Yerel Yönetim Yönet, Eğer Yönetmesen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetecek
Tarih: 28.11.2012 Saat: 23:34
Konu: imar


yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevleri arasındadır.Yerel Yönetim Yönet,  Eğer Yönetmesen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetecek

 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Görevler” başlığını taşıyan 2. maddesinin 1. fıkrasının h bendinde aşağıdaki hüküm getirilmiştir.

“Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek.”

 

Bu bend şu anlama gelmektedir.

 

Yetkili idarece üç ay içinde;

Þ           onaylanmayan etüt,

Þ           harita,

Þ           her tür ve ölçekteki çevre düzeni,

Þ           nazım ve uygulama imar planları,

Þ           parselasyon planlarını ve değişiklikleri

 

v      ilgililerinin valilikten talep etmesi ve

v      valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine

 

Ø      bedeli mukabilinde yapmak,

Ø      yaptırmak ve

Ø      onaylamak,

yine

başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen

§         yapı ruhsatı ve

§         yapı kullanma izni ile

§         işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri arasında yer almıştır.

 

Şimdi durumu örneklerle açıklayalım. İmar planı olduğu halde belediyeler parselasyon planı yapmamakta direnmeye devam ederlerse bu güne kadar yargı kararı ile belediyeleri imar planı ya da parselasyon yapmaya zorlamak mümkün değildi. Şimdi ise durum değişti. Eğer belediye parselasyon yapmıyorsa valiliğe müracaat edilecek. Valilikte bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teklifte bulunacak. Valilik yani Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bedeli mukabilinde parselasyonu yaptırıp onaylayacak.

Peki bundan sonra belediye inşaat ruhsatı vermezse ya da biten yapıya yapı kullanma izni vermez ve iki ay geçerse o zaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bakanlığa sormaya gerek görmeden inşaat (yapı) ruhsatı ve yapı kullanma (iskan) iznini bedeli karşılığında verecek.

 

Şimdi belediyeler bu hukuki duruma karşı ne gibi tedbirler alacak hep birlikte göreceğiz.

 

  
Bu haberin geldigi yer: Imar Hukukcusu
http://www.imarhukukcusu.com

Bu haber icin adres:
http://www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1918