imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
31.10.08
· ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olmayan yapıların uyacağı mevzuat hangi
· İmar planları imar mevzuatına aykırı ama aftan ruhsatlı binalara göre yapılamaz.
· Geçici inşaat ruhsatı verilmesinde kadastral parselin bir imar parseli gibi kabu
29.10.08
· Af bekleyen öğrencilere müjde, 5806 sayılı Öğrenci Affı Kanunu yayımlandı.
· Kiracı, kiralama amacını değiştiren imar planı değişikliğine karşı dava açabilir
27.10.08
· Üst ölçekli plan iptal edilince alt ölçekli plan da değişecek mi?
· imar hukukunda kural koyan kanunlardan hangisi önce uygulanacak ?
22.10.08
· Yeni Yapılaşma Koşulları Öngören 1/5000, 1/1000 Ve 1/50000 Ölçekli İmar Planları
18.10.08
· 3194/27. mad. açısından muhtarlık izni yazılı olacak, köyde sürekli oturulacak..
16.10.08
· Alt belediyelerin imar planı tadilatlarını Büyükşehir reddedemez.
12.10.08
· Ankara Bölge İdare Mahkemesi, İl İdare Kurulu İmar Planını İptal Edemez.
10.10.08
· 10.10.2008 TARİHLİ İDARÎ YARGI KARARNAMESİ
· Ek-1 Madde ile 3194/18. maddesinin birlikte uygulanması durumunda hisseli parsel
09.10.08
· Köy yerleşik alanının tespit edilemediği durumlarda yapılar yapı ruhsatına tabid
07.10.08
· Rücu mekanizmasının işletilmesi için yurttaşların idareye başvurmalarına bir eng
· Koruma amaçlı imar planını belediye meclisi değil ancak KTVKK değiştirebilir.
· Orman alanlarında 18 uygulaması yapılamaz.(İnşaata elverişli parsel olamaz.)
06.10.08
· 18 uygulamasında ağaçlandırılacak alan DOP tan mı, yoksa 12. mkaddeye göre mi de
27.09.08
· imar planı olmasa da yapının, imar mevzuatına uygun hale getirilmesi yolunda işl
· Hissedarların muvafakatı yoksa mahturlık izni ile 3194/27. mad.den yararlanılama
25.09.08
· Çevre düzeni planı yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genelgesi.
24.09.08
· Başvuruya verilen cevap üzerine imar planına karşı dava açılmasına bir engel bul
18.09.08
· İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
17.09.08
· Geçici inşaat ruhsatı verme koşulları (kadastral parsele veya imar parseline)
· Yapı estetiği bozuldu diye 3194/32. maddeye göre para cezası verilmez.
· imar para cezasında tekerrür şortları oluşmuşsa ceza miktarı incelenemez.
15.09.08
· 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine Göre İMAR PARA CEZALARININ YILLA
· Dava edilmeyen imar planının hukuken geçerli olmadığından bahisle ruhsat iptal e
· 18. madde uygulaması işleminin geri alınmasında belediye encümeni yetkilidir.
12.09.08
· İdari Yargı Danıştayın (2981) Hak Sahipliği ile ilgili karar örnekleri içtihatla
· Ek-1 Madde Koşulları (18.maddede ferdileştirme şartları)
11.09.08
· inşaat izninin reddine karşı açılan davada imar planı dava konusu olabilir.
08.09.08
· Kamulaştırma kararına karşı ne zaman dava açılır, erken açılan dava nedir?
04.09.08
· Adalet Bakanlığında Görev Değişimi Tamamlandı.
· İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal v
· Arkeolojık sit alanında 2981 sayılı yasa uyarınca ıslah imar planı, parselasyon
03.09.08
· İdari Yargı - Yürütmenin Durdurulması isteminde süre ne kadar, hangi davalarda Y
02.09.08
· Parselasyona karşı dava süresi geçmişse dayanak imar planı incelenemez.
31.08.08
· İdari Yargı İki akaryakıt istasyonu arası mesafe kaç Km?
27.08.08
· İDARİ YARGIDA DAVA AÇILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
26.08.08
· Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
· Adalet Bakanlığında Görev Değişimi
· Belediyeye ait işyerlerinin yıkımına bel. meclisinin karar verebileceği hak. Caf
21.08.08
· Ruhsata bağlanamayacak yapının niteliğine göre para cezası verilmesi gerekir. Ca
20.08.08
· imar idari para cezası verilirken tutanakta bulunması gereken hususlar Cafer ERG
19.08.08
· 18. madde uygulamasında düzenleme ortaklık payı hesabı yoldan ihdaslar
18.08.08
· İnşaat ruhsatı süresi dolduğundan bahisle, 3194 sayılı yasanın 42. maddesi uyarı
13.08.08
· Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu hk. yürütmeyi durdurma kararı.
· Köyde hissedarların muvafakatı olmadan Muhtardan izin de alınsa yapı yapılamaz.
11.08.08
· imar para cezalarıyla ilgili davaların idari yargı yerinde açılması gerekir.

