine hangi kararları alaca0233902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Bankasının mevduat kabul etme ve bankacılık faaliyetlerinde bulunma izninin0206402007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 g0191452007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Davacının disiplin yoluyla görevine son verilmesi işlemi nedeniyle yoksun kaldığ0156502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamu görevine alınmada cinsiyet ayrımı yapılamayacağı hakkında.0163902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Taşınmaz bir mala ve buna bağlı bir hak niteliğinde olan "hak sahipliğinin" ipta0198202007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İptal edilen bir düzenleyici işlemden dolayı, kişisel hakkı etkilenen kişinin, i0191102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdare mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, adli yargı hakim v0171502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda avukat olarak görev yapan davacılar0214932007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Doktor raporu ve tavsiyesi üzerine yurt dışından temin edilerek kullanılan ilacı0168602007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Görevsizlik kararı üzerine otuz günlük süre içinde idari yargıda dava açılmamış0199902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Dava konusu uyuşmazlık davalı idare ile şirketler arasında yapılmış kira sözleşm0184802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Dernekler Kanununda dernek şubelerine özel olarak derneğin görevlerini yerine ge0195802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Desteğin ölümünden dolayı istenilen destekten yoksunluk zararının tesbitinde hes0188902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bir Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra o yönetmelikle getirilen yeni0189802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mukataalı vakıf taşınmaz mallarının Hazinece iskan amacıyla üçüncü kişilere tahs0212002007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tam yargı davalarında hasım düzeltilerek dava dilekçesinin mahkemece tespit edil0223202007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdarenin hizmet kusuru sebebine dayalı sorumluluğunun ikincil derecede sorumlul0184102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İhaleden kamu yararı gözetilerek vezgeçildiğinden ihalenin ita amirince onaylanm0177502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Arazi vergisi mükellefinin arazinin maliki varsa intifa hakkı sahibi olduğu, inş0297402007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Davacı şirket adına hükmolunan yargı harcının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme0149002007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulacağından, kadastr0176502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesindeki geçici muafiyetin uygulanabilmesi için,0215102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Maden belediye payının, madenin işlendiği fabrikanın bulunduğu belediyece değil,0186602007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 92 maddesi uyarınca katılma payı tutarlar0225502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Düzenleyici işlemin yürütülmesinin durdurulmasına yönelik olarak verilen kararın0171302007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Aralarında bir sözleşme yok iken, elektrik kablo ve direkleri için TEDA?'ten kir0189552007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Özel halk otobüslerinin uyması gereken kurallara uyulmaması halinde ruhsat iptal0198302007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Davacının belediye meclisi kararının bir kısmına yönelik iptal istemi bulunmasın0201402007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5272 sayılı Kanun ve buna dayalı genelge uyarınca, başkan yardımcılığı sayısının0189202007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1136 sayılı Avukatlık Yasasında dayanağı bulunmayan Baro giderlerine katkı payı0113702007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bir avukat yanında aylıklı olarak çalışan avukatın aylık ücretinin, doğrudan huk0112802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Avukat kimliklerinin karaparanın önlenmesinde esas alınacak belgeler içinde yer0113902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 6183 sayılı Kanunun 56'ncı maddesi uyarınca tesis edilen işlem üzerine borcun 70117102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Gümrük para cezalarına karşı düzeltme yoluna değil, tebliğinden itibaren 7 gün i0114002007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2577 sayılı Yasa'nın 7 ve 8. maddelerinde; idari dava açma süresi ile bu sürenin0192802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2577 sayılı Yasanın 2.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yargı kararı ile idarel0184302007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Davanın devamı sırasında uyuşmazlığa konu edilen taşınmazın maliki değiştiğinden0198502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Binada teknik standartlara uygun olmayan ve yetersiz malzeme kullanıldığı ve tem0175202007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kadastro Mahkemesinde mülkiyetin tespiti davası devam ettiğinden 775 sayılı Yasa0222802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamu ortaklık payı kapsamında alanların olmasına rağmen kamu ortaklık payı oranı0198002007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tevhit ve ifrazın, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulandığından bahisle re0277202007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1. Sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi için ilgili kurumdan görüş al0203202007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tören alanları, bir önem atfedilmiş günlerde sadece o gün için toplanma amaçlı o0172802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Davacının kamu bankası (ziraat) olması ve para cezasına konu yapının da bankaya0191722007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5252 sayılı Kanunla belirlenen para cezasını aşacak şekilde imar para cezası ver0161902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Muhtarlıktan izin alınarak yapılan yapının Plansız Alanlar Yönetmeliği hükümleri0275402007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli d0239902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Sertifika bedelinin Asliye Hukuk Mahkemesi kararından belirtilen miktara uygun o0192802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar planına uygun olarak yapılan ve biten yapıya ait ruhsat ve yapı kullanma be0221702007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR PLANLARINDA (PLÂNLARINDA) YAPI YÜKSEKLİ?İ0148802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ?EHİR PLANCIL0121902007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR DAVALARI İSTATİSTİKLERİ0143502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme0210602007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR PLANLARININ YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULU?LARININ YETERLİ0133102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK0129402007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK0171802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· TEKNİK ?ARTLA?MA0142952007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU0144002007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE0116852007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DI?INDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİ?İ089302007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRELERİ KİTABININ İÇERİ?İ0149102007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR MEVZUATI KİTABININ İÇERİ?İ0119502007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Arazi ve Arsa Düzenlemeleri kitabının içeriği0123802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kaçak Yapı Kitabının içeriği0119702007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planları (plânları) kitabının içeriği0136802007-02-27Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· harcırah - yollukta dava açma süresi, geçmişe yönelik harcırah - yolluk0206602007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Davacının, yargı kararına karşın tahsil edilen vergi ve cezanın iade edilmediğin0157802007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Danıştay içtihatları birleştirme kurulu kararı0261402007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· sakatlık oranında sonradan meydana gelen zarar0159802007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGIDA DO?RUDAN TAM YARGI DAVASI AÇILMASI0100702007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İPTAL DAVASI AÇILMADAN DA TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR0148302007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MEMURUN GÖREVİNE SON VERİLMESİNDE TAZMİNAT0110502007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İDARİ YARGIDA TEMYİZE GİDİLMİ? OLMASI MAHKEME KARARININ UYGULANMASINA ENGEL DE?İ0130802007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Yargı kararı ile iptal edilen idari işleme dayalı olarak tahsil edilen alacağın0157602007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tamamen gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıyan suçlam0176502007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamu zararı memura rucü0124502007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku - Mortgage - imar hukuku - Mortgage - imar hukuku - Mortgage - imar0112802007-02-23Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mortgage Mortgage Mortgage yani, KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİ?KİN ÇE?İTLİ KANU0142002007-02-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar İdare Mahkemesi kurulsun mu?095502007-02-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR HUKUKU KONUSUNDA AKILLARDA CEVAPSIZ HİÇBİR SORU KALMAYACAK0135402007-02-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku ile ilgili olarak yayınlanmaya hazır olan idari yargıda dava açma sü0101202007-02-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku konusunda imarhukukcusu tarafından hazırlanan KAÇAK YAPI kitabı içer0112602007-02-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku konusunda imarhukukcusu tarafından hazırlanan ARAZİ VE ARSA DÜZENLEM095402007-02-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar hukuku konusunda imarhukukcusu tarafından hazırlanan imar planları kitabı i0130102007-02-22Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırmaya dava açan dayanağı planada dava açabilir.0209502007-02-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planında vesayet denetimi olmaz0212802007-02-21Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YAPI TATİL TUTANA?INDA RUHSATA AYKIRILIKLARIN SOMUT VE AYRINTILI OLARAK DÜZENLEN0142452007-02-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· hukuka aykırı olarak görev son verilene tazminat ödenecek0108152007-02-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR PLANI DE?İ?İKLİ?İ TALEBİNİN REDDİ İ?LEMİNE KAR?I EN GEÇ 60 GÜN İÇİNDE DAVA0212102007-02-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· YÖNETMELİK İLE İDARİ PARA CEZASI GETİRİLEMEZ0136502007-02-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· memurun eş durumu ataması şartları0156402007-02-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tam yargı davasında hasım düzeltilebilir0316602007-02-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KABAHATLAR KANUNU DE?İ?Tİ0154202007-02-15Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BİRDEN ÇOK PARSEL ÜZERİNDE DE OLSA TEK YAPI İSE HER PARSEL İÇİN AYRI AYRI PARA0189102007-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5252 sayılı kanunla belirlenen miktarı aşan imar para cezası olmaz0161802007-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar para cezası miktarını idare mahkemesi belirleyekez0223902007-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMU KURUM VE KURULU?LARI İN?AAT RUHSATINDAN MUAF0159902007-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· VALİLİK GÖRÜ?Ü ALINMAKSIZIN İN?A EDİLEN YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLEBİLMESİ0134202007-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· MUHTARLIKTAN İZİN ALINAN KISIM İÇİN PARA CEZASI VERİLEMEZ0164102007-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tevhit ve ifraz, 18. madde uygulaması0361342007-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ACARİSTANBUL, ACARKENT0234552007-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİ?KİN TEBLİ?0143902007-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR MEVZUATI VE İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRELERİ KİTAPLARI0104802007-02-14Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
Lütfen görüntülemek istediğiniz ayı seçin:


 
[ Haber Arşivi İndeksi | TÜM Haberleri Göster ]