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

idare hukuku: Tam Gün kanun çıktı, Radyoloji Personeli haftada 35 saat

MADDE 9- 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.    

"EK MADDE 1- İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. "

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 23.01.2010 Saat: 01:40 (4751 okuma)
(Devamı... | 50196 byte kaldı | Puan: 0)

idare hukuku: idarehukuku.net ana başlıkları
İdari Yargı
  
  İmar Hukuku
  
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku
  
  İdari Yargı Davaları
  
  İhale Hukuku
  
  Kamu Mali Yönetimi
  Haberler
  Mevzuatlarlar
  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 18.11.2009 Saat: 00:56 (3127 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

idare hukuku: www.idarehukuku.net den bazı başlıklar.

Danıştay Dava Dairelerinin Ve İdari Dairenin Görevleri
Büyükşehir Belediyelerinin alt belediyece verilen ruhsatlı yapının yıkım yetkisi.
Anayasa Mahkemesi imar para cezalarını neden iptal etti.
İmar planları hakkında iptal veya yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanması.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılacak
5. Dönem İdarî Yargı Hâkim Adayları İle 1. Dönem Adlî Yargı Hâkim Adaylarına İlişkin 27.10.2009 Tarihli Kura Kararnamesi
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesinde Yer Alan İmar Kirliliği Suçu Açısından Belediye Görevlilerinin Durumu
Türk Ceza Kanunu İle Getirilen İmar Kirliliği Suçu
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ve Ek Madde 1 Uygulaması
İmar Uygulamalarında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu
Bölge İdare Mahkemeleri Web (internet) Adresleri (Sayfaları)
5366 sayılı Yasa uyarınca bir bölgenin yenileme alanı olarak saptanabilmesi koşulları
5018 sayılı Kanun çerçevesinde Sayıştaya göre Ödeme Emri Belgesini Düzenlemekle Görevlendirilen Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumluluğu
Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189.1 sayılı kararına göre sorumlular.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 05.11.2009 Saat: 18:02 (2622 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

idare hukuku: İdare Hukuku

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 29.10.2009 Saat: 19:26 (2507 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

idare hukuku: idare hukuku

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 16.10.2009 Saat: 22:55 (2169 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

idare hukuku: DANI?TAYA göre kazanılmış hak kavramı nedir, neleri kapsar.

İlgililerin kazanılmış haklarının sözkonusu olabilmesi için, elde etmiş oldukları bu hakların meşru bir zeminden kaynaklanmış olması gerekmekte olup; meşruiyet zemini bulunmaksızın elde edilmiş herhangi bir hak veya belgenin yok hükmünde sayılacağı hakkında.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 01.04.2009 Saat: 23:59 (3559 okuma)
(Devamı... | 910 byte kaldı | Puan: 5)

idare hukuku: Danıştay İDDGK'na göre sözlü sınav nasıl yapılacak.

İdari Yargı Davaları

                Davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde, sınav öncesinde soruların ve yanıtlarının hazırlanmamış olması, sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmemesi, ayrıca  komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması nedenleriyle hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 16.02.2009 Saat: 22:02 (2257 okuma)
(Devamı... | 24096 byte kaldı | Puan: 0)

idare hukuku: İzinsiz yapı, 775/18 m. gecekondu mu 3194/32 m. kaçak yapı mı ?

Yapının tümü ile 775 sayılı yasanın 18. maddesinde sayılan yerlerde kalması durumunda bu madde kuralı uyarınca işlem tesis edileceği aksi halde 3194 sayılı yasanın 32. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 8.12.2006 gün ve E:2006/2099, K:200/5781 sayılı kararı.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 27.01.2009 Saat: 20:07 (3501 okuma)
(Devamı... | 5860 byte kaldı | Puan: 1)

idare hukuku: 2009 Ayrıntılı harcama programı - ayrıntılı finans programı

İmar Davaları Rehberi

8 Ocak 2009 PER?EMBE Resmî Gazete Sayı : 27104 TEBLİ?

             Maliye Bakanlığından:
2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİ?İ (SIRA NO: 1) 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 12.01.2009 Saat: 08:26 (2471 okuma)
(Devamı... | 18967 byte kaldı | Puan: 0)

idare hukuku: Kurs ve yurtlara yardım yapma konusunda büyükşehir belediyelerinin yetki ve göre

T.C. D A N I ? T A Y SEKİZİNCİ DAİRE
Esas  No   : 2008/7089  Karar No   : 2008/7331

Büyükşehir belediyelerinin kuruluşu, yönetilmesi ve denetlenmesi ayrı bir yönetmelikle düzenlenmiş bulunan kurs ve yurtlara yardım yapma konusunda kendisine yasal olarak verilmiş bir yetki ve görevi olmadığı hakkında.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 22.12.2008 Saat: 19:15 (1797 okuma)
(Devamı... | 19177 byte kaldı | Puan: 5)

idare hukuku: valiler kararnamesi yayımlandı. Bazı valiler merkeze alındı.

Karar Sayısı : 2008/14448

             Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 19/12/2008 tarihli ve 21185 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 22.12.2008 Saat: 12:25 (1639 okuma)
(Devamı... | 19425 byte kaldı | Puan: 0)

idare hukuku: Adrese dayalı nüfus sayımına yasal süresi içinde iptal davası açan belediyeler..

Anayasa Mahkemesinin 31.10.2008 gün ve E:2008/34, K:2008/153 sayılı kararında, 5747 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nüfuslarının 2000`in üzerinde olduğunu ileri sürerek idari dava açan belediyelerin tüzel kişiliklerinin, açtıkları davaların sonucu beklenilmeden köye dönüştürülmesinin hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu belirtilerek, 5747 sayılı Yasanın Geçici 1. maddesinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar yönünden iptal edildiğinden, 5747 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin Genelgenin davacı belediyeye hasren iptal edilmesi hakkında Danıştay Sekizinci Dairesinin 19.12.2008 tarihli ve E: 2008/4826, K:2008/8384  sayılı kararı. 19.12.2008Not:

 Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararındaki iptal hükmü gerekçesiyle yeni bir hukuki durum ortaya çıktığından, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde açılacak davaları da süresinde kabul etmek, Anayasada belirtilen hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.

                Yasa Koyucu tarafından, nüfusu 2000’in altına düşen belediyelerin tüzelkişilikleri sona erdirilerek köye dönüştürülmelerinde, 5393 sayılı Yasada yer alan yönteme istisna getirilerek, olağan prosedür yerine liste halinde sayma suretiyle doğrudan yasa çıkarma yolu benimsenmiştir.

                Bu itibarla, Türkiye İstatistik Kurumunca gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçları, Resmi Gazetede yayımlanmadığı ve ilgili belediyelere tebliğ edilerek sonuçlara itiraz veya iptal davası açma imkanı tanınmadığına ve yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine doğrudan başvuru hakkı da olmadığına göre, davacı belediye tarafından nüfus sayımı sonuçlarının gerçeği yansıtmadığından bahisle, 5747 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin Genelgenin iptali istemiyle açılan bu davanın da Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen adrese dayalı nüfus sayımı sonucuna karşı açılan davalar kapsamında olduğunun kabulü zorunludur.

                Bu durumda, Anayasa Mahkemesi kararında, Genelgenin dayanağı 5747 sayılı Yasa’nın geçici 1. maddenin (1) numaralı fıkrasının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar yönünden iptaline karar verildiğinden, dava açan belediyelerin tüzel kişiliklerinin devam ettiği tartışmasızdır.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 20.12.2008 Saat: 23:37 (2317 okuma)
(Devamı... | 42620 byte kaldı | Puan: 0)

idare hukuku: Nüfusu 2000'in altında olan belediyelerin hangisi kapatılacak, Anayasa Mahkemesi

6.3.2008 günlü, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un:
A - Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;
Yasa’ya ekli 44 sayılı listede gösterilen belediyelerden,
1 -  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar,
2 -  Yasa’nın yürürlüğe girdiği 22.3.2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasa’nın 8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2000’in üzerine çıkanlar,
3 - “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri” kapsamında kalanlar ile  “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler“ listesinde yer alanlar,  
yönünden, 31.10.2008 günlü, E. 2008/34, K. 2008/153 sayılı kararla iptaline karar verildiğinden, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜ?ÜNÜN DURDURULMASINA,

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 10.12.2008 Saat: 21:32 (2704 okuma)
(Devamı... | 10382 byte kaldı | Puan: 5)

idare hukuku: Memur Maaşları 2/12/2008 tarihinde avans olarak ödenecektir

Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/12/2008 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesine göre, 2/12/2008 tarihinde avans olarak ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 27.11.2008 Saat: 10:26 (1889 okuma)
(Devamı... | 4097 byte kaldı | Puan: 1)

idare hukuku: İlaçlı stent bedellerini memur mu yoksa kurum mu ödeyecek.

                ...Ortaya konulan bu gerekçeler karşısında, davacının tedavisinde kullanılan ilaç salınımı stent bedelinin ödenmemesi işlemi yönünden; davalı idarenin koroner stent bedelinin ödenmesi konusunda yapacağı düzenlemede, ilaç salınımlı koroner stentlerin kullanılmasının tedavi için gerekliliğinin, yukarıda değinildiği üzere yapılacak araştırma sonunda saptaması durumunda, ilaçsız stentlerinin yanı sıra ilaç salınımlı koroner stentlerin bedelinin kurumlarınca karşılanacak kısmının ayrıca belirleneceği, dolayısıyla davacının ilaç salınımlı koroner stent bedelinin karşılanması yolundaki başvurusunun da buna bağlı olarak değerlendirilerek sonuçlandırılacağı açıktır. Dolayısıyla bu aşamada ilaç salınımlı koroner stentler yönünden 657 sayılı Yasa'nın 209. maddesi ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 10. maddesinin (p) bendi ile tanınan yetki kapsamında, davalı idarece bir inceleme yapılmadan, diğer bir anlatımla ortada eksik bir düzenleme varken ilaç salınımlı koroner stent bedelinin tamamının ilgili kurum tarafından karşılanacağından söz etmeye de olanak bulunmamaktadır. ...Not:

Bu durumda davacı hakkında tesis edilen bireysel işlemin yargısal denetiminin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması gerekirken teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren bir konuda davacının hastalığının özelliği değerlendirilerek varılan sonuca göre yürütmenin durdurulması isteminin reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 13.11.2008 Saat: 20:02 (2270 okuma)
(Devamı... | 59342 byte kaldı | Puan: 1)

Üye Menüsü
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Üye Adı
Şifre
(Kayıt Ol)
Üyelik:
Son Üye: ChesterPr
Bugün: 0
Dün: 0
Toplam: 10260

Şu An Bağlı:
Ziyaretçi: 35
Üye: 0
Toplam: 35

Resmi Linkler
RESMİ LİNKLER

İletişim

Soru ve Cevaplar

Sitemizi Önerin

İdari Yargı

İdari Yargılama Usulü Kanunu ?erhi

Arazi ve Arsa
Düzenlemeleri

İdari Yargıda
Dava Açma Süreleri
İmar Mevzuatı

İmar PlanlarıKaçak Yapı

İmar Davaları Rehberi

İmar Davaları Rehberiİdari Yargı Davaları

 

hava tahminleri
Yeni Sayfa 10

serbest piyasada döviz
Yeni Sayfa 2

GAZETELER
Yeni Sayfa 1

RESMİ GAZETE
Yeni Sayfa 2

BA?BAKANLIK MEVZUAT
Yeni Sayfa 3

DANI?TAY BA?KANLI?I
Yeni Sayfa 4

YARGITAY BA?KANLI?I

ANAYASA MAHKEMESİ
Yeni Sayfa 8

T.B.M.M.
Yeni Sayfa 9

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yeni Sayfa 1

Entrance of the ECHR building

imar,imar hukuku ile ilgili içtihatlar
Yeni Sayfa 2

Anayasa Mahkemesi Kararları
Yeni Sayfa 29